Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Conceptes fonamentals de l'arquitectura com art, espai, tècnica, ciutat, natura i habitatge. Teoria de l'arquitectura.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA DEL MAR CABARROCAS SALVADOR  / MARISA GARCIA VERGARA
Idioma de les classes:
Castellà (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CB06 Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seves fases, des del dibuix d'apunts a la restitució científica.
 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit.
 • CE17 Coneixement adequat de: Les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.
 • CE18 Coneixement adequat de la història general de l'arquitectura; Els mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.

Continguts

1. Introducció. Arquitectura: definicions i conceptes. Les sessions se centraran en l'anàlisi i compressió dels diferents exemples arquitectònics que apareixen en la iniciàtica obra de Le Corbusier, Vers une Architecture (1923). Si bé el llibre es tracta d'un dels millors escrits de teoria arquitectònica del segle XX, l'autor, al llarg del mateix, va presentant tot un seguit d'obres del passat clàssic de l'arquitectura que fonamenten l'origen de la seva pràctica arquitectònica. Des d'Egipte, passant per Grècia i Roma, Le Corbusier s'afirma a través de figures clau de la història de l'arquitectura com Michelangelo fins al despotisme sobirà de Luis XIV, el rei Sol. Una aproximació a la història i la teoria de l'art que permet endinsar a l'estudiant en el llegat dels conceptes clàssics de la història en l'arquitectura del segle XX.

2. Arquitectura i espai. Les diferents concepcions de l'espai al llarg de la història i la seva forma arquitectònica: el volum aïllat antic, l'especialitat interior romana, l'espai en moviment medieval, l'espai perspectiu del renaixement, l'espai-temps i la fluïdesa espacial moderna. Diferències entre l'experiència viscuda de l'espai i la seva concepció geomètrica.

3. Arquitectura i art. L'arquitectura forma part d'una tradició mil·lenària que la defineix com una de les arts. Plantejar la qüestió de fins a quin punt es pot considerar l'arquitectura com a art. Quina diferència hi ha entre l'edifici funcional i l'edifici com a obra d'art objecte d'experiències estètiques. La qüestió de l'ornament. La influència de les avantguardes històriques en l'arquitectura. Diferència entre estètica i poètica.

4. Arquitectura i tècnica. No es tracta d'explicar la història de la tècnica de la construcció, sinó de comprendre el significat tradicional de la tècnica artesana (téchne) i el del nou concepte modern de tecnologia. El debat a l'inici del segle XX entre l'artesania i el nou paradigma de la màquina. Crítica al mite del progrés.

5. Arquitectura i ciutat. Concepcions de la ciutat. La inauguració de la ciutat: mundus, templum. La ciutat antiga: centre i límit. L'espai públic de la ciutat barroca: places i avingudes. La ciutat industrial del XIX. El debat entre Ciutat moderna vs. Ciutat antiga del segle XX. La recuperació de la ciutat antiga.

6. Arquitectura i naturalesa. Veure les diferents maneres en les quals es dóna forma a la naturalesa: classicisme i pintoresquisme. Exemplificar-ho en diferents arquitectures: el temps grec en el paisatge, l'escenografia paisatgística de l'Acròpoli i en l'hel·lenisme, els jardins barrocs francesos i anglesos i la naturalesa artificial moderna.

7. Arquitectura i habitatge. El concepte d'habitar al llarg dels segles. De la casa pati a la unitat de producció artesanal. La irrupció de les grans metròpolis. Bulevards, redents, siedlungens i clusters com a paradigmes del present actual. El problema de les societats post metropolitanes.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 8 12 20
Classes participatives 5 9 14
Classes pràctiques 9 12 21
Prova d'avaluació 2 10 12
Sortida de camp 4 0 4
Tutories 2 2 4
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Le Corbusier (1978 ). Hacia una arquitectura (2ª ed.). Barcelona: Apóstrofe. Catàleg
 • Talamona, Marida (cop. 2012 ). L'Italia di Le Corbusier . Roma: MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo. Catàleg
 • Germann, Georg (cop. 1991 ). Vitruve et le vitruvianisme : introduction a l'histoire de la théorie architecturale . Lausanne: Presses polytechniques et universitaires romande. Catàleg
 • Zevi, Bruno (1976 ). Saber ver la arquitectura : ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura . Barcelona: Poseidon. Catàleg
 • Giedion, S.|q(Sigfried) (cop. 2009 ). Espacio, tiempo y arquitectura : origen y desarrollo de una nueva tradición (Ed. definitiva). Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Gombrich, E. H.|q(Ernst Hans) (1992 ). Historia del arte (15ª ed. , rev. y ampl.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Norberg-Schulz, Christian (1999 ). Arquitectura occidental : la arquitectura como historia de formas significativas . México [D.F.]: Gustavo Gili. Catàleg
 • Norberg-Schulz, Christian (1998 ). Intenciones en arquitectura (2a ed). Barcelona: Gili. Catàleg
 • Summerson, John (1984 ). El Lenguaje clásico de la arquitectura : de L.B. Alberti a Le Corbusier (5a ed. ampl.). Barcelona: GG. Catàleg
 • Vidler, Anthony (cop. 2011 ). Historias del presente inmediato : la invención del movimiento moderno arquitectónico . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives de 1h. L'estudiant intervindrà activament en el debat i anàlisi de textos i casos d'estudi. S'avaluarà la intervenció a l'anàlisi de textos i casos d'estudi. Es valorarà la participació activa a classe, la capacitat de síntesis i crítica de cada estudiant. Avaluació continuada que comptarà en la nota final. 20
Classes pràctiques de 1 h. Treball de recerca tutoritzat pel professor, consistent en l’elaboració d'estudis analítics mitjançant maquetes i representacions gràfiques d’ alguns exemples claus de l’ història de l’arquitectura dels períodes i autors estudiats al curs.
Es valorarà la presentació puntual dels treballs en les dates fixades. S'avaluarà el procés i el resultat final, en funció del grau de compliment dels objectius plantejats, la correcció de l'anàlisi i la seva coherència formal. 40
Examen de preguntes relacionades amb la teoria impartida a classe des del primer fins al darrer dia del curs. Prova escrita de caràcter individual de resposta argumentativa. Es valorarà: respostes correctes i completes, qualitat analítica i explicativa. Capacitat de síntesi. Escriptura correcta i precisa en la utilització de terminologia especifica. Argumentació coherent i utilització de dibuixos conceptuals. 40

Qualificació

Per aprovar el curs és indispensable presentar i aprovar tots els treballs assignats i aprovar l’examen final.

La nota final de l'assignatura (NFA) s'obté a partir de les següents notes:
NFA = Nota examen (40%) + Nota de Pràctiques (NPA, 40%) + Nota PAA (20%)


La nota final de l'assignatura (NFA) es compon:

1- Examen: 40%.
Examen escrit amb preguntes sobre els continguts teòrics.
Es valorarà: Respostes correctes i completes, qualitat analítica i explicativa. Capacitat de síntesi. Escriptura correcta i precisa en la utilització de terminologia especifica. Argumentació coherent i utilització de dibuixos conceptuals.
.Prova presencial i no recuperable, atès que fa promedi amb altres activitats d'avaluació.
.L’intercanvi d’informació durant la realització d’una prova individual representarà automàticament un suspès per les persones implicades, si durant la realització d’una prova s’utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d’emmagatzematge sense permís explícit del professor, l’estudiant quedarà automàticament suspès.

2. Treballs pràctiques. 40%
Treball gràfic d’anàlisi espacial i volumètric. Treball de presentació presencial a l'aula.
Es valorarà: Exhaustivitat en la recerca d’informació. Pertinença i qualitat analítica i explicativa. Estructura correcta del treball escrit i gràfic. Qualitat de redacció i qualitat gràfica de la presentació del treball, maquetes i dibuixos.

La Nota PAC es calcularà de la següent manera:
Nota PAC= PAC1 (10%)+ PAC2 (10%)+ PAC3 (10%)+ PAC4 (10%)

3. Participació activa a classe: 20 %
Es valorarà la participació activa del estudiant a classe, la intervenció a l'análisi d' exemples i al debat i comentari de textos a l'aula.

.Tots els treballs i exercicis d'avaluació o exercicis que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.
.Les pràctiques d'aula no són recuperables.
.D'acord al Reglament d'avaluació dels estudiants de grau de l'EPS, per poder tenir dret a recuperar alguna activitat durant el període de recuperació, caldrà que l’alumne hagi obtingut en la qualificació final de l’assignatura una nota mínima de 3 sobre 10.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentat equival a no haver entregat els treballs sol•licitats durant el curs, tot i haver realitzat entregues parcials, o no haver realitzat l'examen final.

No presentat equival a la no assitència i participació activa a classes, a la no presentació dels treballs pràctics o de recerca, o a la no realització de l'examen.

L'assistència a l'examen (sense entrega de la proba) no es considerarà com No Presentat.

Assignatures recomanades

 • Fonaments d'art 1
 • Fonaments d'art 2
 • Història de l'art i l'arquitectura 1