Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Qualitat de l'aire interior. Arquitectura passiva: Emplaçament, climes i confort. Càrregues tèrmiques. Sistemes constructius. Climatització: Producció d'aigua calenta sanitària, Calefacció i Aire Condicionat.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (30%)

Competències

 • CT01 Analizar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CT02 Comunicarse oralment i per escrit
 • CT03 Utilizar tecnologies de la informació i la comunicació
 • CT04 Treballar en equip
 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CT07 Adaptar-se a noves situacions assumint els rols necessaris
 • CT08 Planificar i organitzar les propostes i els projectes
 • CT09 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i als projectes proposats
 • CT10 Avaluar la pròpia activitat i l'aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CT13 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CT14 Proposar noves iniciatives en la planificació i el desenvolupament de projectes
 • CE14 Aptitud per aplicar les normes tècniques i constructives
 • CE18 Capacitat per conservar les instal·lacions
 • CE37 Aptitud per concebre, calcular, dissenyar, integrar i executar en edificis i conjunts urbans instal·lacions de calefacció i de climatització
 • CE38 Aptitud per resoldre el condicionament ambiental passiu
 • CE39 Aptitud per resoldre el condicionament tèrmic i acústic, el control climàtic
 • CE42 Aptitud per valorar les obres
 • CE44 Capacitat per projectar instal·lacions edificatòries i urbanes de condicionament acústic i d'il·luminació artificial

Continguts

1. Qualitat de l'aire interior: ventilació.

2. Arquitectura passiva: Emplaçament, climes i confort. Càrregues tèrmiques: calor sensible i calor latent. Radiació, transmitància, ventilació i càrregues internes. Inercia tèrmica. Materials i sistemes constructius.

3. Climatització: Introducció: conceptes de calor, fred i ventilació. Àbac psicromètric. Càrregues higrotèrmiques. Calefacció: Elements de producció d'aigua calenta per ACS i per calefacció. Sistemes de calefacció per aigua calenta. Aire condicionat: Sistemes de condicionamet fred i calor. Conceptes arquitectònics i d'integració. Càlcul i dimensionat dels sistemes. Materials i sistemes constructius.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 25 25 50
Classes pràctiques 15 15 30
Prova d'avaluació 20 50 70
Total 60 90 150

Bibliografia

 • CARRIER AIR CONDITIONING COMPANY (1996). Manual de aire acondicionado. Marcombo. Catàleg
 • Carlo Pizzetti (1991). Acondicionamieto del aire y refrigeración. Bellisco. Catàleg
 • Joan Lluis Fumadó i Alsina (1996). Climatización de edificios. Ediciones del SERBAL. Catàleg
 • Joan Lluis Fumadó i Alsina (1986). Climatización: elemetnos y sistemas de aire acondicionado, ventilación, calefacc. COAC. Catàleg
 • Ignacio Paricio Ansuategui (1997). La protección solar. Bisagra. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques d'aula Segons programa.
30
Classes pràctiques de laboratori Segons programa 30
Examen Segons programa 40

Qualificació

Examen de teoria (Ex) = 40%
Pràctiques d'aula (Pa) = 30%
Pràctiques de laboratori (Pl) = 30%

L'exàmen és un proba teòrica-pràctica, única global de tot el temari explicat a classe. Només hi ha una sola convocatòria i no és recuperable. No hi ha exigència de nota mínima a efectes de la nota final. La seva incidència sobre la nota final és d'un 40%.
Es feran tres pràctiques d'aula avaluables de contingut parcial. La seva incidència sobre la nota final és d'un 30%. Es a dir: (10%+10%+10%). No hi ha exigència de nota mínima a efectes de la nota final. No son recuperables.
Les pràctiques de laboratori consisteixen en l'elaboració d'un projecte sobre les instal·lacions que s'expliquen aplicades a un edifici. El treball és en equip i es fa una sola entrega. La seva incidència sobre la nota final és d'un 30%.No hi ha exigència de nota mínima a efectes de la nota final. No és recuperable.

En cas de suspendre l’assignatura no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.

Obtenció de la nota (N):
( N ) = %(Ex) + %(Pa) + %(Pl)
L’assignatura es considera aprovada si ( N )=5 o superior
En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Al tractar-se d’un sistema d’avaluació continuada, només es considera l’opció de No Presentat quan un alumne faci lliurament de menys del 40% de les activitats d’avaluació del curs.
(computat segons el % de ponderació de cada activitat detallat en els criteris d’avaluació)

Per tant, encara que l’alumne no faci l’examen, si ha lliurat igual o més del 40% de les activitats d’avaluació del curs, no es podrà considerar com a No Presentat.

Observacions

La pràctica de climattizació es farà sobre un projecte que l'alumne hagi fet o estigui realitzant a l'assigantura de Projectes, amb el vist i plau dels professors.
Es podrà posar una altre pràctica puntual (exemple ventilació) sobre un altre projecte proposat pels professors.

Assignatures recomanades

 • Construcció 1
 • Construcció 2
 • Construcció 3
 • Construcció 4
 • Construcció 5
 • Instal·lacions 1
 • Instal·lacions 2
 • Projectes 1
 • Projectes 2
 • Projectes 3
 • Projectes 4
 • Projectes 5
 • Projectes 6
 • Projectes 7