Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Presentació de la dimensió espacial del turisme i dels recursos potencials per al desenvolupament de l'activitat turística en l'espai. L'espai com a base de l'oferta turística. Nuclis emissors i receptors. Anàlisi dels principals impactes mediambientals de l'activitat turística.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
AMANDA BRAGA DE MELO FADIGAS  / SARA FORGAS SERRA  / ROSER PASTOR SABERI  / JOSE PUEYO ROS
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
AMANDA BRAGA DE MELO FADIGAS  / SARA FORGAS SERRA  / ROSER PASTOR SABERI  / JOSE PUEYO ROS
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
AMANDA BRAGA DE MELO FADIGAS  / SARA FORGAS SERRA  / ROSER PASTOR SABERI  / JOSE PUEYO ROS
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. Turisme i Territori

          1.1. La dimensió territorial del turisme geografia i turisme

          1.2. L'espai turístic i la seva dinàmica

          1.3. Els recursos turístics del territori

2. Els recursos turístics del medi natural

          2.1. Els principals paisatges mundials

          2.2. El clima, imperatiu turístic

          2.3. L'aigua, un recurs escàs

3. Els recursos turístics del medi humà

          3.1. La població i el poblament en un món desigual

          3.2. Agents públics i agents privats, l'entesa necessària

          3.3. L'obra humana:infrastructures, equipaments i serveis turístics

4. El desenvolupament del turisme en el territori

          4.1. Sostenibilitat i impactes del turisme

          4.2. Els models espaials de Miossec i de Gormsen

          4.3. Models de desenvolupament turístic costaner i de muntanya

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 32 38
Classes participatives 22 0 22
Elaboració de treballs 3 15 18
Lectura / comentari de textos 5 15 20
Prova d'avaluació 2 20 22
Resolució d'exercicis 2 20 22
Sortida de camp 5 6 11
Total 45 108 153

Bibliografia

 • Crespi, Montserrat (2014). Los principales destinos turísticos en España y en el mundo. Madrid: Síntesis.
 • Dowling, Ross Kingston (2006 ). Geotourism . Oxford: Elsevier. Catàleg
 • Hall, Colin Michael (2006 ). The Geography of tourism and recreation : environment, place and space (3rd ed.). London [etc.]: Routledge. Catàleg
 • López i Palomeque, Francesc (1997 ). Análisis territorial del turismo : una nueva geografía del turismo . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Mesplier, Alain (2005 ). Le Tourisme dans le monde (6e éd.). Rosny: Bréal. Catàleg
 • Ministral, Marta (1994). Manual de geografía turística de España (2a). Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Pearce, Douglas (1987 ). Tourism today : a geographical analysis . Harlow [etc.]: Longman Scientific and Technical [etc.]. Catàleg
 • Scott, Daniel J.|q(Daniel James) (2012 ). Tourism and climate change : impacts, adaptation & mitigation . London: Routledge. Catàleg
 • Vera Rebollo, José Fernando (2011 ). Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Williams, Stephen (2009 ). Tourism geography : a new synthesis (2nd ed.). London: Routledge. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercici relacionat amb la primera part de l'assignatura sobre els impactes del turisme i la sostenibilitat que s'engloba dins el treball de curs amb els restants exercicis parcials. Es tracta d'un treball d'assignatura que compta per a l'avaluació final semprer que s'arrivi com a mínim a la nota de 5. 15
Exercici relacionat amb la segona part de l'assignatura sobre els recursos territorials turístics naturals i el turisme que s'engloba dins el treball de curs amb els restants exercicis parcials. Es tracta d'un treball d'assignatura que compta per a l'avaluació final semprer que s'arrivi com a mínim a la nota de 5. 15
Exercici referit a la tercera part de l'assignatura sobre l'activitat humana en el territori i el turisme que s'engloba dins el treball de curs amb els restants exercicis parcials. Es tracta d'un treball d'assignatura que compta per a l'avaluació final semprer que s'arrivi com a mínim a la nota de 5. 15
Examen de Geografia POLITICA MUNDIAL Es tracta de situar en el mapa mundi els països, les capitals i altres principals topònims polítics del planeta. Per a superar-lo cal tenir la nota mínima de 5. 10
Examen de Geografia FISICA MUNDIAL Es tracta de situar en el mapa mundi els principals trets físics del planeta. Per a superar-lo cal tenir la nota mínima de 5. 10
Examen escrit dels continguts de l'assignatura Es tracta d'un examen escrit on l'estudiant ha de demostrar que ha après els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura. Per a superar-lo cal tenir la nota mínima de 5. 35

Qualificació

Els exercicis i treballs, tant individuals com de grup, han de presentar-se de manera formalment correcte, sense faltes d'ortografia, de picatge o de desordre en l'edició de textes i imatges, així com en un format llegible a la Meva UdG (Moodle) i dins els terminis indicats.

Totes les pràctiques amb nota són d'obligatòria presentació.
No es considerarà apte cap treball ni exercici, ni examen que no superi la nota de 5. En conseqüència, no es podrà fer mitjana de notes fins que l'alumne/a obtingui una qualificació d'apte/a de tots els elements d'avaluació de l'assignatura.

LA NO ASISTÈNCIA A LES CLASSES PRÀCTIQUES REQUEREIX UNA JUSTIFICACIÓ.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
l'estudiant que no s'hagi presentat a l'examen, tindrà l'avaluació de NO PRESENTAT.

Observacions

a) Es tracta d’una assignatura que combinarà, en tot moment, la teoria i la pràctica. S’imparteix en modalitat presencial i pren de base la METODOLOGIA DOCENT DE L'APRENENTATGE COOPERATIU, que vol dir que els estudiants aprenen en cooperació.

b) CLASSES TEÒRIQUES: En les sessions de classe el professor explicarà els coneixements teòrics de cadascun dels diferents temes per poder, posteriorment, resoldre els casos pràctics corresponents. La transmissió d’aquests coneixements teòrics estan dirigits a tot el grup. La major part dels continguts explicats a l'aula es penjaran al Moodle, però NO TOT EL QUE S'EXPLICA A L'AULA POT SER PENJAT AL MOODLE.

LES EXPLICACIONS FETES PEL PROFESSOR A L'AULA ENTREN EN ELS CONTINGUTS D'EXAMEN ESCRIT.

Al llarg del quadrimestre acadèmic es suggeriran diferents propostes ampliades de bibliografia pertinents per l’assignatura.

El temari de l’assignatura pot patir modificacions en funció dels interessos dels estudiants i/o del professor.

Es valorarà molt especialment la participació a classe.


c) PRÀCTIQUES: En les hores de treball dirigit (sessions pràctiques) també es treballarà i s’aprofundirà en alguns dels aspectes abordats al llarg de les sessions teòriques.

d) TREBALLS: banda del contingut, en els treballs s’avaluarà la presentació formal, les cites bibliogràfiques, l’ortografia, la gramàtica i l’organització del text.

És convenient usar Internet com a font d'informació (i, òbviament, llibres, articles, etc.) prèvia avaluació de la qualitat del lloc, citant la font i identificant el text citat (usant “cometes”). Qualsevol treball on s'hagin “copiat i enganxat” indiscriminadament textos d'Internet serà automàticament suspès.

d) EXÀMENS: Es recomana als estudiants que dediquin unes hores de treball personal a aquesta assignatura per tal d’anar consolidant els coneixements adquirits en cadascun dels diferents temes. Aquest treball personal consistirà bàsicament en què l’alumne/a faci un repàs dels aspectes teòrics tractats a classe: resums i esquemes dels aspectes més importants, TREBALL AMB MAPES, lectura d’articles recomanats a classe o bé publicats al Moodle, etc.
Assignatures recomanades

 • Anàlisi cultural turística
 • Creació d'itineraris i viatges combinats
 • Estratègies dels espais turístics
 • Gestió de recursos turístics
 • Gestió del patrimoni cultural
 • Gestió del turisme urbà
 • Gestió pública de les destinacions
 • Guiatge turístic
 • Ordenació d'espais turístics
 • Ordenació i planificació del territori