Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'objectiu del curs "Alemany bàsic" és aprofundir els coneixements de la llengua alemanya en el nivell A2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües. La llengua s’aprèn utilitzant-la en situacions comunicatives, tretes de la vida diària i del món del turisme. Es dóna especial èmfasi a l'expressió oral.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup 1X

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:

Grup 1Y

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:

Grup SO

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:

Competències

  • Utilitzar la llengua a nivell bàsic
  • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. <b>Anem de vacances / Tornem de les vacances:</b> entendre propostes per una visita a una ciutat; explicar un programa de visita a la ciutat; descriure una ruta/ escriure una postal; explicar el temps meteorològic; entendre relats sobre viatges; descriure problemes a l’hotel; reclamar a l'hotel; parlar sobre destinacions de viatges, tipus de viatges i llocs turístics

2. <b>Sa i en forma:</b> anomenar les parts del cos; donar informació sobre el físic / entendre i explicar un exercici físic; explicar una instrucció donada; a la consulta del metge; entendre una instrucció; entendre i donar consells sobre la salut i cures; deduir el significat de paraules.

3. <b>La cuina i el menjar:</b> presentar-se i presentar algú; parlar dels hàbits personals i regionals en el menjar; conèixer estris de cuina; explicar plats regionals; entendre i explicar una història; explicar els motius; parlar sobre emocions; expressar suposicions; contestar preguntes sobre un text; presentar un restaurant o un esdeveniment gastronòmic especial.

4. <b>Després de l’etapa escolar:</b> entendre informació sobre la formació escolar i sobre un sistema de formació; parlar d’assignatures i experiències; escriure comentaris; descriure on es troben les coses; parlar d’hàbits; entendre i donar recomanacions pels nouvinguts a una ciutat.

5. <b>Els mitjans de comunicació en el dia a dia:</b> parlar d’avantatges i desavantatges dels mitjans de comunicació; fer comparacions; expressar l’opinió; parlar de preferències; parlar sobre pel•lícules / entendre comentaris sobre una pel•lícula; escriure un comentari.

6. <b>Emocions i festes:</b> felicitar algú i donar les gràcies; parlar sobre emocions; entendre informació sobre festivals i festes populars, parlar de festes i esdeveniments; escriure sobre una ciutat; expressar alegria i pena; parlar sobre una cançó; entendre entrades de blocs; relacionar títols i textos.

7. <b>Activitats professionals:</b> un viatge de negocis, a la taquilla de l’estació de trens; parlar sobre ofertes d’activitats de lleure; localitzar i entendre informació en textos; presentar persones; expressar aspiracions professionals; presentar una professió ideal; preparar una conversa telefònica; parlar per telèfon; entendre un text sobre el món laboral.

8. <b>Mobilitat a la ciutat i arreu:</b> preguntar per informació; expressar inseguretat i dubtes; entendre i donar la descripció d’un camí; entendre un article de diari; expressar la pròpia opinió; descriure el camí cap al lloc de treball; transport públic i individual; descriure una estadística; informació sobre un viatge; parlar de viatges.

9. <b>Aprendre:</b> entendre i descriure problemes i estratègies d’aprenentatge; entendre i donar consells; donar raons; entendre petits relats sobre la feina; parlar sobre la feina de cada dia; entendre un reportatge de ràdio; expressions i procediments per fer una presentació; entendre i fer una petita presentació.

10. <b>Esport i afició:</b> expressar entusiasme, esperança, decepció; entendre i escriure comentaris d’aficionats; formular conseqüències; fer propostes i contestar a propostes rebudes; quedar; entendre un relat sobre una excursió; entendre textos difícils; presentar una atracció turística.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 25 15 40
Classes participatives 45 25 70
Elaboració de treballs 0 10 10
Prova d'avaluació 5 10 15
Visionat/audició de documents 10 5 15
Total 85 65 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Expressió oral Es calcularà la mitjana de les notes obtingudes. 20
Expressió escrita fora de l'aula Els escrits són obligatoris. 0
Expressió escrita Es calcularà la mitjana de les notes obtingudes. 20
Comprensió escrita Es calcularà la mitjana de les notes obtingudes. 20
Comprensió oral Es calcularà la mitjana de les notes obtingudes. 20
Tests de lliçó Es calcularà la mitjana de les notes obtingudes. 20

Qualificació

Per aprovar l’assignatura, els estudiants poden optar per una de dues opcions:
• Avaluació continuada o
• Examen final

Avaluació continuada
Per tal d’aprovar l’avaluació continuada, l’estudiant ha de tenir una assistència de com a mínim el 80% de les classes i d'haver entregat tots els escrits a casa més la seva correcció.

En el cas que l’estudiant no entrega els treballs en la data establerta, la tasca compta com a no presentada i se li atorga un zero (0).
La nota de l’avaluació continuada es desglossa de la següent manera:
• Avaluació continuada 100 punts*
o Expressió oral 20 punts: 3 presentacions, gravacions i un examen oral
o Expressió escrita a classe 20 punts: 4 expressions escrites a classe
o Ús de la Llengua 20 punts: 5 tests d’ús de la llengua
o Comprensió oral 20 punts: 5 comprensions orals
o Comprensió escrita 20 punts: 5 comprensions escrites
*La última prova de cada habilitat lingüística val el doble de cadascuna de les altres.

Per superar l’assignatura, l’estudiant ha d’obtenir un mínim de 50 punts dels 100 possibles en cada habilitat.
Estudiants que obtenen menys de 50 punts en qualsevol de les cinc habilitats suspendran l’assignatura.

Examen final
La nota de l’examen final és la suma dels resultats en totes les habilitats lingüístiques avaluades en l’examen final.
L’examen final es desglossa de la següent manera:
• Examen final 100 punts
o Expressió oral 20 punts
o Expressió escrita 20 punts
o Ús de la Llengua 20 punts
o Comprensió oral 20 punts
o Comprensió escrita 20 punts
Per superar l’assignatura, l’estudiant ha d’obtenir un mínim de 50 punts dels 100 possibles en cada habilitat.
Estudiants que obtenen menys de 50 punts en qualsevol de les cinc habilitats suspendran l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran "no presentats" els estudiants que no entrin en l'avaluació continuada ni s'hagin presentat a l'examen global.

Observacions

Requisits per cursar aquesta assignatura: Haver cursat alemany inicial, o tenir el nivell A1 d’alemany.

Durant aquest curs, consolidareu els coneixements adquirits el curs anterior i els ampliareu, assegurant-vos la base necessària per convertir el vostre alemany en una eina útil pel vostre desenvolupament professional i del que desitgem que us aporti també satisfacció personal.

L'estudiant haurà de treballar com a mínim 4 hores setmanals fora de l'aula.

Tutories: Els horaris de tutoria dels respectius professors d'alemany es comunicaran a principi de curs.
Consulteu les vostres professores tant bon punt us trobeu amb un dubte pel que necessiteu ajuda.


Llibres de text:

Netzwerk A2 Kursbuch ISBN 978-3-12-606997-7 Editorial Klett
Netzwerk A2 Arbeitsbuch ISBN 978-3-12-606999-1

Assignatures recomanades

  • Alemany inicial
  • Preparatori I d'alemany (nivell I)