Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Introducció a les patologies de la construcció, a la rehabilitació d'edificis: terapèutica, i a l'elaboració de manuals i plans de manteniment.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOAN LLORENS SULIVERA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (15%), Anglès (5%)

Competències

 • CB08 Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
 • CT04 Treball en equip
 • CE27 Capacitat per dictaminar sobre les causes i manifestacions de les lesions en els edificis, proposar solucions per evitar o esmenar les patologies, i analitzar el cicle de vida útil dels elements i sistemes constructius
 • CE28 Aptitud per intervenir en la rehabilitació d'edificis i en la restauració i conservació del patrimoni construït
 • CE29 Capacitat per elaborar manuals i plans de manteniment i gestionar la seva implantació a l'edifici

Continguts

1. Introducció a la patologia

          1.1. Definició de dany

          1.2. Patologies més habituals

2. Introducció a la rehabilitació

          2.1. Conservar/substituir/rehabilitar/enderrocar

3. Introducció a la terapeutica

          3.1. Reparació/restitució/rehabilitació/substitució física o funcional/enderroc

4. Aspectes documentals

          4.1. Informes:Objectius,tipus (prediagnosi, diagnosi...)

          4.2. Dictamens:Objectius. Continguts.

          4.3. ITE:Descripció.

          4.4. Llibre de l'edifici.Descripció

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 7,00 10,00 17,00
Cerca i anàlisi d'informació 5,00 15,00 20,00
Elaboració individual de treballs 7,00 10,00 17,00
Prova d'avaluació 2,00 0 2,00
Resolució d'exercicis 0 6,00 6,00
Sessió participativa 13,00 0 13,00
Total 34,00 41,00 75

Bibliografia

 • Lesiones en los edificios : síntomas, causas, reparación (1990 ) (3ª ed.). Barcelona: CEAC. Catàleg
 • Pröpster, Hans (DL 1986 ). Lesiones de solados y alicatados : causas y reparación . Barcelona: CEAC. Catàleg
 • Monjo Carrió, Juan (2010 ). Patología de cerramientos y acabados arquitectónicos (Nueva ed.). Madrid: Munilla-Lería. Catàleg
 • Abásolo, Andrés (1998-1999 ). Tratado de rehabilitación . Madrid: Munilla-Lería. Catàleg
 • Fernández Alba, Antonio (DL 1997 ). Teoría e historia de la restauración . Madrid: Munilla-Lería. Catàleg
 • Muñoz Hidalgo, Manuel (DL 2004 ). Influencias, daños y tratamientos de las humedades en la edificación . Sevilla: l'autor. Catàleg
 • Muñoz Hidalgo, Manuel (2012 ). Manual de patología de la edificación : detección, diagnosis y soluciones . Sevilla: Manuel Muñoz Hidalgo. Catàleg
 • Muñoz Hidalgo, Manuel (2009 ). Cómo evitar errores en proyectos y obras : 100 casos prácticos . Sevilla: Manuel Muñoz Hidalgo. Catàleg
 • Calavera Ruiz, José (DL 2005 ). Patología de estructuras de hormigón armado y pretensado (2ª ed.). Madrid: INTEMAC. Catàleg
 • Fernández Cánovas, Manuel (1994 ). Patología y terapéutica del hormigón armado (3ª ed. act). [Madrid]: Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos. Catàleg
 • Aguado Alonso, Luis (1997 ). Humedades en la edificación : control de calidad de la impermeabilización . Madrid: COAAT. Catàleg
 • Díaz Gómez, Cèsar (2000 ). El Manteniment dels edificis : des de l'inici del projecte fins al final de la seva vida útil . Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya [etc.]. Catàleg
 • Recomanacions per al reconeixement sistemàtic i la diagnosi ràpida de sostres construïts amb ciment aluminós (1991 ). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General d'Arquitectura i Habitatge. Catàleg
 • El Llibre de l'edifici (1996 ). Barcelona: Col.legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnicsde Barcelona. Catàleg
 • Bellmunt i Ribas, Rafael Miranda i Llopis, Rafael (1991 ). Manteniment de l'edifici : fitxes . Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. Direcció General d'Arquitectura i Habitatge. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball de practiques 1.
treball en equip de desenvolupament d'un informe o dictamen aplicat a un cas concret
Treball unitari, desglossat en una o vàries activitats.
Part important del treball es realitza a l'aula, en format taller, amb indicacions / correccions del professor.

/ NO s'admeten lliuraments fora del format establert i/o de la data fixada.

Valoració en funció de :
/ Assoliment dels objectius proposats.
/ Resolució tecnològica.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Capacitat de treball en equip.
/ Correccions d’aula.
/ Participació activa a les sessions.
/ Formalització.
/ Satisfacció dels requeriments de lliurament.
/ Referència bibliogràfica.
20
Treball de practiques 2. Treball unitari, desglossat en una o vàries activitats.

Part important del treball es realitza a l'aula, en format taller, amb indicacions / correccions del professor.

Per superar l’assignatura hi haurà dues practiques puntuables. El valor de la primera pràctica puntuable es 25% i es realitzarà a la meitat del semestre i el valor de la segona pràctica puntuable es 75% de la nota i es realitzarà al final d'aquest.
Les pràctiques puntuables tindran l'opció de recuperació coincidint amb el dia d'examen de l'assignatura.
Per optar a la recuperació d'aquesta part caldrà lliurar totes les practiques proposades durant el curs completament acabades.

NO s'admeten lliuraments fora del format establert i/o de la data fixada.

Valoració en funció de :
/ Assoliment dels objectius proposats.
/ Resolució tecnològica.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Participació activa a les sessions.
/ Formalització.
/ Satisfacció dels requeriments de lliurament.
40
EE_Examen (EX) Activitat d’avaluació individual.
Prova d'avaluació sobre els continguts teòrics de l'assignatura.
/ Format tipus test i/o de resposta breu.

Valoració en funció de :
/ Assoliment del coneixement específic.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Concreció de la resposta.
40

Qualificació

Sistema d’avaluació continua, basat en les activitats d’avaluació descrites :
Treballs de practiques (60%)
...... P1. (20%)
...... P2. (40%. La pràctica puntuable 1=10% i la pràctica puntuable 2=30%)
Examen. (40%)

Obtenció de la nota :

1/ Obtenció de la nota final.
(N) = 20%(P1) + 40%(P2) + 40%(EX)
.- L’assignatura es considera aprovada si (N) >=50.
.- En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa.

En cas de suspendre l’assignatura no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.

Sobre les pràctiques :
.- Per cada activitat s’han indicat els criteris d’avaluació.
.- Cada activitat s'haurà de lliurar segons els formats definits i dins del termini establert.
.- Les activitats complementàries es consideren de suport a l’estudi, i no s'avaluen directament.
.- Hi haurà dues practiques puntuables, que es definiran en la programació de l'assignatura.
.- Les pràctiques puntuables tindran l'opció de recuperació coincidint amb el dia d'examen de l'assignatura.
.- Per optar a la recuperació d'aquesta part caldrà lliurar totes les practiques proposades durant el curs completament acabades.

Sobre l’examen :
.- Prova d'avaluació sobre els continguts de l'assignatura, en format tipus test i/o de resposta breu.
.- Només hi ha un examen.

Podria comportar la qualificació de suspens de l'assignatura en cas de detectar :
.- Qualsevol acció de còpia durant l'activitat d'avaluació o en el moment de la seva correcció.
.- La utilització de telèfons mòbils o similars durant l'examen.

Revisió de la qualificació de les activitats d'avaluació :
.- L'objectiu de la revisió de l'examen és detectar si hi ha algun error en la qualificació. No és una tutoria sobre els continguts avaluats.
.- La revisió només es pot fer el dia i hora programats. És presencial. No es fan revisions per e-mail.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es considera l’opció de No Presentat en el cas de que es faci lliurament de menys del 40% de les activitats d’avaluació del curs.
Per tant, encara que l’alumne no faci l’examen, si ha lliurat més del 40% de les activitats d’avaluació del curs, no es podrà considerar com a No Presentat.

Observacions

Dedicació :
Es preveu una dedicació total a l’assignatura de 75 hores.
Aproximadament 1/3 de la dedicació es destina a docència i activitats amb professor.
La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a :
.- Desenvolupament dels treballs / activitats
.- Recerca de bibliografia / informació complementaria
.- Estudi / preparació dels temes

Web de l'assignatura :
Es recomana l'accés continuat a la web doncs esdevé essencial per a consultar :
.- Programació del curs i qüestions organitzatives de l'assignatura.
.- Continguts : guions, documentació i bibliografia recomanada
.- Activitats : enunciats, dates i format de lliurament.
.- Horaris de tutories dels professors.
I també per a :
.- Desenvolupament d’activitats en línia.
.- Lliurament dels treballs en format digital (abans de la data programada)

Fitxa / perfil de l'alumne :
.- En començar el curs convé que tots els alumnes tinguin actualitzada la seva fitxa / perfil.
.- Les dades que s'hi fan constar han de ser reals.
.- La fotografia ha de ser tipus carnet, recent i que permeti el reconeixement de l'alumne.

Sessions d’aula :
Es recomana :
.- Assistència continuada i participació activa.
.- Puntualitat a les sessions d'aula.
.- Preparació prèvia del temari / activitat, per poder obtenir un màxim rendiment durant la sessió.
I també cal tenir present :
.- Es poden utilitzar aplicacions informàtiques relacionades amb el tema que es desenvolupa, previ consentiment del professor.
.- Sense consentiment no es pot enregistrar. No s'admet gravar, filmar ni fotografiar.
.- Cal silenciar o apagar els telèfons mòbils

Tutories :
.- Es realitzen durant els horaris d’atenció establerts per cada professor
.- Son sessions amb el professor per aclariment de dubtes de teoria, en cap cas són el substitut de les classes.
.- Les pràctiques es desenvolupen i tutoritzen a l'aula, per tant les tutories no han de servir per forçar un seguiment exhaustiu dels treballs a desenvolupar per l’alumne.

Comunicació on-line :
.- La majoria de qüestions relacionades amb l'assignatura seran publicades a la web, com a Notícies o al Fòrum.
.- A través de la bústia de correu electrònic de la UdG rebreu els possibles comunicats dels professors.
.- Procureu fer un ús moderat de les vostres comunicacions per e-mail amb els professors.
.- Cal indicar el nom de l'assignatura en l'assumpte dels e-mails enviats.

Cessió dels drets d'autor dels treballs :
.- S’entén que els alumnes que participen en l'assignatura cedeixen els drets d'autor derivats del seu treball exclusivament per a un ús docent o investigador.
.- En cas de no voler fer aquesta cessió, cal complimentar l'enquesta que es realitza al començar el curs.

Assignatures recomanades

 • Construcció 5
 • Construcció 6
 • Dibuix 2
 • Estructures 3
 • Estructures metàl·liques
 • Organització, planificació i equips d'obra 2