Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estática i deformació dels sòlids. Hidráulica. Oscil·lacions. Acústica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE ABEL GONZALEZ GUTIERREZ  / ESMERALDA UBEDA DE LA CASA
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (50%)

Competències

  • CB02 Coneixement aplicat dels principis de mecànica general, l'estàtica de sistemes estructurals, la geometria de masses, els principis i mètodes d'anàlisi del comportament elàstic del sòlid.
  • CB05 Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l'edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i higrotèrmia i l'acústica.

Continguts

1. <b><Font color="blue">ESTÀTICA DEL SÒLID</Font></b><br> Forces a la natura. Forces de contacte. Fregament. Força gravitatòria. Moment d’una força respecte un punt i un eix. Teorema de Varignon. Centre de masses i de gravetat. Equilibri del punt. Equilibri del sòlid. Forces externes i internes. Diagrama del sòlid lliure. Hiperestaticitat. Bolcat. Pla inclinat. Falca. Estructures articulades planes. Mètode dels nusos. Mètode de les seccions. Diagrama de Maxwell-Cremona.

2. <b><Font color="blue">GEOMETRIA DE MASSES I DEFORMACIÓ</Font></b><br> GEOMETRIA. Centroide. Moments segons. Teorema de Steiner. Teorema dels eixos perpendiculars. Moments segons principals. Cercle de Mohr. DEFORMACIÓ. Esforç. Deformació unitària. Elasticitat. Llei de Hooke. Tracció i compressió. Mòdul de Young i coeficient de Poisson. Compressió. Mòdul de compressibilitat. Cisellament i torsió. Mòdul de rigidès. Flexió d’una biga.

3. <b><Font color="blue">MECÀNICA DE FLUIDS</Font></b><br> ESTÀTICA DE FLUIDS. Fluids. Pressió. Equació hidrostàtica. Líquid incompressible. Fluid compressible. Principi de Pascal. DINÀMICA DE FLUIDS IDEALS. Moviment d’un fluid. Règims de flux. Equació de continuïtat. Equació de Bernouilli pel fluid ideal. Aplicacions. DINÀMICA DE FLUIDS REALS. Viscositat. Règim laminar i turbulent. Llei de Poiseuille. Pèrdues de càrrega. Conducció de fluids en edificis.

4. <b><Font color="blue">ONES I ACÚSTICA</Font></b><br> OSCIL•LACIONS I ONES. Moviment harmònic. Sistemes oscil•lants. Oscil•lacions esmorteïdes. Oscil•lacions forçades. Ressonància. Exemples en edificació. Moviment ondulatori. Ona harmònica. Superposició i síntesi harmònica. Ones estacionàries. ACÚSTICA. Ona sonora. Descripció del so. Acústica fisiològica. Nivells acústics. Soroll. Característiques acústiques dels materials: absorció i aïllament. Acústica arquitectònica.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 16 36 52
Classes pràctiques 12 8 20
Prova d'avaluació 8 0 8
Resolució d'exercicis 24 46 70
Total 60 90 150

Bibliografia

  • Tipler, Paul Allen (2010 ). Física para la ciencia y la tecnología (6ª ed.). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
  • Salu, Yehuda (cop. 2004 ). Physics for architects . West Conshohocken: Infinity Publishing. Catàleg
  • Riley, William F (1995 ). Ingeniería mecánica . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
  • Gordon, J. E. (2004). Estructuras: o por qué las cosas no se caen. Calamar Ediciones. Catàleg
  • Seward, Derek (1994 ). Understanding structures : analysis, materials, design . London: Macmillan Press. Catàleg
  • Sozen, M. A.; Ichinose, T. (2009). Understanding structures. An introduction to structural analysis. CRC Press. Catàleg
  • Durá Domenech, Antonio Vera Guarinos, Jenaro (DL 2003|e(Hospitalet de Llobregat : |fCargraphics) ). Fundamentos físicos de las construcciones arquitectónicas . San Vicente del Raspeig: Universidad de Alicante. Catàleg
  • Durá Domenech, Antonio (2005 ). Temas de acústica : ingeniería técnica de telecomunicación, especialidad sonido e imagen . [Alicante]: Universidad de Alicante. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Avaluacions del Bloc 1 RECUPERABLE
A les proves d'avaluació es podrà demanar qüestions sobre la teoria i les pràctiques de laboratori del bloc, i resolució d'exercicis. En particular cal saber dibuixar el diagrama de sòlid lliure de sistemes estàtics, calcular moments de força, i expressar les condicions d 'equilibri. Es fa especial incidència en l'equilibri d'estructures planes.
35
Avaluacions del Bloc 2 RECUPERABLE
A les proves d'avaluació es podrà demanar qüestions sobre la teoria i les pràctiques de laboratori del bloc, i resolució d'exercicis. En particular cal saber calcular els centroides i moments segons de figures planes. Cal saber relacionar els esforços i les deformacions en relació als materials.
20
Avaluacions del Bloc 3 RECUPERABLE
A les proves d'avaluació es podrà demanar qüestions sobre la teoria i les pràctiques de laboratori del bloc, i resolució d'exercicis. En particular cal saber aplicar l'equació hidrostàtica, resoldre problemes de forces i moments sobre superfícies submergides, aplicar l'equació de Bernouilli pel fluid ideal i aplicar la lley de Poiseuille en fluids reals.
30
Avaluacions del Bloc 4 RECUPERABLE
A les proves d'avaluació es podrà demanar qüestions sobre la teoria i les pràctiques de laboratori del bloc, i resolució d'exercicis. En particular cal saber resoldre problemes d'oscil·lacions esmorteïdes i forçades així com problemes d'acústica arquitectònica.
15

Qualificació

L'assignatura s'organitza en quatre blocs que s'avaluen per separat.

La nota vàlida de cada bloc serà la més alta de les obtingudes en un màxim de tres oportunitats:

(1a) en una PAC (Prova d'Avaluació Continuada) poc després de finalitzar les activitats del bloc,

(2a) en l'examen final durant el període establert per l’Escola Politècnica Superior.

(3a) en l'examen de recuperació. Per tenir dret a presentar-se a l'examen de recuperació cal haver obtingut una nota final igual o superior a 3, en base a l'Article 7 del Reglament d'avaluació dels estudiants de Grau de l'EPS.

No és obligatori presentar-se a tots els blocs als examens final i de recuperació. És permès presentar-se a l'examen final a apujar nota, encara que es tingui aprovada l'assignatura.

Per aprovar l'assignatura caldrà acomplir les condicions següents:

1) Assistència a totes les sessions de pràctiques de laboratori
2) 0.35*B1+0.20*B2+0.30*B3+0.15*B4 >= 5 ,

on B1, B2, B3, B4 són les notes (sobre 10) resultants de les avaluacions dels quatre blocs.

Qualificació final de l’assignatura:

Nota final = 0.35*B1+0.20*B2+0.30*B3+0.15*B4

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L’alumne que per aprovar l’assignatura s’hagués d'avaluar d'algun bloc als examens final o de recuperació i no ho fés serà qualificat com a “No Presentat”.