Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
• Matemàtica i evolució social. • El currículum de matemàtiques a Primària. Competència matemàtica per a mestres. • Tècniques i metodologies per l'aprenentatge matemàtic: de la vivenciació i manipulació a la simbolització i abstracció matemática. • Materials manipulables. • Desenvolupament del pensament lògic matemàtic. • Didàctica de l’adquisició del nombre i de l’aprenentatge operatiu. • Experimentació matemática i resolució de problemes.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA TERESA CALABUIG SERRA
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • Relacionar el currículum de l’àrea de Matemàtiques amb la seva didàctica.
 • Dissenyar, planificar l’activitat docent i l’aprenentatge en l’àrea de Matemàtiques.
 • Dominar l'expressió i la comprensió oral i escrita amb correcció en les llengües oficials, l'anglès i, optativament, en altres llengües.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge que atenguin a les necessitats educatives de l'alumnat, a la igualtat de génere, a l'equitat i al respecte als drets humans, emprant estratègies didàctiques en ciències i matemàtiques.
 • Comentar críticament textos relacionats amb el currículum escolar.
 • Contextualitzar les matemàtiques i les ciències com a coneixement històric i sociocultural valorant les seves relacions com un dels pilars del coneixement científic.
 • Recollir i seleccionar fonts i informació rellevant per desenvolupar una recerca creativa.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Analitzar les implicacions educatives de les tecnologies de la comunicació i els llenguatges audiovisuals en l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques.

Continguts

1. Bases de l’aprenentatge de la matemàtica: Currículum d’Educació Primària, metodologia, processos matemàtics,recursos i avaluació.

2. Concepte i evolució històrica de la matemàtica: l'essència de la matemàtica.

3. Relacions i canvi (MEP)

4. Numeració i càlcul i la seva didàctica: adquisició de la quantitat, del nombre i de l'operativitat numèrica. Nombres reals.

5. Estadística i atzar i la seva didàctica (DT)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 52 52
Classes participatives 33 0 33
Elaboració de treballs 6 20 26
Prova d'avaluació 4 10 14
Total 43 82 125

Bibliografia

 • Curriculum d'Educació Primària (2009). Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Catàleg
 • Balaux, A. (2003). Manual de matemàtiques del professor de Primària. UB. Catàleg
 • Codina i altres (1992). Fer matemàtiques. Eumo. Catàleg
 • Perspectiva escolar nº 211, 223, 242, 273, 296, 329, 333, 341 (2010). Rosa Sensat. Catàleg
 • Matemáticas: cultura y aprendizaje. nº 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,20,22,24, (1992). Síntesis. Catàleg
 • Alsina, C. i altres (1995). Ensenyar Matemàtiques. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Batlle, I. i altres (1990). Matemàtiques a la carta. I, II, III. . Barcelona: ICE UAB. Catàleg
 • Castro, E. (Ed) (2001). Didáctica de la matemática en la educación primaria. . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Corbalan, F. (1997). La matemática aplicada a la vida cotidiana. . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Dickinson, L. i altres (1991). El aprendizaje de las matemáticas.. Barcelona: Labor. Catàleg
 • NCTM (National Council of Teachers of Mathematics) (2003). Principios y estándares para la educación matemática. Sevilla: SAEM Thales. Catàleg
 • Canals, MA (2009). Els dossiers de la Maria Antònia. Associació de Mestres Rosa Sensat.
 • Canals, MA (2011). Els quaderns de la Maria Antònia. Associació de Mestres Rosa Sensat.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen d'avaluació individual i presencial sobre didàctica de la matemàtica. En la presentació de les proves es valorarà:
- Demostració dels coneixements i competències que es demanen en l'activitat.
- Correcció lèxica i ortogràfica.
70
Treball de curs. En la presentació de les proves es valorarà:
- Demostració dels coneixements i competències que es demanen en l'activitat.
- Correcció lèxica i ortogràfica.
- Ajustament als terminis establerts de presentació.
30

Qualificació


Per poder fer la mitjana de les notes de tot el curs, s'haurà de treure, com a mínim, un 5 de l'examen i un 5 del treball.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No haver fet l'examen o no haver presentat el treball de curs.

Observacions

L'assistència és obligada en un 80% de les classes.