Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Construcció 4 : Interacció d'elements i sistemes Anàlisi i reflexió sobre temes vinculats a l’arquitectura i la construcció dels edificis. Aprofundir en els elements i sistemes constructius segons la tecnologia constructiva : obra de fàbrica / formigó / acer / fusta. Interacció d'elements i sistemes constructius. El disseny constructiu. Anàlisi gràfica dels sistemes constructius i les seves interaccions. El detall constructiu. Introducció a l’anàlisi dels condicionants del procés constructiu.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSE MARIA TORRA PLA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB05 Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l'edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i higrotèrmia i l'acústica.
 • CT08 Disseny de propostes creatives.
 • CE04 Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats amb els projectes d'edificis així com les tècniques de resolució d'aquests.
 • CE06 Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per plasmar els projectes en edificis i per integrar els plànols en la planificació.
 • CE30 Capacitat per aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.
 • CE45 Coneixement dels mètodes de mesurament, valoració i peritatge.
 • CE46 Coneixement del projecte de seguretat i higiene en obra.

Continguts

1. Interacció d'elements i sistemes constructius segons la tecnologia constructiva

          1.1. Tecnologies :

                    1.1.1. Obra de fàbrica

                    1.1.2. Formigó

                    1.1.3. Acer

                    1.1.4. Fusta

          1.2. Per cada tema :

                    1.2.1. Interacció d'elements i sistemes constructius.

                    1.2.2. Requeriments tecnològics dels sistemes constructius

                    1.2.3. Condicionants de l'execució en obra

                    1.2.4. Optimització tecnològica.

                    1.2.5. Normativa aplicable.

          1.3. Interacció entre :

                    1.3.1. Sistema estructural

                    1.3.2. Sistema envolupant

                    1.3.3. Sistema de compartimentació

                    1.3.4. Sistema d'acabats

          1.4. Anàlisi de :

                    1.4.1. Detall constructiu : síntesi de la tecnologia constructiva

                    1.4.2. Execució de l’obra : materialització del disseny constructiu : lògica del procés.

                    1.4.3. Obra construïda : Arquitectura i Construcció.

2. Definició constructiva en el projecte : coherència documental

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 6 10
Cerca d'informació 5 45 50
Classes participatives 26 0 26
Elaboració de treballs 12 24 36
Prova d'avaluació 4 0 4
Resolució d'exercicis 12 12 24
Total 63 87 150

Bibliografia

 • Schmitt, Heinrich (DL 1998 ). Tratado de construcción (7a ed. aum. y puesta al día). Barcelona [etc.]: Gustavo Gili. Catàleg
 • Castellano i Costa, Josep (2002 ). Análisis técnico del proceso constructivo de la edificación . [Málaga]: INDYCCE. Catàleg
 • Código técnico de la edificación (2009 ) (3ª ed.). Madrid: Boletín Oficial del Estado. Catàleg
 • Argüelles Álvarez, Ramón (2005-2007 ). Estructuras de acero (2ª ed. ampl. y act.). Madrid: Bellisco. Catàleg
 • Bosch González, Montserrat (2002 ). Paramentos. Barcelona: Edicions UPC. Recuperat 01-07-2011, a http://biblioteca.udg.es/biblioteca_digital/le/edicions_upc/llibre.asp?codi=AR091XXX Catàleg
 • González Moreno-Navarro, José Luis (cop. 2009 ). Les claus per a construir l'arquitectura (2a ed. en català rev. conforme al CTE). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de Política Territorial i Obres Públiques :Gustavo Gili. Catàleg
 • Detail : revista de arquitectura y detalles constructivos (2001- ). Bilbao: Elsevier. Catàleg
 • Tectónica (1996- ). Madrid: ATC. Catàleg
 • Cercha : revista de los aparejadores y arquitectos técnicos (1990- ). Madrid: Consejo General de Colegios de Aparelladores y Arquitectos Técnicos. Catàleg
 • Alcalde Pecero, Francisco (cop. 2002 ). Banco de detalles arquitectónicos . Sevilla: Francisco Alcalde Pecero :Marsay. Catàleg
 • Hugues, Theodor (cop. 2007 ). Construcción con madera : detalles, productos, ejemplos . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Payá Peinado, Miguel (DL 2004 ). Aislamiento térmico y acústico . Barcelona: CEAC. Catàleg
 • Pita Abad, Carlos (DL 2009 ). Arquitectura y madera . Santiago de Compostela: Lignum Facile. Catàleg
 • Zamora, Joan-Lluís (2006 ). Façanes lleugeres : manual del projecte arquitectònic . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Sanz, Enrique (DL 1998 ). Manual : ejecución de fachadas con ladrillo cara vista . Madrid: Hispalyt. Catàleg
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (2000 ). El Vidrio estructural . Barcelona: Bisagra. Catàleg
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (1999 ). La Construcción de la arquitectura (4a ed.). Barcelona: Institut de Tecnologia de la Construcció. Catàleg
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (1995- ). La Construcción de la arquitectura (3ª ed. rev). Barcelona: Institut de Tecnologia de la Construcció. Catàleg
 • Llorens Duran, Josep Ignasi de (2003 ). Construcció amb bloc de formigó . Barcelona: Edicions UPC. Catàleg
 • Deplazes, Andrea (cop. 2010 ). Construir la arquitectura : del material en bruto al edificio : un manual . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Calavera Ruiz, José (1993 ). Manual de detalles constructivos en obras de hormigón armado : edificación, obras públicas . [Madrid?]: INTEMAC. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
P1. Pràctiques (Projecte constructiu) Treball en equip de desenvolupament constructiu de l’edifici de curs.
Treball unitari, desglosat en una o vàries activitats.
Part important del treball es realitza a l'aula, en format taller, amb indicaccions / correccions del professor.

/ Per superar l’assignatura, en el conjunt d'aquest treball cal obtenir una qualificació total >= 40.
/ En cas de no superar la nota mínima requerida les activitats d'aquest treball NO es podran recuperar.
/ NO s'admeten lliuraments fora del format establert i/o de la data fixada.

Valoració en funció de :
/ Assoliment dels objectius proposats.
/ Resolució tecnològica.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Capacitat de treball en equip.
/ Correccions d’aula.
/ Participació activa a les sessions.
/ Formalització.
/ Satisfacció dels requeriments de lliurament.
/ Referència bibliogràfica.
30
P2. Pràctiques (Activitats) Treball individual.
Activitats de curta durada d'anàlisi i raonament constructiu : Detall constructiu / Obres en execució / Seguiment fotogràfic / etc.
Gairebé tot el treball es realitza a l'aula, amb indicacions / correccions del professor.

/ Per superar l’assignatura, en el conjunt d'aquest treball cal obtenir una qualificació total >= 40.
/ En cas de no superar la nota mínima requerida les activitats d'aquest treball NO es podran recuperar.
/ NO s'admeten lliuraments fora del format establert i/o de la data fixada.

Valoració en funció de :
/ Assoliment dels objectius proposats.
/ Resolució tecnològica.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Avaluació del treball entre companys.
/ Formalització.
/ Satisfacció dels requeriments de lliurament.
30
EX. Examen. Activitat d’avaluació individual.
Prova d'avaluació sobre els continguts de l'assignatura.

/ Format tipus test i/o de resposta breu.
/ Per superar l’assignatura cal obtenir una qualificació total de l'examen >= 40.
/ En cas de no superar la nota mínima requerida, NO es podrà fer un examen de recuperació.

Valoració en funció de :
/ Assoliment del coneixement específic.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Concreció de la resposta.
40

Qualificació

Sistema d’avaluació continua, basat en les activitats d’avaluació descrites :
Treballs (60%)
...... P1. Pràctiques (Projecte constructiu). (30%) (>=40)
...... P2. Pràctiques (Activitats). (30%) (>=40)
Examen. (40%) (>=40)
- - - - - - - - - - - - - - - -
Obtenció de la nota :

1/ Superació de la qualificació total mínima requerida :
.- a cadascuna de les pràctiques : P1 i P2 >=40
.- a l’examen : EX >=40

2/ Obtenció de la nota final.
(N) = 30%(P1) + 30%(P2) + 40%(EX)
.- L’assignatura es considera aprovada si (N) >=50.
.- En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa.
- - - - - - - - - - - - - - - -
En cas de suspendre l’assignatura no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Sobre les pràctiques :
.- Per cada activitat s’han indicat els criteris d’avaluació.
.- Cada activitat s'haurà de lliurar segons els formats definits i dins del termini establert.
.- Les activitats complementàries es consideren de suport a l’estudi, i no s'avaluen directament.
.- En el cas de no superar les qualificacions mínimes requerides, els treballs de pràctiques NO es poden recuperar i l’assignatura es considera suspesa.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Sobre l’examen :
.- Prova d'avaluació sobre els continguts de l'assignatura, en format tipus test i/o de resposta breu.
.- Només hi ha un examen. En el cas de no superar la qualificació mínima requerida, NO es podrà recuperar i l’assignatura es considera suspesa.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Podria comportar la qualificació de suspens de l'assignatura en cas de detectar :
.- Qualsevol acció de còpia durant l'activitat d'avaluació o en el moment de la seva correcció.
.- La utilització de telèfons mòbils o similars durant l'examen.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Revisió de la qualificació de les activitats d'avaluació :
.- Les qualificacions de les pràctiques dels curs no son objecte de revisió, donat que s'ha fet un seguiment durant el curs.
.- L'objectiu de la revisió de l'examen és detectar si hi ha algun error en la qualificació. No és una tutoria sobre els continguts avaluats.
.- La revisió només es pot fer el dia i hora programats. És presencial. No es fan revisions per e-mail.
- - - - - - - - - - - - - - - -

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es considera l’opció de No Presentat en el cas de que es faci lliurament de menys del 40% de les activitats d’avaluació del curs.
Per tant, encara que l’alumne no faci l’examen, si ha lliurat més del 40% de les activitats d’avaluació del curs, no es podrà considerar com a No Presentat.

L’estudiant ha de tenir present que la qualificació de “No Presentat” exhaureix convocatòria de qualificació.

Observacions

Dedicació :
Es preveu una dedicació total a l’assignatura de 150 hores.
Aproximadament 1/3 de la dedicació es destina a docència i activitats amb professor.
La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a :
.- Desenvolupament dels treballs / activitats
.- Recerca de bibliografia / informació complementaria
.- Estudi / preparació dels temes
- - - - - - - - - - - - - - - -
Web de l'assignatura :
Es recomana l'accés continuat a la web doncs esdevé essencial per a consultar :
.- Programació del curs i qüestions organitzatives de l'assignatura.
.- Continguts : guions, documentació i bibliografia recomanada
.- Activitats : enunciats, dates i format de lliurament.
.- Horaris de tutories dels professors.
I també per a :
.- Desenvolupament d’activitats en línia.
.- Lliurament dels treballs en format digital (abans de la data programada)
- - - - - - - - - - - - - - - -
Fitxa / perfil de l'alumne :
.- En començar el curs convé que tots els alumnes tinguin actualitzada la seva fitxa / perfil.
.- Les dades que s'hi fan constar han de ser reals.
.- La fotografia ha de ser tipus carnet, recent i que permeti el reconeixement de l'alumne.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Sessions d’aula :
Es recomana :
.- Assistència continuada i participació activa.
.- Puntualitat a les sessions d'aula.
.- Preparació prèvia del temari / activitat, per poder obtenir un màxim rendiment durant la sessió.
I també cal tenir present :
.- Es poden utilitzar aplicacions informàtiques relacionades amb el tema que es desenvolupa, previ consentiment del professor.
.- Sense consentiment no es pot enregistrar. No s'admet gravar, filmar ni fotografiar.
.- Cal silenciar o apagar els telèfons mòbils
- - - - - - - - - - - - - - - -
Tutories :
.- Es realitzen durant els horaris d’atenció establerts per cada professor
.- Son sessions amb el professor per aclariment de dubtes de teoria, en cap cas són el substitut de les classes.
.- Les pràctiques es desenvolupen i tutoritzen a l'aula, per tant les tutories no han de servir per forçar un seguiment exhaustiu dels treballs a desenvolupar per l’alumne.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Comunicació on-line :
.- La majoria de qüestions relacionades amb l'assignatura seran publicades a la web, com a Notícies o al Fòrum.
.- A través de la bústia de correu electrònic de la UdG rebreu els possibles comunicats dels professors.
.- Procureu fer un ús moderat de les vostres comunicacions per e-mail amb els professors.
.- Cal indicar el nom de l'assignatura en l'assumpte dels e-mails enviats.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Cessió dels drets d'autor dels treballs :
.- S’entén que els alumnes que participen en l'assignatura cedeixen els drets d'autor derivats del seu treball exclusivament per a un ús docent o investigador.
.- En cas de no voler fer aquesta cessió, cal comunicar-ho per escrit al professor al començar el curs.

Assignatures recomanades

 • Construcció 2
 • Construcció 3
 • Expressió gràfica 3
 • Expressió gràfica 4
 • Informàtica aplicada
 • Introducció a les estructures
 • Projectes 3
 • Projectes 4