Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L’assignatura connecta dos continguts: a)La formació entorn dels aspectes teòrics, metodològics i tècnics del diagnòstic social i la recerca aplicada b)La formació entorn de les condicions de producció del coneixement i la epistemologia de les ciències socials.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
EDUARD CARRERA FOSSAS  / JOSE ANTONIO LANGARITA ADIEGO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CE4 Treballar amb els comportaments que representen un risc en el sistema, identificant i avaluant les situacions i circumstàncies que configuren aquest comportament i elaborant estratègies de modificació dels mateixos.
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció.
 • CE9 Diagnosticar les necessitats socials, de persones, famílies, grups i comunitats.

Continguts

1. Tema 1: La recerca aplicada com instrument del diagnòstic “diagnòstic social”. L’estructura metodològica general de la recerca.

2. Tema 2: El disseny de l’estratègia d’exploració-recerca i dels instruments per a recollir informació i dades; Instruments per a la investigació participativa.

3. Tema 3: El “diagnòstic social” i la seva naturalesa. El diagnòstic com a operació del procediment del Treball social.

4. Tema 4: Components o elements analítics generals d’un “diagnòstic social”. De les necessitats i problemes a l’establiment d’estratègies d’acció: com fer un diagnòstic.

5. Tema 5: Exploracions diagnòstiques més comuns en Treball social. Components, variables analítiques específiques, instruments i tècniques d’exploració. L’exploració i diagnòstic de: a) barri/localitat; b) d’institucions; c) de problemàtiques col•lectives concretes; d) de problemes relacionats amb els dispositius professionals i institucionals, polítiques socials, ... concrets.

6. Tema 6: Coneixement, epistemologia i Treball social. Racionalisme, positivisme, empirisme i epistemologies contemporànies. El Treball Social i el seu estatus científic.

7. Tema 7: El treball social com a emergència complexa. Condicionaments del context social-institucional, projecció d’allò personal i projecció d’allò disciplinar. El reflex de la intervenció en el coneixement i “la mirada” del treball social. La presència de la teoria en les elaboracions professionals (contra el reduccionisme en les interpretacions).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 3 55 58
Cerca d'informació 1 15 16
Classes participatives 43 0 43
Lectura / comentari de textos 3 30 33
Total 50 100 150

Bibliografia

 • AGUILAR, M.J.; ANDER-EGG, E. (1999). Diagnóstico social. Conceptos y metodología.. Buenos Aires: Lumen. Catàleg
 • LOPEZ DE CEBALLOS, P. (1987). Un Método para la investigación-acción participativa. Madrid: Editorial Popular. Catàleg
 • BARBERO, J. M (2002). El Trabajo social en España. Zaragoza: Mira Editores. Catàleg
 • QUIVI, R i VAN CAMPENHOUDT, L. (1997). Manual de recerca en ciències socials. Barcelona: Herder. Catàleg
 • MORIN, E (2001). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. Barcelona: Paidós. Catàleg
 • MARTÍ, J. (2006). Eines per a la participació ciutadana. Tècniques participatives per al debat gru. Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • DEWEY, J. (1989). Como pensamos. . Barcelona: Paidós. Catàleg
 • WALLERSTEIN, I. (2005). Las incertidumbres del saber. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • CHALMERS, A. (1994). Que es esa cosa llamada ciencia. Madrid, Siglo XXI. . Madrid: Siglo XXI. Catàleg
 • NAJMANOVICH, D.; LUCANO, M. (2008). Epistemología para principiantes. Buenos Aires: Era naciente, Libros para principiantes. Catàleg
 • RUBIO, M.J.; VARAS, J. (1997). El análisis de la realidad social en la intervención social.Métodos i técnicas . Madrid: CCS. Catàleg
 • FEYERABEND, P. (1985). Contra el método: esquema de una teoría anarquista del conocimiento. Barcelona: Orbis. Catàleg
 • KUHN, T., (1991). La estructura de las revoluciones científicas. México: FCE. Catàleg
 • Lazarsfeld, Paul Felix (DL 1996 ). Los Parados de Marienthal : sociografía de una comunidad golpeada por el desempleo . Madrid: La Piqueta :Endymión. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes i activitats dirigides


S’avaluarà la participació en les activitats d’aula i dirigides de l’assignatura (activitats de dijous). 15
Defensa d’un Glossari científic-tècnic
Anàlisi de Diagnòstics socials.
Anàlisi de Recerques en Treball social.
L’avaluació prendrà en consideració: 1) la capacitat de selecció pertinent d’explicacions i arguments, la capacitat de síntesi, coherència i consistència del conjunt; 2) El seguiment acurat del guió de presentació-registre; 3) la capacitat de realitzar una explicació, defensa oral i ús del concepte.
25
1a Prova de lectura.
Inclourà preguntes per copsar l’assimilació de continguts teòrics, metodològics i tècnics relacionats amb el diagnòstic i la recerca aplicada. 15
Disseny d’una exploració diagnòstica i la seva aplicació parcial (en equip). Cada equip elaborarà un informe de 15 pàgines seguint un Índex de presentació preestablert. L’avaluació prendrà en consideració:
a)els productes finals (informe),
b)la presentació pública breu a l’aula (oral, cd, Power Point, Poster, etc.),
c)el funcionament del grup com a equip i les aportacions individuals al projecte col•lectiu (autoavaluació)
30
2a Prova de lectura Inclourà preguntes per copsar l’assimilació de continguts teòrics, metodològics i tècnics relacionats amb el diagnòstic i la recerca aplicada. 15

Qualificació

Per a calcular la nota final es prendran en consideració el conjunt del treball realitzat al llarg del curs. Condició per superar l'assignatura es aprovar el treball d’exploració diagnòstica.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no realització d’algun dels treballs del curs es qualificarà com a NO PRESENTAT.

Observacions

TUTORIES: Amb les tutories es pretén ajudar a l’estudiant a resoldre dubtes entorn dels continguts de l’assignatura i, sobretot, orientar el seu treball autònom i/o dirigit. Quan es tracti d’una consulta puntual es pot realitzar a través del correu electrònic o mitjançant consultes després de les classes; les necessitats d’orientació més complexes es resoldran en el despatx en horari de tutoria o en entrevistes concertades.