Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
"Alemany Inicial" és una introducció participativa a la llengua i cultura alemanya, amb un enfocament comunicatiu, pràctic i directe, fins a assolir el nivell A1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües. La llengua s’aprèn utilitzant-la en situacions comunicatives, tretes de la vida diària i del món del turisme.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup 1X

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:

Grup 2W

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:

Grup 2X

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Alemany (100%)

Grup 2Y

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Alemany (100%)

Competències

  • utilitzar la llengua a nivell elemental
  • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. <b>Primers contactes:</b> saludar i acomiadar-se, presentar-se i presentar algú; el tracte formal i l'informal; donar i demanar dades personals; països, lloc de provinença i llengües; l'alfabet.

2. <b>Família i amics:</b> parlar sobre la família i els amics; lloc de naixement i de residència, estat civil; omplir un formulari; preguntes en una entrevista; números de 0 a 20; intercanviar informació personal; presentar algú; trucar per telèfon i preguntar per algú.

3. <b>Menjar i beure:</b> els queviures; anar de compres; els números de 20 a 100; demanar per i informar sobre preus, mides, el pes; expressar preferències; presentar plats preferits i regionals; donar els ingredients d'una recepta; fer una comanda en línia.

4. <b>La casa:</b> preguntar on es troba un lloc; descriure un pis / una casa; parlar sobre característiques d'habitatges particulars i pisos turístics; demanar per i informar sobre mobles i equipaments; entendre anuncis; expressar el que agrada i el que no agrada; els colors; els números de 100 a 1.000.000.

5. <b>El meu dia:</b> dir l'hora; les activitats de cada dia; expressar preferències; els dies de la setmana; l'agenda; entendre horaris / informar sobre horaris; fer i explicar un pla per passar un dia en una ciutat (llocs i activitats).

6. <b>Temps lliure:</b> temps meteorològic, estacions de l'any, els punts cardenals; dir què volem prendre en un bar; fer un pla per un pícnic; petits diàlegs i missatges curts per expressar que s'està d'acord o en desacord; parlar del nostre temps lliure i quines activitats ens agrada fer; entendre informació sobre / presentar una destinació turística - estacions, temps i activitats.

7. <b>Aprendre al llarg de la vida:</b> parlar d'habilitats; expressar plans i desitjos; entendre l'oferta de cursos de formació; expressar i descriure esdeveniments en el passat; aprendre llengües - parlar sobre estratègies i motius.

8. <b>Ofici i feina: </b> anomenar professions i preguntar per professions; parlar sobre la situació professional; entendre i contestar preguntes sobre el currículum; entendre anuncis d'ofertes de pràctiques i informació sobre professions; demanar per telèfon informació sobre una plaça de pràctiques; donar i rebre informació sobre esdeveniments en el passat.

9. <b>De viatge</b>: omplir una sol·licitud, explicar procediments; entendre i expressar requeriments; informar sobre allò que és prohibit o permès; entendre un fullet informatiu sobre una visita turística a una ciutat, preguntar per i donar informació sobre monuments i visites guiades; cercar informació en línia sobre allotjaments; diàlegs a la recepció de l'hotel.

10. <b>La salut:</b> conèixer les parts del cos; parlar sobre l'estat de salut; descriure l'aspecte; donar i entendre consells i indicacions; entendre anuncis de spas i teràpies; demanar informació per escrit i demanar per telèfon una hora concertada.

11. <b>De camí per la ciutat:</b> orientar-se en una ciutat; llocs, equipaments urbans i mitjans de transport; indicar la situació, la direcció i descriure el camí; entendre i donar informació sobre mitjans de transport, trajectes i horaris.

12. <b>El tracte amb el client:</b> entendre i donar informacions temporals; informar sobre un programa turístic; demanar un servei / atendre la demanda d'un servei; expressar una petició i una instrucció; estratègies comunicatives de cortesia i amabilitat; entendre texts informatius, missatges escrits i telefònics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 30 15 45
Classes participatives 45 20 65
Elaboració de treballs 0 10 10
Prova d'avaluació 5 5 10
Visionat/audició de documents 10 10 20
Total 90 60 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Expressió oral Es calcularà la mitjana de les notes obtingudes. 20
Expressió escrita fora de l'aula Els escrits són obligatoris. 0
Expressió escrita Es calcularà la mitjana de les notes obtingudes. 20
Comprensió oral Es calcularà la mitjana de les notes obtingudes. 20
Comprensió escrita Es calcularà la mitjana de les notes obtingudes. 20
Tests de lliçó Es calcularà la mitjana de les notes obtingudes. 20

Qualificació

Per aprovar l’assignatura, els estudiants poden optar per una de dues opcions:
• Avaluació continuada o
• Examen final

Avaluació continuada
Per tal d’aprovar l’avaluació continuada, l’estudiant ha de tenir una assistència de com a mínim el 80% de les classes i d'haver entregat tots els escrits a casa més la seva correcció.

En el cas que l’estudiant no entrega els treballs en la data establerta, la tasca compta com a no presentada i se li atorga un zero (0).
La nota de l’avaluació continuada es desglossa de la següent manera:
• Avaluació continuada 100 punts*
o Expressió oral 20 punts: 3 presentacions, gravacions i un examen oral
o Expressió escrita a classe 20 punts: 4 expressions escrites a classe
o Ús de la Llengua 20 punts: 5 tests d’ús de la llengua
o Comprensió oral 20 punts: 5 comprensions orals
o Comprensió escrita 20 punts: 4 comprensions escrites
*La última prova de cada habilitat lingüística val el doble de cadascuna de les altres.

Per superar l’assignatura, l’estudiant ha d’obtenir un mínim de 50 punts dels 100 possibles en cada habilitat.
Estudiants que obtenen menys de 50 punts en qualsevol de les cinc habilitats suspendran l’assignatura.

Examen final
La nota de l’examen final és la suma dels resultats en totes les habilitats lingüístiques avaluades en l’examen final.
L’examen final es desglossa de la següent manera:
• Examen final 100 punts
o Expressió oral 20 punts
o Expressió escrita 20 punts
o Ús de la Llengua 20 punts
o Comprensió oral 20 punts
o Comprensió escrita 20 punts
Per superar l’assignatura, l’estudiant ha d’obtenir un mínim de 50 punts dels 100 possibles en cada habilitat.
Estudiants que obtenen menys de 50 punts en qualsevol de les cinc habilitats suspendran l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran "no presentats" els estudiants que no entrin en l'avaluació continuada ni s'hagin presentat a l'examen global.

Observacions

No hi ha requisits d’accés.

Al final d’aquest curs sereu capaços d’entendre conceptes bàsics de la llengua alemanya parlada i escrita i expressar-vos en situacions senzilles relacionades amb la vida quotidiana i el sector del turisme germanoparlant. Per assimilar la matèria i posar en pràctica les quatre competències fonamentals de la llengua (expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita), és molt important que treballeu amb regularitat i constància i que assistiu a classe activament: veureu que és molt satisfactori progressar amb una llengua la qual és completament nova per la majoria de vosaltres. Fora de l'aula hi haureu de dedicar a l'assignatura unes 4 hores mínim setmanals d'estudi i/o de treballs.

Tutories: Els horaris de tutoria es comunicaran a principi de curs. Per a qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb les respectives professores d'alemany.

Llibres de text:
Schritte international A1.1 Kurs- und Arbeitsbuch ISBN 978-3-19-301082-7, Editorial Hueber
Schritte international A1.2 Kurs- und Arbeitsbuch ISBN 978-3-19-601082-4, Editorial Hueber