Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Les grans polaritats de l'estètica: expressió-representació, mimesi-abstracció, autonomia-heterònim. Conceptes fonamentals de l'arquitectura com a funció, construcció, material, estructura, forma, proporció, ornament, símbol i ciutat.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
RAMON RIPOLL MASFERRER
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB06 Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seves fases, des del dibuix d'apunts a la restitució científica.
 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit.
 • CE12 Capacitat per exercir la crítica arquitectònica.

Continguts

1. Descripció: Anàlisi i reflexions critiques sobre alguns dels principals autors, corrents, tendències, sistemes, conceptes, teories i discursos que han articulat el desenvolupament i ampliació de les practiques artístiques i arquitectòniques des de mitjans del segle XX.

2. La construcció de la idea d’art contemporani a partir dels anys ’50: crisi de l'objecte artístic i ampliació del territori de l’art i l'arquitectura.

3. Arquitectura i art desprès de la guerra. Del surrealisme a l’informalisme europeu. Neoempirisme i monumentalitat.

4. Arquitectura, disseny i cultura de masses: critica al consum dels ’60 als ’70.

5. Minimalismes. Estètiques de l’ indiferència i l’objectivitat. Autonomia de l’objecte artístic.

6. Politiques, accionismes i performers. L’ urbanisme situacionista i la deriva.

7. La digitalització agafa el mando. Arquitectura i realitat virtual

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 2 4
Classes expositives 8 8 16
Classes participatives 5 5 10
Classes pràctiques 8 10 18
Prova d'avaluació 2 8 10
Sortida de camp 2 1 3
Treball en equip 0 10 10
Tutories 2 0 2
Visionat/audició de documents 1 1 2
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Leach, Neil (cop. 2001 ). La An-estética de la arquitectura . México: Gustavo Gili. Catàleg
 • Foster, Hal (cop. 2006 ). Arte desde 1900 : modernidad, antimodernidad, posmodernidad . Tres Cantos: Akal. Catàleg
 • Foucault, Michel (1992 ). Microfísica del poder (3ª ed.). Madrid: La Piqueta. Catàleg
 • Lahuerta, Juan José (DL 2010 ). Humaredas : arquitectura, ornamentación, medios impresos . Madrid: Lampreave. Catàleg
 • Jameson, Fredric (1991 ). El Posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado . Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Harvey, David ([1998] ). La Condición de la posmodernidad : investigación sobre los orígenes del cambio cultural . Buenos Aires: Amorrortu editores. Catàleg
 • Benjamin, Walter (cop. 2005 ). Libro de los pasajes . Madrid: Akal. Catàleg
 • Deleuze, Gilles (1985 ). El Anti-Edipo : capitalismo y esquizofrenia (Nueva ed. ampliada). Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Evans, Robin (cop. 2005 ). Traducciones . [S. l.]: Pre-Textos. Catàleg
 • Walker, Enrique, 1967- (cop. 2010 ). Lo Ordinario . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Lyotard, Jean-François (cop. 2004 ). La Condició postmoderna : informe sobre el saber . Barcelona: Centre d'Estudis de Temes Contemporanis :Angle. Catàleg
 • Marchán, Simón (cop. 2006 ). Real. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Giannetti, Claudia (2002 ). Estética digital : sintopía del arte, la ciencia y la tecnología . Barcelona: L'Angelot. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives. 1 hora. L' estudiant intervindrà activament al debat i anàlisi de textos i casos d'estudi. S'avaluarà la intervenció a l'análisi de textos i casos d'estudi. Es valorarà la participació activa a classe, la capacitat de síntesis i crítica de cada estudiant. Avaluació continuada que comptarà en la nota final. 15
Classes pràctiques a l'aula. 1 hora. Treball tutoritzat pel professor, sobre l'art i l'arquitectura dels períodes i autors estudiats al curs. Es valorarà la presentació puntual del treballs a les dades fixades. S'avaluarà el procés i el resultat final, en funció del grau de compliment dels objectius plantejats, la correcció del anàlisi i la seva coherència formal. 20
Análisi de obres i projectes arquitectónics. Exercicis breus d'analisi, critica i síntesi dels continguts i la seva aplicació Es valorarà la capacitat critica, capacitat de sintesi i l' aplicació pràctica dels continguts. 5
Treball d'investigació en equip. Treball de recerca, tutoritzat pel professor, realitzat en equip. Es valorarà: la capacitat de treball en equip, la recerca d'informació i la capacitat d'expresió i sintesi dels coneixements 20
Visites a obres rellevants de l'arquitectura i exposicions d'art i arquitectura lectura d'un dossier sobre la visita i redacció d'un informe per l'estudiant per descriure el seu aprofitament 5
Examen teóric consisten en respondre preguntes relacionades amb la teoria impartida a classe des del primer fins el darrer dia del curs Prova escrita de caràcter individual de resposta argumentativa. Es valorarà: respostes correctes i completes, qualitat analítica i explicativa. Capacitat de síntesi. Escriptura correcta i precisa en la utilització de terminologia específica. Argumentació coherent i utilització de dibuixos conceptuals. 30
Visionat de documents audiovisuals Debat a l'aula, previa recerca d'informació de l'obra proposada, síntesi de l'argument o de l'aprofitament del visionat 5

Qualificació

Per aprovar el curs és indispensable presentar i aprovar tots els treballs assignats i aprovar l’examen final. La nota mínima per fer mitja serà de 5 a l'examen teóric i de 4 a les pràctiques.

La nota final és compon:
1- Examen final: 30%.
Examen escrit amb preguntes sobre els continguts teòrics. Es valorarà:
Respostes correctes i completes, qualitat analítica i explicativa. Capacitat de síntesi. Escriptura correcta i precisa en la utilització de terminologia especifica. Argumentació coherent i utilització de dibuixos conceptuals.

2- Participació activa a classe: 15 %
Es valorarà la participació activa del estudiant a classe, la seva intervenció a l'análisi de exemples i al debat i comentari de textos. La implicació en les pràctiques i l'interès per l'assignatura

3-. Treballs pràctiques i treball de recerca. 40%
3.1- 20% Treball d’anàlisi formal de les obres. Es valorarà:
Exhaustivitat en la recerca d’informació. Pertinença i qualitat analítica i explicativa.
3.2- 20% Treball de recerca en equip. Es valorarà:
Estructura correcta del treball escrit i gràfic. Qualitat de redacció i qualitat gràfica de la presentació del treball. Presentació en data i forma

4. Excercicis pràctiques, visitas d'obra, visionat i resencions de critica- 15%.
Es valorarà: la capacitat d'expresió oral i escrita, la recerca d'informació i la capacitat critica de l'estudiant.


Per tal de fer mitja totes han de estar aprovats amb els minims senyalats

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentat equival a no haver realitzat l'examen final.
L'assistència a l'examen (sense entrega de la proba) no es considerarà com No Presentat.

Assignatures recomanades

 • Composició 2
 • Composició 3
 • Història de l'art i l'arquitectura 2
 • Història de l'art i l'arquitectura 3