Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Funció de la imatge al llarg de la història. Percepció visual i representació de la imatge. Anàlisi formal i semiòtica de la imatge. Sociologia de la imatge
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA DEL CARMEN ECHAZARRETA SOLER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup ER

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA DEL CARMEN ECHAZARRETA SOLER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CG.1. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions, des d'un punt de vista econòmic, ecològic i social
  • CG.4. Recollir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, en funció d'objectius predeterminats, i de diferent procedència i format, respectant l'autoria de les fonts.
  • CE.13. Diferenciar i utilitzar tots els elements visibles i no visibles que constitueixen una Imatge.

Continguts

1. Tema 1. Introducció: la imatge al llarg de la història. Un rol cohesionador Tema 2: El llenguatge visual Tema 3: Efectes emocionals de la Música aplicada a la imatge Tema 4. L’anàlisi formal de la imatge Tema 5. L’Anàlisi semiòtic de la imatge Tema 6. La imatge digital Tema 7. Sociologia de la imatge

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 14 0 14
Elaboració de treballs 40 70 110
Prova d'avaluació 6 20 26
Total 60 90 150

Bibliografia

  • Joan Fontcuberta (2010). La Cámara de Pandora. Gustavo Gili. Catàleg
  • Umberto Eco (1985). Tratado de semiótica general. Lumen. Catàleg
  • María Acaso (2006). El lenguaje visual. Paidós. Catàleg
  • Justo Villafañe (2006). Introducción a la Teoria de la Imagen. Pirámide.
  • D.A. Dondis (2002). La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual.. Gustavo Gili..

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració d'un blog que contingui totes les activitats •Correcció en la llengua oral i escrita
•Selecció del registre verbal adequada al context de l’assignatura
•Interès per la matèria que s’ha de veure reflectit en la originalitat de les idees
•Respecte pels companys en les seves exposicions i punts de vista
.Ordre i organització coherent dels continguts que integren el blog
•Honestedat en el desenvolupament d’exercicis, citant les fonts i rebutjant el plagi
•Adquisició i comprensió dels conceptes fonamentals sobre la teoria de la imatge
•Iniciativa pròpia en la recerca de materials i noves propostes pel seguiment i aprenentatge de l’assignatura.
50
Examen de lectures •Adquisició i comprensió dels conceptes fonamentals sobre la teoria de la imatge
•Iniciativa pròpia en la recerca de materials i noves propostes pel seguiment i aprenentatge de l’assignatura.
•Correcció en la llengua oral i escrita
•Selecció del registre verbal adequada al context de l’assignatura

40
Participació activa a classe, constància en l'assistència i proactivitat cap a l'assignatura •Actitud proactiva i participativa a classe
•Interès per la matèria que s’ha de veure reflectit en la originalitat de les idees
•Respecte pels companys en les seves exposicions i punts de vista
10

Qualificació

AVALUACIÓ
La nota final de l’assignatura serà s’obtindrà a partir dels següents percentatges:
•50% de la nota del blog que inclourà totes les pràctiques i activitats realitzades
•40% de l’examen de les lectures que recordaré a classe
•10% de la participació activa i constant a classe

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
SISTEMA D’AVALUACIÓ
En primer lloc, dir que l’estudiant que no segueixi la dinàmica establerta a la Metodologia de Treball, s’entendrà que descarta la possibilitat de l’avaluació continua i vol ser avaluat amb l’examen final.
Per tant, hi ha dos models de ser avaluat en aquesta assignatura:
• Amb un examen final
• Amb la nota mitja resultant del 50% al blog , i el 40% de l’examen sobre les lectures obligatòries i el 10% per la participació activa a classe. Destacar que per tal que faci la nota mitja, l’examen ha d’estar com a mínim aprovat amb un 5,5.

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Atenent les competències que heu d’haver adquirit en acabar el curs, el criteris són els següents:
•Correcció en la llengua oral i escrita
•Selecció del registre verbal adequada al context de l’assignatura
.Ordre i organització coherent dels continguts que integraran el blog
•Actitud proactiva i participativa a classe
•Interès per la matèria que s’ha de veure reflectit en la originalitat de les idees
•Respecte pels companys en les seves exposicions i punts de vista
•Honestedat en el desenvolupament d’exercicis, citant les fonts i rebutjant el plagi
•Adquisició i comprensió dels conceptes fonamentals sobre la teoria de la iatge
•Iniciativa pròpia en la recerca de materials i noves propostes pel seguiment i aprenentatge de l’assignatura.

Observacions

Metodologia de treball
L’assignatura es planteja com un espai participatiu i d’aprenentatge per la qual cosa, s’espera que l’estudiant vagi fent la seva formació al seu ritme segons els seus interessos i aptituds. Es tracta que tothom, al final de curs, hagi après l’entrellat de la imatge, la seva cara oculta i sobretot, hagi adquirit les eines per prendre les decisions vers ella.
Per això, les sessions teòriques estan pensades com a entorns de debat i d’exposició d’exemples conceptuals a partir dels materials publicats al Moodle i a partir de les propostes documentals i bibliogràfiques que cada estudiant es proposi. En aquest sentit, les classes seran col·laboratives amb la implicació activa de l’alumnat.
I per la mateixa raó, l’estudiant haurà de preparar una síntesi de cada tema que podrà exposar a classe si és cridat per fer-ho, partint del model de formació que defèn que l’alumnat sigui el centre de l’aprenentatge. Per tal d’aconseguir que el debat sigui ric i no acabi sent una pèrdua de temps, es requereix que tothom hagi treballat els documents sobre el tema, perquè només així, treure’m partit de l’activitat. Tothom disposarà de la màxima llibertat tant pel que en la selecció del material per preparar els temes com en els instruments per a la seva exposició. Jo tindré en compte el rigor, l’honestedat, l’interès en dissenyar un material de qualitat i l’estil pedagògic de la presentació.
SESSIONS DE CLASSES PRÀCTIQUES
Aquestes sessions estan destinades a desenvolupar totes les pràctiques que proposo al Moodle per a cada tema i les activitats que proposi lliurament l’estudiant. Es pretén que aneu fent aplicació del vostre aprenentatge en creacions pròpies i personals. Us prego que us les llegiu i si teniu cap dubte, en parlem a classe. El format de cadascuna. La major part d’aquestes activitats hauran de ser portades a classe amb una part ja treballada.