Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Implantació territorial dels usos no residencials. El planejament supramunicipal. Especial atenció als Plans Directors Urbanístics. Estudi dels usos d'activitats industrials, comercials, i d'activitats en sòl rural.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CAMILO COFAN AMIEL  / NADIA FAVA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CB06 Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seves fases, des del dibuix d'apunts a la restitució científica.
 • CT07 Anàlisi de les implicacions ètiques de les actuacions professionals.
 • CT08 Disseny de propostes creatives.
 • CE14 Capacitat per redactar projectes d'obra civil (T); Dissenyar i executar traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge (T).
 • CE24 Coneixement de: La reglamentació civil, administrativa, urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'acompliment professional.
 • CE25 Coneixement de: L'anàlisi de viabilitat i la supervisió i coordinació de projectes integrats; La taxació de béns immobles. Els mecanismes de redacció i gestió dels plans urbanístics a qualsevol escala.

Continguts

1. Introducció l’ordenament jurídic de l’urbanisme. Marc general normatiu aplicable. 2. Principis generals de la ordenació del territori, de l' urbanisme i del medi ambient. La ordenació del territori. 3. El planejament territorial: Pla Parcial Territorial i els Plans Directors Urbanístics. 4. Implantació dels usos no residencials 5. Els usos d'activitats industrials. 6. Els usos Comercials. 7. Els centres logístics intermodals.8. El ferrocarril.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 14 14 28
Classes expositives 14 14 28
Total 28 28 56

Bibliografia

 • HALL, P. (2002). Urban and regional planning. London: Routledge. Catàleg
 • DAVID, A. (2006). Regional planning. Chektenham: Edward Elgar. Catàleg
 • ROGERS, R. (1997). Cities for a Small Planet. London: Faber and Faber.
 • BORJA, J. (2004). Local y Global: La gestión de las ciudades en la era de la información . Madrid: Taurus. Catàleg
 • ZOIDO NARANJO, F: (2000). Diccionario de Geografia Urbana, Urbanismo y Ordenación del Territorio. . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • FONT, A. et altri (2004). L'explisió de la Ciutat. Barcelona: COAC. Forum de les Cultures de Barcelona.
 • FERNÁNDEZ, T.R. (2007). Manual de Derecho Urbanístico. Madrid: El Consultor. Catàleg
 • LÓPEZ RAMON, F (2005). Introducción al Derecho Urbanístico.. Barcelona: Marcial Pons. Catàleg
 • LOPEZ RAMON, F (2007). Problemas actuales del Derecho Urbanísitco. Madrid: Dykinson. Catàleg
 • ALLI ARANGUREN, J.; BASSOLS COMA, M. (2008). El derecho urbanístico del siglo XXI : libro homenaje al profesor Martín Bassols. Madrid: Reus. Catàleg
 • TRAYTER JIMÉNEZ, J.M.;LLORENS FERRER, M.; LLEAL GRAU, M. (2009). Legislació urbanística Catalunya.. Barcelona: Atelier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball pràctic a classe S'indicaran a l'aula 70
Sessions teòriques a classe S'indicaran a l'aula 30

Qualificació

Sessions teòriques: es precisa una assistència mínima del 80% de les classes per a la superació del curs
•Sessions pràctiques: Lliurament d’un mínim del 80% de les pràctiques per a ésser avaluat.
•Sessions expositives estudiants: En les presentacions pròpies es valorarà la concisió, la capacitat argumental, l’ordre expositiu. En les exposicions dels companys es valoraran les intervencions i en general la participació a classe, condició necessària per a la superació del curs.
•Treball de curs: mateixos criteris que els emprats per a l’avaluació de les pràctiques però en la seva vessant escrita/gràfica.

-Examen teòric (30% nota) No recuperable
-Pràctiques (70% nota) Recuperable
La nota de l'assignatura serà la mitja ponderada de les dues notes obtingudes.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'assignatura no té segona convocatòria. La no presentació a l'exàmen o dels treballs que integren l'avaluació de l'assignatura implica l'avaluació de l'assignatura com a No Presentat. La no presentació parcial dels treballs de l'assignatura implica una avaluació negativa de la part específicament no presentada que promitjarà ponderadament amb els treballs presentats.