Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Es farà ús de les 4 competències (comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita). D’una banda, per que fa a les expressions oral i escrita, l’estudiant podrà participar en dialogs d'informació i d'explicació sobre productes i allotjaments turístics etc. També serà capaç de presentar un producte turístic. Sabrà com reclamar de manera senzilla i explicar fets passats. Redactarà cartes formals i podrà començar a organitzar les seves idees utilitzant alguns connectors. D’altra banda, pel que fa a les comprensions oral i escrita, l’estudiant serà capaç d’entendre un document àudio i vídeo semi autèntic en temes generals i relatius al món turístic.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup 1X

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:

Grup 2X

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Francès (100%)

Grup 2Y

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Francès (100%)

Grup SO

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:

Competències

  • Utilitzar la llengua a nivell bàsic
  • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. L'ALIMENTACIÓ I LA RESTAURACIÓ

          1.1. Explicar la composició d'un plat.(ingredients..)

          1.2. Explicar una recepta de cuina i un menú.

          1.3. Prendre una comanda al restaurant

          1.4. Lèxic del restaurant i dels aliments

          1.5. Competència gramatical

                    1.5.1. L'imperatiu (repàs)

                    1.5.2. Els adverbis de quantitat

                    1.5.3. Els articles partitius

2. ELS VIATGES

          2.1. Informar sobre un viatge, una destinació

                    2.1.1. Explicar amb detall una destinació triada per un client.

                    2.1.2. Aconsellar una destinació.

          2.2. Lèxic específic (mitjans de transport, allotjaments, destinacions)

          2.3. Competència gramatical.

                    2.3.1. Repàs del present dels verbs regulars et irregulars.

                    2.3.2. Repàs de l'ús de les preposicions (de lloc, de temps)

                    2.3.3. Els pronoms relatius: qui, que, où.

                    2.3.4. El comparatiu d'inferioritat, d'igualtat et de superioritat.

                    2.3.5. El condicional (aconsellar)

3. ITINERARIS

          3.1. Presentar un itinerari ou un programa d’activitats (animació)

                    3.1.1. Presentació de l’itinerari detallat

                    3.1.2. Explicar un programa d’animació

                    3.1.3. Evaluar una prestació (qüestionari de satisfacció)

          3.2. Lèxic específic

                    3.2.1. Alguns centres d’interés (monuments...)

                    3.2.2. Activitats esportives et lúdiques.

          3.3. Competència gramatical

                    3.3.1. La interrogació (diverses modalitats)

                    3.3.2. L’expressió del futur

                    3.3.3. El comparatiu (continuació), el superlatiu.

                    3.3.4. Alguns indicadors de temps.

                    3.3.5. Repàs del "passé-composé"

4. ELS ESTUDIS

          4.1. Presentar els seus estudis

                    4.1.1. Comparar els sistemes escolars

                    4.1.2. Explicar unes pràctiques

                    4.1.3. Explicar una feina temporal

          4.2. Explicar les professions de turisme.

          4.3. Lèxic específic (vocabulari del món laboral)

          4.4. Competència gramatical

                    4.4.1. El passat (passé composé,imparfait)

                    4.4.2. Introducció del "plus-que -parfait"

                    4.4.3. Indicadors de temps (continuació)

5. DONAR CONSELLS/ DONAR LA SEVA OPINIÓ

          5.1. Aconsellar els viatgers sobre una estada, una prestació, una activitat.

          5.2. Explicar les normes d’un establiment turístic.

          5.3. Donar la seva opinió a partir d’articles de premsa simples.

          5.4. Lèxic específic.

          5.5. Competència gramatical.

                    5.5.1. Els pronoms personals complement.

                    5.5.2. Els conectors simples de causa i de conseqüencia

                    5.5.3. Els possessius i els demostratius (adjectius i pronoms)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 73 48 121
Elaboració de treballs 0 11 11
Prova d'avaluació 10 0 10
Simulacions 7 1 8
Total 90 60 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
ACTIVITATS D'APRENENTATGE PER TASQUES Durant les classes es treballen les quatre competències: Expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita. 0
PRESENTACIONS/SIMULACIONS ORALS Minim 6 seràn puntuables 20
TESTS DE LLIÇO Cada dues unitats s'avaluaran les competències adquirides.No obstant totes les activitats de classe poden ser avaluades.(exercicis,orals,àudios...) 80
ESCRITS A CASA L'estudiant haurà de fer como mimin 10 escrits a casa, comptarà dintre de la avaluació però no seran puntuables. 0

Qualificació

Criteris de qualificació

Criteris de qualificació

Per aprovar l'assignatura , els estudiants tenen dos opcions:
• Avaluació continuada
• Examen final

Avaluació Continuada

Per aprovar la avaluació continuada, el estudiant ha de tenir:
• una assistència de 100% de les classes (amb 10 absències màxim).

• 80% de les proves de cada competència fetes a classe (tests de lliçó, orals, expressions escrites, comprensions orals i escrites).


Les proves es desglossen de la següent manera:

Les proves d'avaluació continuada 100 %

Expressió oral mínim 5 situacions orals 20%
Comprensió oral mínim 5 comprensions orals a classe 20%
Comprensió escrita i lèxic mínim 5 CE a classe 20%
Ús de la llengua mínim 5 tests 20%
Expressió escrita mínim 5 expressions escrites 20%

• 80% dels treballs fora de la aula ( activitats de Moodle, escrits, exercicis i tasques diverses …) i que s'hauran de lliurar dins del termini establert pel professorat.
Els treballs presentats fora de termini seran corregits però no comptaran per la avaluació continuada.

Per superar l'assignatura, el estudiant ha d'aconseguir un mínim del 60% de la nota i també ha d'aconseguir un 50 % de la nota per cada habilitat .

Examen final

En cas de no superar l'avaluació continuada o no complir uns dels requisits explicats anteriorment,la nota del examen final es la suma dels resultats de totes les habilitats lingüístiques avaluades en el examen final.

Per superar la assignatura, el estudiant ha d'aprovar un mínim del 50% en cada habilitat lingüística.
-

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran "no presentats" els estudiants que no entrin a l'avaluació continuada o no hagin realitzat totes les parts de l'examen final.

Observacions

Durant el nivell Bàsic de francès, l’ estudiant s’haurà de procurar el material necessari pel seguiment de les classes.
Recomanem l’ús de la bibliografia on trobareu, a més de llibres, activitats de tota mena per treballar des de casa. Reiterem però, assistència regular a classe i el treball personal permetran a desenvolupar les 4 habilitats mencionades.
L’ estudiant haurà de dedicar a la assignatura un mínim de 4 hores d’ estudi i/o de treballs a la setmana.

Assignatures recomanades

  • Francès inicial