Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L’assignatura Dimensió sociocultural del turisme vol ser un apropament al turisme en dues vessants. Per una banda familiaritzar a l’estudiant amb els principals conceptes del turisme des de un visió sociològica. Per una altra banda, es persegueix que l’estudiant assoleixi els coneixements terminològics bàsics per treballar amb elements culturals dins de l’àmbit turístic.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA ELENA PUIGGROS ROMAN
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA ELENA PUIGGROS ROMAN
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

  • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
  • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
  • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
  • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. Tema 1 Metodologia fonamentalment. Estructures bàsiques de un treball universitari versus activitats . Les fonts acadèmiques. Referències bibliogràfiques i bibliografia: sistema APA

2. Tema 2 Turisme cultural o Definicions i contrast de diferents autors o Tipologies de turisme cultural

3. Tema 3 Cronologia estils artístics o La datació i nomenclatura tradicional o Nous enfocaments Opus facto

4. Tema 4 Terminologia Arquitectònica fonamental o Tipus d’arquitectura o Planta, alçària, coberta i elements decoratius Opus facto

5. Tema 5 Terminologia Plàstica fonamental o Aspectes formals o Iconografia i iconología

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 44 0 44
Elaboració de treballs 5 45 50
Prova d'avaluació 8 40 48
Tutories 8 0 8
Total 65 85 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats Aquesta activitat representa el 35% de la nota. 35
Assistència Representen el 5% de la nota. 5
Exàmens Aquesta activitat representa el 60% de la nota. 60

Qualificació

Avaluació contínua: activitats en sistema de portafoli i proves escrites

Avaluació única: un únic examen on es preguntarà a més sobre els activitats.

L’assistència es obligatòria i té capacitat avaluativa. El cas d’alumnes que per feines/pràctiques/Erasmus o similars podran fer l’avaluació continuada malgrat no puguin assistir a classe (caldrà justificants documentals.

Sistema de Portafoli: sistema basat en el concepte de millora contínua. L’alumnat ha de mostrar al professor l’activitat ABANS del lliurament definitiu. El professor indicarà les correccions necessàries. Es pot repetir les vegades que es consideri precís (comptant que l’estudiant entén el que li diu el professor i ho aplica). Pot fer-se en tutories presencials o compartint document via drive o similar.

Les activitats es faran en grups. Els grups seran formats pel professor.

Les activitats i el treball de curs es lliuraran al moodle dins del termini indicat en format pdf (excepte que sigui audio/ vídeo o excel)
Per poder aplicar els percentatges indicats s’ha d’obtenir un mínim de 5 en la mitja de les activitats (sempre que s’hagin fet totes).les activitats no lliurades penali•litzen. Talment a les proves ha d’ aconseguir un mínim de 4 en cada una d’ elles.
A la convocatòria extraordinària és adient per
- alumnes d’avaluació única que no hagin superat l’assignatura a la convocatòria ordinària
-alumnes que no hagin fet una prova en la data establerta (per causes justificades)
- alumnes que vulguin millorar la nota (es conserva la millor nota)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Observacions

A part del sistema de Portafoli es recomana anar a tutories (presencials o via mail) per aclarir tots els possibles dubtes

És responsabilitat de l'alumnat consultar el moodle de l’assignatura amb freqüència (les noves indicacions seran alertades) on hi ha el programa, material de suport, comunicacions, notes...