Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
L'assignatura pretén donar resposta a la necessitat d'introduir la dimensió professionalitzadora dins el grau de pedagogia. Es tracta d'oferir a l'alumnat els coneixements i les competències necessàries per a l'exercici professional dins el món de la intervenció social i la gestió de polítiques públiques. Es parteix del fet que bona part dels estudiants de pedagogia poden treballar en diversos àmbits de l'administració pública dissenyant, gestionant i assessorant a governs locals en la gestió de projectes d'intervenció social. A partir d'aquesta constatació, l'assignatura respon a l'objectiu d'oferir una mirada integral al context on es desenvolupen aquests projectes. de la mateixa manera es proporcionaran coneixements, competències i habilitats tècniques per assessorar i realitzar tasques de consultoria orientades a donar resposta als principals problemes als quals s'enfronten les administracions públiques d'àmbit local.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NURIA BALLIU CASTANYER
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG3 Vetllar pel respecte i la promoció dels Drets Humans, per la igualtat entre homes i dones, per la no discriminació i l'accessibilitat de les persones amb discapacitat, per la inclusió de les persones que viuen en situació de pobresa o marginació, i per la justícia i la cooperació entre persones i pobles.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis.
 • CT5 Aplicar els coneixements en l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes professionals
 • CG7 Aplicar els coneixements pedagògics de forma professional, mitjançant l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes.
 • CT8 Liderar grups i iniciatives, projectes i equips professionals.
 • CT9 Adaptar-se a situacions noves i afrontar situacions professionals de forma creativa.
 • CG10 Tenir habilitats d'aprenentatge autònom per poder seguir formant-se al llarg de la vida.
 • CE1 Elaborar Plans individuals d'Atenció en casos de persones en situació de dependència i col.lectius en situació de necessitat social.
 • CE2 Planificar, instrumentar, revisar i avaluar la pràctica del treball social amb persones, grups, famílies, organitzacions, comunitats i altres professionals.
 • CE3 Comprendre els marcs conceptuals i metodològics propis del treball social per poder respondre a situacions de crisi a partir de valorar la seva urgència, per poder planificar i desenvolupar accions i revisar els resultats.
 • CG13 Desenvolupar la iniciativa personal, la capacitat crítica, la capacitat de lideratge, la comunicació assertiva i la creativitat.
 • CE7 Desenvolupar projectes de recerca sobre el medi social i institucional en què es desenvolupa la intervenció.
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social.
 • CE6 Dissenyar, desenvolupar, implementar i avaluar programes de desenvolupament personal, social i cultural de caràcter educatiu i formatiu.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE7 Dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d'organització i gestió de centres, institucions i serveis educatius.
 • CE12 Analitzar críticament la pròpia pràctica professional i els serveis, projectes i programes en què es desenvolupa.
 • CE11 Dissenyar i aplicar mètodes i estratègies didàctiques en diversos contextos educatius i formatius.
 • CE13 Aplicar tècniques i estratègies de direcció, assessorament, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. Sortides professionals, emprenedoria i funcionament, estructura, característiques i tipus d'assessorament de les consultories que presten serveis a les administracions públiques d'àmbit local

2. Contextualització de l'àmbit on es duen a terme els assessoraments i les consultories dels projectes d'intervenció social: que són, que fan, i com s'organitzen el ens locals

3. Formes de consultoria i assessorament per generar intel·ligència en l'àmbit públic: la participació ciutadana i la gestió deliberativa

4. Exemples pràctics de processos participatius duts a terme en l'àmbit local

5. La innovació en l'àmbit públic: ingredients i eines de consultoria i assessorament per produir innovació en les polítiques públiques

6. La planificació estratègica innovadora en tant que fórmula de consultoria i assessorament en temps de crisi

7. Exemples pràctics relacionats amb la planificació estratègica en l'àmbit públic (inclusió, educació i desenvolupament local)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 22,5 0 22,5
Elaboració de treballs 8 20,5 28,5
Exposició dels estudiants 6 18 24
Total 36,5 38,5 75

Bibliografia

 • Aguilar, María José (1992 ). Evaluación de servicios y programas sociales . Madrid [etc.]: Siglo XXI. Catàleg
 • Brugué, Joaquim Gomà, Ricard (1998 ). Gobiernos locales y políticas publicas : bienestar social, promoción económica y territorio . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Ander-Egg, Ezequiel (2005 ). Cómo elaborar un proyecto : guía para diseñar proyectos sociales y culturales (18a ed.). Buenos Aires, [etc.]: Instituto de Ciencias Sociales Aplicadas. Catàleg
 • García Herrero, Gustavo-A (1996 ). Diseño y evaluación de proyectos sociales . Zaragoza: Libros Certeza. Catàleg
 • Mille Galán, José Manuel ([1997] ). Manual bàsic per a l'elaboració de projectes . Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Catàleg
 • Nirenberg, Olga (2000 ). Evaluar para la transformación : innovaciones en la evaluación de programas y proyectos sociales . Buenos Aires [etc.]: Paidós. Catàleg
 • Palom Izquierdo, Francisco Javier (DL 1991 ). Management en organizaciones al servicio del progreso humano . Madrid: Espasa-Calpe :Ciencias de la direccion. Catàleg
 • Pérez Serrano, Gloria (1994 ). Elaboración de proyectos sociales : casos prácticos (2ª ed.). Madrid: Narcea. Catàleg
 • Villafañe Gallego, Justo (cop. 1999 ). La Gestión profesional de la imagen corporativa . Madrid: Piràmide. Catàleg
 • Botella, J (1992). "La galaxia local en el sistema político español". Revista de Estudios Políticos, (76), 145-160 Catàleg
 • Martí, J (2000). La investigación acción participativa: estructura y fases. Dins (Ed.), La investigación social participativa. Construyendo ciudadanía vol 1 (, p. 1). El viejo topo. Catàleg
 • Martí, J. (2004). Els diagnòstics comunitaris: estratègies metodològiques. Quaderns d'educació contínua, (11), 18-47 Catàleg
 • Daniel Tarrago i Quim Brugué (2015). La Administración Deliberativa: de la eficacia y la eficiencia a la inteligencia. TEXTOS PARA DISCUSSÃO CEPAL • IPEA,, 29. Recuperat , a http://www.en.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/TDs_Ipea_Cepal/tdcepal_058

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència a classe es valorarà l'assistència i la participació activa a les classes 30
Elaboració d'un treball on els alumnes hauran de dissenyar 2 productes i/o serveis innovadors en l'àmbit de la consultoria i l'assessorament amb l'objectiu de resoldre alguns dels principals problemes als quals s'enfronten els ens locals presentació ordenada i clara
argumentació i justificació
50
Presentació oral del treball elaborat capacitat d'expressió oral
argumentació i justificació
20

Qualificació