Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Mecànica de sòls. Estructures de fonamentació i contenció de terres
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MIQUEL LLORENS SULIVERA
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%), Anglès (0%)

Competències

 • CB02 Coneixement aplicat dels principis de mecànica general, l'estàtica de sistemes estructurals, la geometria de masses, els principis i mètodes d'anàlisi del comportament elàstic del sòlid.
 • CE08 Coneixement adequat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl, així com de les qualitats plàstiques, elàstiques i de resistència dels materials d'obra pesada.
 • CE26 Aptitud per identificar els elements i sistemes constructius, definir la seva funció i compatibilitat, i la seva posada en obra en el procés constructiu. Planejar i resoldre detalls constructius.
 • CE30 Capacitat per aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.
 • CE31 Aptitud per al pre-dimensionat, disseny, càlcul i comprovació d'estructures i per dirigir la seva execució material.

Continguts

1. BLOC DE MECÀNICA DE SÒLS. 1. Caracterització del sòl. 2. Tensions i deformacions en el sòl. BLOC D'ESTRUCTURES DE FONAMENTACIÓ I CONTENCIÓ DE TERRES 5. Fonamentacions superficials. 6. Fonamentacions profundes. 7. Estructures de contenció.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 13 13 26
Classes pràctiques 3 4 7
Prova d'avaluació 5 2 7
Resolució d'exercicis 6 12 18
Treball en equip 3 14 17
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Muzás Labad, Fernando (2007 ). Mecánica del suelo y cimentaciones . Madrid: Fundación Escuela de la Edificación. Catàleg
 • Das, Braja M (cop. 2001 ). Principios de ingeniería de cimentaciones . México [etc.]: International Thomson. Catàleg
 • Delgado Vargas, Manuel (cop. 1999 ). Ingeniería de cimentaciones : fundamentos e introducción al análisis geotécnico (2ª ed.). México, D. F.: Alfaomega. Catàleg
 • Crespo Villalaz, Carlos (1987 ). Problemas resueltos de mecánica de suelos y de cimentaciones . México [etc.]: Limusa. Catàleg
 • Davidian, Zaven (1982 ). Pilotes y cimentaciones sobre pilotes : exposición de distintos tipos de pilotes : capacidad portante y estabilidad de los pilotes : datos numéricos : ejemplos deaplicaciones prácticas . Barcelona: Editores Técnicos Asociados. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
exercici a l´aula s´entregaran el cap de setmana 15
treball en equip presentació 20%
contingut 80%
35
prova final valoració convencional 50

Qualificació

TIPUS D'EXÀMENS

Avaluació continuada. Examen final.

CRITERI D'AVALUACIÓ

A.- AVALUACIÓ CONTINUADA.

L'alumne supera satisfactòriament el curs, si:
.- la mitja geomètrica de la nota obtinguda en els dos blocs (veure descripció dels blocs en apartats posteriors) és igual o superior a 5.

Mitjançant treballs voluntaris, l'alumne pot millorar fins a un 10% la nota del bloc relacionat amb el treball efectuat. Aquesta millora s'aplicarà a la nota, abans de fer la mitja geomètrica.

Exemple:
nota del primer bloc: 3.00 (sobre 10)
nota del segon bloc: 6.50 (sobre 10)
millora sobre el primer bloc: 10%

nota final: (3.3*6.5)^0.5 = 4.63

B.- EXAMEN FINAL

L'alumne supera satisfactòriament el curs, si:
.- la mitja geomètrica de les diferents parts que formen part de l'examen és igual o superior a 5.

C.- BLOCS.

El curs es dividirà en dos blocs que s'avaluaran de forma independent. L'examen de cada bloc constarà d'una part teòrica i una part aplicada. El bloc s'aprovarà si la mitja geomètrica de les parts teòrica i pràctica és igual o superior a 5.

BLOC 1: mecànica de sòls.
BLOC 2: fonaments i estructures de contenció.

Tal com s'ha indicat anteriorment, la nota global de bloc, es pot millorar fins a un màxim d'un 10%, mitjançant treballs complementaris.

TREBALLS COMPLEMENTARIS.

L'alumne pot optar a fer un treball complementari dins del temari de cadascun dels blocs.

La nota obtinguda, pot millorar fins a un 10%, la nota corresponent al bloc.

Els treballs es proposaran al iniciar el curs. L'alumne ha de notificar la seva intenció de fer els treballs complementaris, durant les dues primeres setmanes a partir de l'inici del bloc corresponent.

Els treballs s'han de presentar una setmana abans de l'avaluació del bloc al que pertanyin.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La presentació de qualsevol document avaluable -treball, examen- comporta la pèrdua de la condició de NO PRESENTAT.

Observacions

105G01018 Estructures 1
3105G01019 Estructures 2
3105G01020 Estructures 3
3105G04038 Estructures de formigó

Assignatures recomanades

 • Estructures 1
 • Estructures 2
 • Estructures 3
 • Estructures de formigó