Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
En el nostre afany per entendre i donar resposta a moltes preguntes relacionades amb diversos fenòmens de la realitat, recollim, mesurem i interpretem diferents dades i informacions. En aquest sentit els procediments estadístics ens proporcionen eines útils per poder-ho fer. Mitjançant els diferents procediments estadístics podem seleccionar mostres de dades, descriure poblacions, analitzar l’associació entre diferents tipus de variables, fer prediccions, analitzar efectes, i generar models explicatius i predictius, etc. Aquesta assignatura, proporciona eines bàsiques per recollir, ordenar, sintetitzar, analitzar i interpretar dades (variables) que ens permetin respondre a diferents tipus de preguntes que un professional del turisme pot arribar a plantejar-se en l’exercici de la seva vida professional, i també pensant en els TFG donat que és la única assignatura que realitzen al grau sobre investigació i estadística. Els coneixements i competències que s’adquireixen en aquesta assignatura permeten: 1. Comprendre la lògica dels dissenys d’investigació i del principals procediments estadístics. Comprendre la lògica subjacent a la investigació científica, en què es basen la majoria d’articles, informes i treballs d’investigació. 2. Reflexionar sobre el disseny i conceptció un qüestionari per recollir informació. 3. Recollir dades reals al carrer de forma online i offline. 4. Poder analitzar i representar distribucions de dades (variables), relacionar variables categòriques i quantitatives, i fer prediccions. 5. Interpretar dades, estadístics, gràfics... per realitzar informes de resultats i conclusions, encaminats a ajudar en la presa de decisions. 6. Utilitzar plantilles excel i l’SPSS per realitzar procediments estadìstics. 7. Ser capaços de llegir i entendre literatura especialitzada amb dades estadístiques, ja que la major part d’articles, informes i treballs publicats contenen resultats obtinguts mitjançant procediments estadístics. 8. Realitzar un informe de resultats seguint normes APA. A modo d’un TFG breu.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GASPAR BERBEL GIMENEZ
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (80%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
GASPAR BERBEL GIMENEZ
Idioma de les classes:
Català (20%), Castellà (80%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític
 • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. Modul 1. Introducció 1 Estratègies d’investigació en turisme i CC socials. Qualitatives vs quantitatives. 2 Recollir dades. El nostre qüestionari. 3 Conceptes bàsics. Tipus de variables, escales de mesura i classificació de les variables 4 Recollir informació, dades, mitjançant eines online. Disseny de qüestionaris

2. Modul 2. La recollida de dades, el mostreig 5 Introducció a la recollida/obtenció de dades en metodologia selectiva. Visió crítica en la construcció d’eines de recollida de dades. 5.1. Qüestionari 5.2. Entrevista 5.3. Observació 6 Població i mostra 7 Recollida de dades, introducció i depuració de dades 8 Funcionament del software IBM-SPSS

3. Modul 3. Estadística descriptiva 9 Paràmetres i estadístics 10 Mesures de tendència central 11 Mesures de dispersió 12 Representació gràfica de variables numèriques: el Diagrama de caixa, el diagrama de tall i fulles. 13 Índexs basats en moments o ordenacions. La mediana.

4. Modul 4. Introducció a la probabilitat i a la llei normal 14 Conceptes Previs 15 Distribucions de probabilitat 16 Distribució normal 17 Càlculs amb llei normal 18 Intervals de predicció i d’estimació 19 Inferència estadística: Estimació de paràmetres

5. Modul 5. Estadística inferencial uni i bivariable amb SPSS 20 Introducció al contrast d’hipòtesi 21 El grau de significació (p) 22 Comparació d’una estimació amb un paràmetre poblacional 23 Relació entre una variable categòrica binària i una quantitativa 24 Relació entre dues variables categòriques 25 Relació entre dues variables quantitatives. Correlacions 26 Regressió lineal

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 2 2 4
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 9 13 22
Classes expositives 10,5 14 24,5
Prova d'avaluació 6 20 26
Resolució d'exercicis 14,5 43 57,5
Simulacions 6 10 16
Total 48 102 150

Bibliografia

 • Berbel, G. (2015). Claves y herramientas de estadística en turismo y ciencias sociales. Grupo Aptabel.
 • BARÓ LLINÀS, J. (1993). Inferència Estadística (2ª). Barcelona: Parramón.
 • BOTELLA, H.; LEÓN, O.G; SAN MARTÍN, R. (1999). Análisis de Datos en Psicología I. Madrid: Pirámide.
 • BOTELLA, J.; BARRIOPEDRO, M.I. (1991). Problemas y ejercicios de psicoestadística. Madrid: Pirámide.
 • Domènech, J.M. i Granero, R (2011). Anàlisi de dades en Psicologia per a la recerca en Psicologia. Vol. 1: Fonaments. Barcelona: Signo.
 • Domènech, J.M. i Granero, R (2011). Anàlisi de dades en Psicologia per a la recerca en Psicologia. Vol. 2: Models es. Barcelona: Signo.
 • Miquel, S., Bigné, E., Lévy, J., Cuenca, A.C., Miquel, M.J. (1996). Investigación de Mercados. Madrid: McGraw-Hill.
 • Pardo, A., Ruiz, M.A., i San Martín, R. (2009). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud (I).. Madrid: Editorial Sínteis. .
 • Pardo, A., i San Martín, R. (2010). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud (II). . Madrid: Editorial Sínteis. .
 • Parra, E.; Calero, F.J. (Coords) (2007). Estadística para Turismo. Aravaca (Madrid): McGrawHill.
 • PEÑA, D. (1989). Estadística: modelos y métodos (2ª). Madrid: Alianza Editorial.
 • PEÑA, D.; ROMO, J (1997). Introducción a la Estadística en Ciencias Sociales. Madrid: McGraw Hill.
 • SIERRA BRAVO, R. (1985). Técnicas de investigación social: teoría y ejercicios. Madrid: Paraninfo.
 • Solanas, A., Fauquet, J., Salafranca, Ll. i Núñez, M.I. (2005). Estadística descriptiva en Ciencias del Comportamiento. Madrid: Internacional Thomson Editores.
 • WONNACOTT, R.; WONNACOTT, T. (1990). Introducción a la Estadística. México: Limusa.
 • Instituto nacional de estadística. Recuperat , a http://www.ine.es/
 • Observatori català de turisme. Recuperat , a http://www.gencat.cat/diue/ambits/turisme/observatori_turisme/
 • Instituto de estudios turísticos. Recuperat , a www.iet.tourspain.es/
 • Revista científica sobre temas de psicología, en general.. .... Recuperat, a http://www.psicothema.com/presentacion.asp
 • Revista de la Universidad de Alicante, indexada, sobre temas relacionados con el. .... Recuperat, a http://www.investigacionesturisticas.es/iuit/index
 • Revista de Turismo y Patrimonio Cultural de la Universidad de la Laguna. . .... Recuperat, a http://www.pasosonline.org/index.htm
 • Grupo de investigación en Estrategias de Innovación y Desarrollo en la Empresa T. Universidad de Huelva. Recuperat, a http://www.uhu.es/GEIDETUR/index.htm
 • Revista académica de formato electrónico, semestral. Promovida por la Red Académ. Universidad de Málaga. . Recuperat, a http://www.eumed.net/rev/turydes/sobre.htm
 • Berbel, Gaspar (2017). Claves y hterramientas de estadística. En ciencias sociales y turismo (3a.). Barcelona: Aptabel.com.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
A 7. Evidències pràctiques – sessions pràctiques. Les sessions practiques representen el 80% sobre la nota final. 80
A 9.Proves Escrites (dues) Les proves escrites representen el 20% sobre la nota final 20

Qualificació

Aquesta assignatura té dues modalitats d’avaluació: avaluació continuada (A), o final (B).
A totes dues es seguirà el manual de l’assignatura (llibre disponible a la Recepció de la EUM).
OPCIÓ A) AVALUACIÓ CONTINUADA? 5 evidències o activitats durant el curs ? 3 Realitzacions individuals de tipus pràctic i una grupal que s’hauran de lliurar via moodle, i que es realitzaran a les sessions pràctiques –aula informàtica. La cinquena evidència es tracta d’un portafoli digital diari sobre les activitats a classe –sessions teòriques i pràctiques, aquest serà seguit i avaluat de forma continua durant el curs, pel professor i ajudant. Lliurar totes les evidències, i tenir omplert el portafoli de seguiment situa a l’alumne en la franja d’aprovat –a menys que no validi els seus coneixements a la segona prova escrita (amb un 4 mínim).
? 2 Proves escrites (prova amb preguntes obertes i tipus test, tipus examen) ? La segona d’aquestes proves –de tot el material i mòduls- determinarà la nota final d’Avaluació Continua. Es tracta de validar la l’avaluació continua. S’ha de treure un 4 com a mínim a la segona prova escrita.
? Qui hagi aprovat l’assignatura dins l’avaluació continua podrà sumar a la seva nota fins un 10% (1 punt) més, de participació (aquest l’assignarà el professor en funció de les aportacions, iniciativa, i actitud dins el grup). Solament es suma aquest punt si s’està aprovat, no serveix per aprovar.
Per aprovar l’assignatura dins la modalitat d’avaluació continuada serà obligatori haver realitzat totes les evidències, les 7.
L’evidència grupal consistirà en lliurar un informe de resultats amb format d’informe científic –amb dades donades o pròpies.
No lliurar les evidències a temps es traduirà en què l’alumne haurà de fer EXAMEN FINAL, tot i que podrà continuar venint i participant a classe.

OPCIÓ B) AVALUACIÓ FINAL
Aquesta modalitat és l’oficial, la “teòrica” no presencial, per aquells que no puguin assistir de manera regular, no aprovin per avaluació continua, abandonin l’avaluació continua, o tinguin que recuperar l’examen final.
Aquesta modalitat presenta dues opcions per aprovar:
? EXAMEN FINAL Prova escrita de tota l’assignatura.
? EXAMEN DE REVÀLIDA. Prova escrita de tota l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

La matèria està centrada en SABER FER, no en memoritzar aspectes teòrics.
Tanmateix, això no vol dir que els conceptes no tinguin importància, més aviat el contrari: la comprensió dels conceptes és imprescindible per a la realització dels diferents exercicis i tasques, i a la vegada la realització dels exercicis permet l’assimilació dels continguts. Aquesta característica condiciona totalment la forma de treballar, donat que les classes teòriques i/o pràctiques, així com la lectura del material permeten la comprensió dels continguts.
Pel bon seguiment de l’assignatura serà fonamental donar-se d’alta en el campus virtual (Aula Moodle), tant si l’estudiant assisteix a les classes de manera regular com si segueix l’assignatura en modalitat no presencial. Tots dos poden seguir l’assignatura via moodle.
Es seguiment es realitzarà mitjançant un EXCEL compartit que serà la GUIA DE L’ASSIGNATURA, per saber què hem fet i com preparar les proves i exàmens.
Serà imprescindible, com a guia i font d’exercicis i apunts, tenir i seguir el manual (llibre) de l’assignatura.