Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Introducció al Dret com a fenomen normatiu social. Dret i moral. Els principis generals com a mecanisme d’incorporació de la moral al Dret. El llenguatge del Dret. Conceptes bàsics del dret i fonts del Dret. El Dret com a mecanisme de resolució de conflictes. La jerarquia normativa, els drets fonamentals i els seus mecanismes de protecció. Introducció general al Dret de la Comunicació. Llibertat d’informació, llibertat d’expressió i la seva relació amb els altres drets fonamentals: en particular, els drets a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge. La protecció de dades de caràcter personal i la protecció de la intimitat en entorns digitals.La contractació en el sector de la publicitat. Aspectes generals del contracte. Contractes publicitaris: contractes de creació, contractes de difusió i contractes de patrocini.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CAROLINA FERNANDEZ BLANCO  / DIEGO MARTIN PAPAYANNIS  / ANNA VALDE VIA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CAROLINA FERNANDEZ BLANCO  / ANNA VALDE VIA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

  • CG.2. Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit.
  • CG.6. Analitzar els fets a partir d'una guia externa, identificant les causes i expressant l'opinió personal de forma sintètica.
  • CG.9. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
  • CE.4. Analitzar i investigar processos i estructures de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.
  • CE.9. Dissenyar, executar i controlar els projectes de publicitat i relacions públiques de productes i serveis de les organitzacions.

Continguts

1. Lliçó 1. CONFLICTES. Definitie de conflicte. Análisi estàtic i dinàmic dels conflictes.

2. Lliço 2. RESOLUCION DE CONFLICTOS. El tema de la resolució de conflictes. El dret com a un mecanisme de resolució de conflictos. El procès judicial; les sentències.

3. Lliçó. 3. DRET. Concepcions del Dret. Conceptes de Normes.

4. Lliçó 4. CONCEPTES JURÍDICS FONAMENTALS. Responsabilitat. Sanció. Obligació i Drets.

5. Lliçó 5. EL DRET DE LA PUBLICITAT. 1. Concepte. 2. Fonts del Dret de la publicitat. 3. Els subjecte i l'objecte publicitaris. 4. Supòsits de publicitat il·lícita. 5. Solucions jurídiques en enfront de l'activitat publicitària. 6. Els contractes de publicitat. 7. La protecció jurídica dels consumidors en el dret de la publicitat.

6. Lliçó 6. INFORMACIONS DIFOSES PELS MITJANS DE COMUNICACIÓ I EL DRET DE RECTIFICACIÓ. La Llei Orgànica 2/1984, de 26 de març, reguladora del dret de rectificació.

7. Lliçó 7. LA LLEI ORGÀNICA 1/1982, DE 5 DE MAIG, DE PROTECCIÓ CIVIL DEL DRET A L'HONOR, A LA INTIMITAT I A LA PRÒPIA IMATGE.1. Aspectes generals. 2. La protecció de l'honor. 3. La protecció de la pròpia imatge. 4. La protecció de la intimitat personal i familiar.

8. LLiçó 8 .DRET DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL. Els drets d'autor i la seva regulació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 48 34 82
Classes participatives 20 4 24
Prova d'avaluació 26 0 26
Treball en equip 3 10 13
Visionat/audició de documents 5 0 5
Total 102 48 150

Bibliografia

  • Raul Calvo Soler (2014). Mapeo de Conflictos (1ª). Barcelona: Gedisa. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
PRIMER BLOC. Estudi de casos S'entregarà un treball individual relacionat amb un cas Te un valor del 20% de la nota del PRIMER BLOC 10
PRIMER BLOC. Treball en equip El Treball en equip s'exposarà a classe Te un valor del 30% de la nota del PRIMER BLOC 15
PRIMER BLOC. Prova d'avaluació L'examen será test (20 preguntes i es supera amb 12) el 50% de la nota del primer bloc. 25
SEGON BLOC. Resolució de casos pràctics. El professor donarà prèviament a la sessió unes indicacions sobre els textos normatius, les lectures bibliogràfiques, i les sentències, que els estudiants han de cercar i estudiar per a preparar la sessió. Durant la classe, l'alumne exposarà oralment la resolució del cas i es debatrà conjuntament la pràctica amb el professor i la resta de companys. Es portaran a terme pràctiques que constituiran el 30% de la nota del segon bloc. 15
SEGON BLOC. Control. Prova del contingut del programa de l'assignatura que s'hagi treballat en aquell moment en les diverses activitats d'aprenentatge. El control constitueix un 70 % de la nota global del segon bloc. 35

Qualificació

Per poder promediar la nota del PRIMER i del SEGON bloc es necessari superà, al menys, un d'ells i treure en l'altre una nota superior a quatre.

NO HI HA EXAMEN DE RECUPERACIÓ EN AQUESTA ASSIGNATURA

Assignatures recomanades

  • Pràctica restaurativa