Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Ampliació d'estructures 2 i estructures metàl.liques
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANTONIO BLAZQUEZ BOYA  / MANUEL MARTIN VERTEDOR
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (15%), Anglès (15%)

Competències

 • CB02 Coneixement aplicat dels principis de mecànica general, l'estàtica de sistemes estructurals, la geometria de masses, els principis i mètodes d'anàlisi del comportament elàstic del sòlid.
 • CE30 Capacitat per aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.
 • CE31 Aptitud per al pre-dimensionat, disseny, càlcul i comprovació d'estructures i per dirigir la seva execució material.

Continguts

1. Ampliació d'estructures 2

          1.1. Càlcul matricial

          1.2. Estructures tridimensionals

          1.3. Disseny sísmic

          1.4. Estats límit de servei

          1.5. Combinacions d'accions

2. Estructures metàl·liques

          2.1. Materials i durabilitat

          2.2. Anàlisi estructural

          2.3. Estats límit últims

          2.4. Estats límit de servei

          2.5. Unions

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 6 12
Classes expositives 30 22 52
Prova d'avaluació 8 8 16
Resolució d'exercicis 10 22 32
Treball en equip 6 32 38
Total 60 90 150

Bibliografia

 • Código técnico de la edificación (2009 ) (3ª ed.). Madrid: Boletín Oficial del Estado. Catàleg
 • V. Antón, J. Parras (1987). ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS. Fundación Escuela de la Edificación.
 • Argüelles Álvarez, Ramón (1996 ). Análisis de estructuras : teoría, problemas y programas . Madrid: Fundación Conde del Valle de Salazar. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes. Catàleg
 • Vázquez Fernández, Manuel (1992 ). Cálculo matricial de estructuras . Madrid: Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. Catàleg
 • Timoshenko, Stephen (1981 ). Teoría de las estructuras ([2ª ed.]). Bilbao: Urmo. Catàleg
 • Argüelles Álvarez, Ramón (2005-2007 ). Estructuras de acero (2ª ed. ampl. y act.). Madrid: Bellisco. Catàleg
 • Monfort Lleonart, José (DL 2002 ). Estructuras metálicas para edificación : según criterios del eurocódigo 3 . Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. Catàleg
 • Instrucción de acero estructural (EAE) : Real decreto 751 (2011). Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis d'aula S'entregaran al cap d'una setmana d'haver-los posat 15
Treball del curs Presentació (20%) i contingut (80%) 35
Prova d'avaluació Prova escrita. Valoració convencional. 50

Qualificació

La nota final de l'assignatura (NFA) s'obté a partir de les següents notes, sempre i quan la Nota examen sigui igual o superior a 5.
NFA = Nota Exercicis d'Aula (15%) + Nota de Pràctiques (35%) + Nota examen (50%)
Tots els treballs i exercicis d'avaluació o exercicis d'aula que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.
Els exercicis d'aula i el treball del curs no són recuperables.
L'examen és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es considera l’opció de "No Presentat" si no es fa cap de les activitats d’avaluació del curs.
Per tant, encara que l’alumne no faci l’examen, si ha lliurat alguna de les activitats d’avaluació del curs, no es podrà considerar com a "No Presentat".

L’estudiant ha de tenir present que la qualificació de “No Presentat” exhaureix convocatòria de qualificació.

Observacions

Dedicació :
Es preveu una dedicació total a l’assignatura de 150 hores.
Aproximadament 1/3 de la dedicació es destina a docència i activitats amb professor.
La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a:
- Desenvolupament dels treballs / activitats
- Estudi / preparació dels temes
- - - - - - - - - - - - - - - -
Sessions d’aula :
Es recomana :
- Assistència continuada i participació activa.
- Puntualitat a les sessions d'aula.
- Preparació prèvia del temari / activitat, per poder obtenir un màxim rendiment durant la sessió.
- L'assistència a les classes de pràctiques és considera indispensable.
- Per la resolució de problemes cal portar una calculadora científica.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Tutories :
- Es realitzen durant els horaris d’atenció establerts per el professor
- Són sessions amb el professor per aclariment de dubtes de teoria, en cap cas són el substitut de les classes.
- - - - - - - - - - - - - - - -

Assignatures recomanades

 • Estructures 1
 • Estructures 2
 • Fonaments de física 1
 • Fonaments de física 2
 • Fonaments de matemàtiques 1
 • Fonaments de matemàtiques 2
 • Fonaments de materials