Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Introducció al Dret turístic. La normativa turística i els contractes turístics. Les administracions públiques i la seva activitat turística. L'actuació administrativa en matèria turística.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LLUIS ANTONI JAILE BENITEZ  / JORDI MOGUEL FERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LLUIS ANTONI JAILE BENITEZ  / JORDI MOGUEL FERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP MARIA AGUIRRE FONT  / JORDI MOGUEL FERNANDEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
  • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
  • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística

Continguts

1. Les administracions públiques i el turisme

          1.1. L’administració pública turística

                    1.1.1. El concepte d’administració pública i els seus principis constitucionals

                    1.1.2. Les administracions territorials i l’administració institucional en matèria turística

          1.2. L’ordenament administratiu turístic

                    1.2.1. La Constitució, la Llei i les normes amb força de Llei

                    1.2.2. El reglament

2. L’actuació administrativa en matèria turística

          2.1. Procediment administratiu en l'activitat turística

                    2.1.1. Concepte i principis del procediment

                    2.1.2. Estructura i fases del procediment

                    2.1.3. Desestiment, renuncia i caducitat

                    2.1.4. Tramitació simplificada del procediment administratiu

                    2.1.5. Obligació de resoldre de l'administració. El silenci administratiu. Termes i terminis.

          2.2. Acte administratiu en l'activitat turística

                    2.2.1. Concepte, elements i requisits

                    2.2.2. Efectes jurídics i validesa. Nul·litat de ple dret i anul·labilitat dels actes administratius

                    2.2.3. L’executivitat dels actes administratius i els mitjans d’execució forçosa

          2.3. Garanties front l’actuació administrativa

                    2.3.1. Capacitat d'obrar i interessats en els procediments administratius

                    2.3.2. La ciutadania i els seus drets

                    2.3.3. La llengua en les relacions entre administració i ciutadania

                    2.3.4. La revisió d'ofici dels actes administratius

                    2.3.5. Els recursos administratius

                    2.3.6. Breu referència a la jurisdicció contenciosa administrativa

3. Nocions sobre Dret Turístic

          3.1. Dret, ordenament jurídic i branques del Dret Privat. L’anomenat Dret Privat del Turisme.

          3.2. Les fonts del Dret en l’àmbit del turisme. Eficàcia i aplicació de les normes jurídiques.

          3.3. Les persones i el Dret en el turisme. L'empresari turístic.

4. Introducció als contractes turístics

          4.1. Definició, elements i característiques.

          4.2. La protecció del turista com a consumidor i usuari: 2.2.1. Informació precontractual. 2.2.2. Pràctiques comercials deslleials. 2.2.3. Requisits relacionats amb la perfecció del contracte. 2.2.4. Condicions generals de la contractació i clàusules abusives. 2.2.5. Contractació electrònica de serveis turístics.

          4.3. Altres aspectes contractuals: 2.3.1. Execució del contracte. Incompliment i conseqüències. 2.3.2. Responsabilitat contractual i extracontractual. 2.3.3. Modificació i cessió del contracte. 2.3.4. Extinció del contracte.

          4.4. Classificació dels contractes turístics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 20 20 40
Classes expositives 30 40 70
Prova d'avaluació 4 16 20
Resolució d'exercicis 5 15 20
Total 59 91 150

Bibliografia

  • Trayter Jiménez, Joan Manuel (2017 ). Derecho administrativo. Parte general (Tercera edició). Barcelona: Atelier. Catàleg
  • Cosculluela Montaner, Luis (2008 ). Manual de derecho administrativo (19ª ed). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi. Catàleg
  • Pérez Guerra, Raúl (2010 ). Dret de les activitats turístiques (2a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
  • Barba de Vega, José (2010). Introducción al Derecho Privado del Turismo (4a ed.). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi. Catàleg
  • Ruiz-Rico Ruiz, José Manuel; Moreno-Torres Herrera, María Luisa (coords.) (2011). Introducción al Derecho turístico: (adaptado a los nuevos estudios de grado) (1a ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
  • Ramallo Miñán, Elena del Pilar (2013). Manual básico del Derecho turístico (1a ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
  • Franch Fluxà, Juan (cop. 2015 ). Manual de contratación turística . Barcelona: Atelier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluació de la primera i segona lliçó del programa en relació a les administracions públiques i la seva activitat turística; així com l'actuació administrativa en matèria turística. Coneixement dels continguts teòrics i pràctics dels continguts. Capacitat per aplicar-los a casos concrets. 30
Avaluació de la tercera i quarta lliçó del programa en relació a les nocions sobre Dret Turístic i introducció als contractes. Coneixement dels continguts teòrics i pràctics dels continguts. Capacitat per aplicar-los a casos concrets. 30
Pràctica sobre l'obertura d'un establiment d'allotjament turístic des de la perspectiva del dret públic. S'avaluarà la capacitat de resoldre un supòsit pràctic sobre l'obertura d'un establiment d'allotjament turístic des de la perspectiva jurídica del dret públic 15
Pràctica sobre l'obertura d'un establiment d'allotjament turístic des de la perspectiva del dret privat. S'avaluarà la capacitat de resoldre un supòsit pràctic sobre l'obertura d'un establiment d'allotjament turístic des de la perspectiva jurídica del dret privat. 15
Altres exercicis pràctics de dret públic que el professor proposarà durant les sessions presencials al llarg del curs. S'avaluarà la capacitat de resoldre un supòsit pràctic des de la perspectiva del dret públic. 5
Altres exercicis pràctics de dret privat que el professor proposarà durant les sessions presencials al llarg del curs. S'avaluarà la capacitat de resoldre un supòsit pràctic des de la perspectiva del dret privat. 5

Qualificació

L'assignatura s'avaluarà a través de:

- EXAMEN, 60% de la nota del curs. Hi haurà un únic examen en la convocatòria oficial del període d'examens.

- PRÀCTICA, 30% de la nota de curs. S'avaluarà a través del desenvolupament d'un supòsit pràctic sobre l'obertura d'un establiment d'allotjament turístic.

- ALTRES EXERCICIS PRÀCTICS, 10 % de la nota del curs. El professor proposarà a classe altres exercicis pràctics a desenvolupar a classe o casa.

L’assistència és obligatòria en un mínim del 80% de les sessions pràctiques.

No hi ha examen de recuperació.

El fet de suspendre l'assignatura suposa haver-la de repetir completa el curs següent; per tant, no es guardaran notes d'exàmens o treballs d'un curs per al següent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera "No Presentat" aquell/a estudiant que:
1. No es presenta als dos exàmens.
2. No presenta la pràctica.

Observacions

- Les classes es faran en català. És molt recomanable la participació activa de l'estudiant a classe.

- És imprescindible que l'alumne assisteixi a les classes amb els textos doctrinals i/o legislatius corresponents.

- És necessària l'assistència a les sessions pràctiques i l'estudi del material que s'hi proporcioni. El contingut de les pràctiques ajuda a comprendre la informació de les sessions teòriques, i també serà objecte d'avaluació.

- Tota la informació relativa a l'assignatura i al desenvolupament d'aquesta serà comunicada al moodle. Per tant, es recomana seguir l'assignatura a través d'aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.

- El professor no contestarà els correus electrònics quan la informació consti detallada en el moodle.

- L'estudiant s'ha de reservar els dies que s'indicaran com a data dels exàmens. Aquestes dates són generals per a tothom; NO es faran excepcions, ni convocatòries especials per CAP motiu.