Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Història de l'arquitectura i de les formes d'expressió artística més directament relacionades. Història de l'arquitectura, de la construcció i de l'urbanisme.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ALBA ARBOIX ALIO  / MARISA GARCIA VERGARA
Idioma de les classes:
Castellà (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CB06 Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seves fases, des del dibuix d'apunts a la restitució científica.
 • CE01 Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
 • CE02 Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
 • CE22 Coneixement adequat de l'estètica i la teoria i història de les belles arts i les arts aplicades; La relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte; Les bases de l'arquitectura vernacla.

Continguts

1. Introducció als conceptes bàsics de la història de l’arquitectura del s.XV al s.XIX

2. La cultura del Renaixement. 1 Perspectiva, antiguitat, arquitectura: Brunelleschi i Alberti 2 La difusió de l'intel.lectualisme florentí: Rimini i Mantova. 3 Experiències perifèriques: Pienza i Urbino

3. El segle XVI. 1 La nova antiguitat: Bramante, Rafael, Miquel Angel. 2 Manierismes: de Giulio Romano a Palladio.

4. Europa Barroca. 1. La Roma barroca: El pla de Sixte V. 2. Las arquitectures de Bernini i Borromini. 3. França i el classicisme sota Lluís XIV. 4. Fischer von Erlach.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 2 4
Classes expositives 8 8 16
Classes participatives 5 5 10
Classes pràctiques 8 10 18
Prova d'avaluació 2 8 10
Sortida de camp 2 1 3
Treball en equip 0 10 10
Tutories 2 0 2
Visionat/audició de documents 1 1 2
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Norberg-Schulz, Christian (1999 ). Arquitectura occidental : la arquitectura como historia de formas significativas . México [D.F.]: Gustavo Gili. Catàleg
 • KOSTOF, Spiro (1988). Historia de la arquitectura. Madrid: Alianza Forma. Madrid. Catàleg
 • TRACHTENBERG, Marvin; HYMAN, Isabelle (1990). Arquitectura. De la prehistoria a la postmoderna. Madrid: Akal. Catàleg
 • Benevolo, Leonardo (1988 ). Historia de la arquitectura del Renacimiento : la arquitectura clásica : del siglo XV al siglo XVIII (3ª ed.). Barcelona: Gili. Catàleg
 • Tafuri, Manfredo (1995 ). Sobre el renacimiento : principios, ciudades, arquitectos. Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Giedion, S.|q(Sigfried) (cop. 2009 ). Espacio, tiempo y arquitectura : origen y desarrollo de una nueva tradición (Ed. definitiva). Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Chueca Goitia, Fernando (2001 ). Historia de la arquitectura española . Ávila: Fundación Cultural Santa Teresa. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives. 1 hora. Debats i análisi d'obres i projectes. S’abordarà l’anàlisi d’uns projectes arquitectònics selectius que puguin servir de referent a l’hora d’aplicar els continguts teòrics. Els estudiants hi intervindran de manera activa mitjançant el debat i la participació en l’anàlisi dels exemples. S'avaluarà la intervenció a classe, la participació activa de l'estudiant a l'anàlisi de textos, als debats i a l'analisi d'exemples i casos d'estudi. Es valorarà: la capacitat d'expresió oral, la capacitat de síntesi i crítica de cada estudiant i l'aplicació dels continguts a casos concrets. Avaluació continuada que comptarà en la nota final. 15
Classes pràctiques a l'aula. 1 hora. Treball tutoritzat pel professor, consistent en l’elaboració de estudis analítics i gràfiques d’ alguns exemples claus de la història de l'arquitectura dels períodes i autors estudiats al curs. Es valorarà la presentació puntual del treballs en les dates fixades. S'avaluarà el procés i el resultat final, en funció del grau de compliment dels objectius plantejats, la correcció del anàlisi i la seva coherència formal. 20
Examen teoric final. Prova escrita d'avaluació dels continguts teorics i practics. Prova escrita de caràcter individual de resposta argumentativa. Es valorarà: respostes correctes i completes, qualitat analítica i explicativa. Capacitat de síntesi. Escriptura correcta i precisa en la utilització de terminologia especifica. Argumentació coherent i utilització de dibuixos conceptuals. 30
Análisi de obres i projectes arquitectónics. Análisi comparatiu d'exemples rellevants de la història de l'arquitectura. Exercicis breus d'analisi, critica i síntesi dels continguts i la seva aplicació. Treballs d'avaluació. Es valorarà: la capacitat critica, d'analisi i de sintesi, i la aplicació pràctica correcta dels conceptes teorics. La expresió gràfica i escrita argumentada i correcta 5
Visionat de documents audiovisuals. Visionat de documents audiovisuals. S'avaluarà: la participació al debat, l'aportació de cada estudiant amb seus comentaris, i la redacció d'una resenció crítica del document visionat. 5
Treball de recerca en equip. Treball de recerca, tutoritzat pel professor, realitzat en equip. Es valorarà: la capacitat de treball en equip, la recerca d'informació i la capacitat d'expresió oral i escrita. S'avaluarà la aplicació i sintesi dels conceptes i coneixements. 20
Visita d'obra a exemples arquitectònics destacats o exposicións d'art i arquitectura Lectura d'un dossier sobre la visita i redacció d'una resenció sobre l'aprofitament de la visita 5

Qualificació

Per aprovar el curs és indispensable presentar i aprovar tots els treballs assignats i aprovar l’examen final.

La nota final és compon:
NEF (30%) + NPA (15%) + NTR (40%) + NEP (15 %)
1- Examen final: 30%.
Examen escrit amb preguntes sobre els continguts teòrics.
Es valorarà: Respostes correctes i completes, qualitat analítica i explicativa. Capacitat de síntesi. Escriptura correcta i precisa en la utilització de terminologia especifica. Argumentació coherent i utilització de dibuixos conceptuals.
.Prova presencial i no recuperable, atès que fa promedi amb altres activitats d'avaluació.
.L’intercanvi d’informació durant la realització d’una prova individual representarà automàticament un suspès per les persones implicades, si durant la realització d’una prova s’utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d’emmagatzematge sense permís explícit del professor, l’estudiant quedarà automàticament suspès.

2- Participació activa a classe: 15 %
Es valorarà la participació activa del estudiant a classe, la intervenció a l'análisi de exemples i al debat i comentari de textos, que demostrin la implicació de l'estudiant i l'interès per l'assignatura.

3-. Treballs pràctiques i treball de recerca. 40%
3.1- 20% Treball gràfic d’anàlisi espacial i volumètric. Es valorarà:
Exhaustivitat en la recerca d’informació. Pertinença i qualitat analítica i explicativa.
3.2- 20% Treball de recerca en equip. Es valorarà:
Estructura correcta del treball escrit i gràfic. Qualitat de redacció i qualitat gràfica de la presentació del treball, maquetes i dibuixos. Presentació en data i forma

4. Excercicis pràctiques, visitas d'obra, visionat i resencions de critica- 15%.
Es valorarà: la capacitat d'expresió oral i escrita, la recerca d'informació i la capacitat critica de l'estudiant.

Tots els treballs i exercicis d'avaluació o exercicis d'aula informàtica que es proposin i que no siguin presentats en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.
Les pràctiques d'aula no són recuperables. Les PAC no són recuperables.
L'examen és recuperable durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic.
.D'acord al Reglament d'avaluació dels estudiants de grau de l'EPS, per poder tenir dret a recuperar alguna activitat durant el període de recuperació, caldrà que l’alumne hagi obtingut en la qualificació final de l’assignatura una nota mínima de 3 sobre 10.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentat equival a no haver entregat els treballs sol.licitats durant el curs, tot i haver realitzat entregues parcials, o no haver realitzat l'examen final.

No presentat equival a la no assitència i participació activa a classes, a la no presentació dels treballs pràctics o de recerca, o a la no realització de l'examen.

L'assistència a l'examen (sense entrega de la proba) no es considerarà com No Presentat.

Assignatures recomanades

 • Composició 1
 • Història de l'art i l'arquitectura 1