Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Integració creativa de coneixements i habilitats pràctiques amb la finalitat de resoldre un problema científic real. Estructuració d'una defensa sòlida dels punts de vista personals basant-se en coneixements científics ben fonamentats. Presentació del treball realitzat.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup 1J

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Grup 2S

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Grup 3F

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Grup EJ

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (0%), Anglès (100%)

Grup ES

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Desenvolupar la redacció i planificar la direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball.
 • Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació , economia i gestió.

Continguts

1. Elaboració d'un treball en què es desenvolupin les competències pròpies de l'estudi

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 182,5 80 262,5
Exposició dels estudiants 5,5 20 25,5
Tutories 2 10 12
Total 190 110 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Desenvolupament experimental del treball L'avaluació d'aquesta tasca la durà a terme el tutor/a del treball. S'avaluarà la demostració d'aspectes formatius assolits (capacitat d'elaboració d'experiments i d'interpretació de resultats) i també les competències generals (iniciativa, autonomia, capacitat d'organització...) 10
  Elaboració de la memòria La memòria serà avaluada pel tribunal del TFG. Es valoraran aspectes tant d'aspectes formals (estructura, redactat...) com de continguts (adequació, discussió, ús de la bibliografia...). La memòria s'ha d'ajustar al format que es descriu a la secció "Treball de fi de grau" de la web de la facultat, concretament al que es detalla al document "Informació sobre la memòria i la defensa del Treball Final de Grau" 35
  Defensa pública del treball La defensa consistirà en un acte públic en què l'estudiant exposarà els resultats més rellevants del treball, seguit d'un torn de preguntes per part d'un tribunal. S'avaluaran aspectes de correcció formal de l'exposició, expressió i demostració de coneixements. La defensa s'ha d'ajustar al que es descriu a la secció "Treball de fi de grau" de la web de la facultat, concretament al que es detalla al document "Informació sobre la memòria i la defensa del Treball Final de Grau" 35
  Seguiment del portafoli de competències S'avaluarà la reflexió sobre la pròpia evolució en l'adquisició de competències a partir de les entrevistes amb el/la tutor/a de PAT corresponent. Serà imprescindible incidir sobre punts forts, punts febles i estratègies de millora en cadascun dels aspectes competencials que s'avaluen al PAT. 20

  Qualificació

  L'avaluació dels diferents aspectes es realitzarà a partir de rúbriques o gradacions que es posaran a disponibilitat dels corresponents responsables. El/la tutor/a del treball avaluarà el desenvolupament experimental, el/la tutor/a del PAT avaluarà el seguiment del portafoli i tant la memòria com la defensa s'avaluaran per part un tribunal que es constituirà amb anterioritat a la defensa pública.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà no presentat l'alumne que no dipositi la memòria del treball en els terminis establerts per a cada grup (febrer, juny o setembre)

  Observacions

  Els estudiants matriculats dels grups de febrer o juny podran realitzar un canvi de grup a un de posterior com a màxim durant el període d'entrega de memòries del grup en què estan matriculats.

  Cal que els estudiants consultin el Reglament regulador del TFG per tal d'assegurar que compleixen tots els requisits (http://www2.udg.edu/Portals/21/TFG/Reglament%20TFG%20de%20la%20FC%2012_12_2016.pdf)