Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Organització de l'ésser humà a nivell molecular. Biomolècules. Estructura i funcions de la cèl·lula eucariota. Metabolisme: regulació, integració metabòlica i comunicació cel·lular. Genoma humà: expressió i regulació gènica. Herència.
Crèdits ECTS:
15

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EVA BUSSALLEU MUNTADA  / ELISABET KADAR GARCIA  / ESTHER LLOP ESCORIHUELA  / ANNA MASSAGUER VALL-LLOVERA  / SARA PAGANS LISTA  / MARIA INES ROLDAN BORASSI  / MARCEL VERGES AIGUAVIVA  / JORDI VIÑAS DE PUIG
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (50%), Anglès (10%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ELISABET KADAR GARCIA  / ESTHER LLOP ESCORIHUELA  / ANNA MASSAGUER VALL-LLOVERA  / SARA PAGANS LISTA  / MARIA INES ROLDAN BORASSI  / MARCEL VERGES AIGUAVIVA  / JORDI VIÑAS DE PUIG
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (50%), Anglès (10%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EVA BUSSALLEU MUNTADA  / ELISABET KADAR GARCIA  / ESTHER LLOP ESCORIHUELA  / ANNA MASSAGUER VALL-LLOVERA  / SARA PAGANS LISTA  / MARIA INES ROLDAN BORASSI  / MARCEL VERGES AIGUAVIVA  / JORDI VIÑAS DE PUIG
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (50%), Anglès (10%)

Grup D

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ELISABET KADAR GARCIA  / ESTHER LLOP ESCORIHUELA  / ANNA MASSAGUER VALL-LLOVERA  / SARA PAGANS LISTA  / MARIA INES ROLDAN BORASSI  / JORDI VIÑAS DE PUIG
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (50%), Anglès (10%)

Competències

 • Comprendre i reconèixer l'estructura i funció normal del cos humà, a nivell molecular, cel·lular, tisular, orgànic i de sistemes, en les distintes etapes de la vida i en els dos sexes.

Continguts

1. ORGANITZACIÓ DE LA CEL·LULA EUCARIOTA: Estructura de la membrana plasmàtica: propietats i funcions. Transport de molècules a través de la membrana. Estructura i funció dels mitocondris i peroxisomes. Compartiments i transport intracel·lular. Citoesquelet: elements principals i funcions. Unions intercel·lulars. Matriu extracel·lular.

2. BASES DEL FUNCIONAMENT CEL·LULAR. Proteïnes: relació estructura – funció. Funcions de reserva i transport (mioglobina i hemoglobina, tampó bicarbonat), funció catalítica (enzims). Mecanismes de regulació de l’activitat enzimàtica. Conceptes bàsics de metabolisme. Rutes centrals del metabolisme: Cicle de Krebs i cadena de transport electrònic.

3. ESTRUCTURES I MECANISMES DE TRANSMISSIÓ DE LA INFORMACIÓ GENÈTICA. Replicació, transcripció i traducció. Regulació de l’expressió gènica. El nucli cel·lular interfàsic: l’embolcall nuclear i organització interna. El nucli en divisió. Estructura del genoma: Cromosomes i cariotip humà. El cicle cel·lular. Mitosi. Herència: meiosi. Primera Llei de Mendel. Segona Llei de Mendel. Patrons d'herència i pedigrees. Extensions i excepcions a les lleis de Mendel. Anomalies cromosòmiques.

4. METABOLISME DELS COMPOSTOS ENERGÈTICAMENT RELEVANTS. Funció i metabolisme dels glúcids. Catabolisme: glucòlisi, glicogenòlisi, transformacions del piruvat, ruta de les pentoses fosfat. Anabolisme: gluconeogènesi, síntesi de glicogen. Funció i metabolisme dels lípids. Catabolisme: sistemes de transport lipoprotèics, beta-oxidació, cetogènesi. Anabolisme: biosíntesi d’àcids grassos, biosíntesi de triacilglicèrids i fosfolípids.

5. METABOLISME DE COMPOSTOS NITROGENATS. Relació entre biosíntesi i degradació d’aminoàcids. Cicle de la urea i destí dels esquelets carbonats. Origen dels esquelets carbonats.

6. INTEGRACIÓ DEL METABOLISME. Principals òrgans actors en el metabolisme, rutes metabòliques predominants i la seva coordinació: fetge, teixit muscular, teixit adipós, cervell i sang. Rutes que impliquen més d’un òrgan: Cori i glucosa-alanina. Sistemes de transducció del senyal. Hormones: insulina, glucagó. Coordinació de teixits en diferents estats metabòlics: bona nutrició, dejú, renutrició, inanició, diabetis de tipus I i II, exercici aeròbic i anaeròbic.

7. PRÀCTIQUES DE LABORATORI. Tècniques bàsiques de biologia cel.lular i molecular: Observació cel·lular al microscopi òptic i interpretació de cariotips. Realització i interpretació de proteïnogrames i PCR.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 16 80 96
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 48 74,5 122,5
Classes expositives 3 0 3
Classes participatives 13,5 50 63,5
Classes pràctiques 10 16 26
Prova d'avaluació 12 52 64
Total 102,5 272,5 375

Bibliografia

 • Alberts, Bruce (cop. 2008 ). Molecular biology of the cell (5th ed.). New York [etc.]: Garland. Catàleg
 • Alberts, Bruce (cop. 2006). Introducción a la biología celular (2ª ed.). Barcelona: Médica Panamericana. Catàleg
 • Cooper, Geoffrey M (cop. 2010 ). La Célula . Madrid: Marbán. Catàleg
 • Cummings, Michael R (1995 ). Herencia humana : principios y conceptos (3ª ed.). Nueva York [etc.]: Interamericana McGraw-Hill. Catàleg
 • Karp, Gerald (cop. 2011 ). Biología celular y molecular : conceptos y experimentos (6a ed.). México [etc]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Lewis, Ricki (cop. 2007 ). Human genetics : concepts and applications (9th ed.). New York [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Lodish, Harvey F. (cop. 2005). Biología celular y molecular (5ª ed.). Buenos Aires Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Mathews, Christopher K., Van Holde, K. E., Ahern, Kevin G. (2000). Biochemistry (3rd ed.). San Francisco [etc.]: Benjamin/Cummings. Catàleg
 • Nelson, David L (2009 ). Lehninger principios de bioquímica (5a ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Passarge, Eberhard (cop. 2010). Genética : texto y atlas (3ª ed. rev. y ampl.). Madrid [etc.]: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Solari, AJ (2004). Genética Humana. Fundamentos y aplicaciones en Medicina (Tercera). Medica Panamericana. Catàleg
 • Tamarin, Robert H. (cop. 1999). Principles of genetics (6th ed.). Boston [etc.]: WCB/McGraw-Hill. Catàleg
 • Watson, James D. (2008 ). Molecular biology of the gene (6th ed.). New York: Cold Spring Harbor Laboratory Press [etc.]. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Aprenentatge basat en problemes (ABP). S'evaluarà de forma continuada la responsabilitat, les habilitats d'aprenentatge, de comunicació i les relacions interpersonals. 40
Examens tipus ABP Es valorarà la capacitat d'establir hipòtesis explicatives per situacions o casos relacionats amb els continguts treballats al mòdul i la capacitat de respondre preguntes en relació a aquests casos i hipòtesis associades. 20
Pràctica de laboratori 1 S'avaluaran els coneixements relacionats amb la pràctica 1 prèviament a la seva realització mitjançant un examen escrit amb preguntes curtes i l'assistència a la mateixa. 2
Pràctica de laboratori 2 S'avaluaran els coneixements relacionats amb la pràctica prèviament a la seva realització mitjançant un examen escrit amb preguntes curtes i l'assistència a la mateixa. 2
Examen final de mòdul S'avaluarà l'assoliment de tots els objectius d'aprenentatge del mòdul i la seva integració. 36

Qualificació

Sessions d'aprenentatge basat en problemes: 40% de la nota final. Al finalitzar el mòdul els tutors determinaran l'acompliment dels estudiants mitjançant formularis que contenen els criteris aprovats per la UEM (Unitat d'Educació de Medicina). A partir d’aquests formularis s’establirà la qualificació d’aquesta activitat. Per aprovar el mòdul, cal tenir una nota superior a 5. Aquesta activitat no és recuperable.

Examen tipus ABP: Correspon a un 20% de la nota final. Es faran 2 exàmens, un a meitat del mòdul (desprès de quatre problemes) i un al final del mòdul (un cop finalitzats els vuit problemes). Cada examen consta de dues parts: en la primera part es presentaran un o més casos o situacions a partir de les que s’hauran d’elaborar hipòtesis explicatives utilitzant els coneixements adquirits al mòdul (40% de la nota de l'examen ABP). A continuació l'estudiant tindrà uns dies per preparar els continguts relacionats amb els casos i en la segona part de l'exàmen haurà de respondre preguntes en relació a les situacions presentades en la primera part i a les hipótesis explicatives associades (60% de la nota de l’exàmen ABP). La nota final dels exàmens ABP serà el promig del resultat dels 2 exàmens i haurà de ser superior a 5 per aprovar. Aquesta nota és recuperable mitjançant un segon examen.

Pràctiques de laboratori: Prèviament a l’inici de les dues pràctiques es farà un breu exàmen amb preguntes curtes, en el que s’avaluarà si l’alumne ha preparat la part teòrica de la pràctica a partir dels guions que proporcionats prèviament. La nota obtinguda constituirà un 4% de la nota final. A l'exàmen final de mòdul també hi haurà preguntes relacionades amb les pràctiques.

Examen final de mòdul: Representa un 36% de la nota total.Es realitzarà a final del mòdul i podrà contenir preguntes test, preguntes curtes raonades i/o esquemes sobre els coneixements adquirits tant teòrics com pràctics. Per aprovar el mòdul cal que la suma de la nota de l'examen final i la nota de pràctiques (cada una en la proporció que correspon, 90% per l'examen final i 10% per l'examen de pràctiques) sigui superior a 5. Aquesta nota es podrà recuperar mitjançant un segon examen.

La nota màxima que es pot obtenir de les recuperacions de les activitats suspeses serà d’un 5 si l’alumne es considera apte, independentment de la nota que obtingui d’aquesta avaluació. Aquesta nota farà promig amb la nota que l’alumne hagi obtingut en les altres activitats avaluables i que hagi superat prèviament.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No Presentat la no assitència no justificada a les activitats d'avaluació.