Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FRANCESC XAVIER CASADEMONT FALGUERA  / JOSE ANTONIO LANGARITA ADIEGO
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1 Adquirir coneixements i interpretar documents de l'àmbit sociopolític amb la finalitat de comprendre el món i el paper de l'educació.
 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CG5 Analitzar amb perspectiva històrica i actual situacions de discriminació entre homes i dones en contextos educatius i socials, així com elaborar metodologies per a la seva transformació.
 • CG8 Reunir i seleccionar informació eficaç i eficient per a emetre judicis degudament fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CE1 Conèixer, comprendre i valorar críticament les tradicions culturals (filosòfiques, literàries, artístiques, tecnològiques) que conformen les teories i les pràctiques educatives actuals i les seves tendències futures.
 • CE2 Analitzar els referents culturals, polítics i legals de caràcter local i global de les propostes educatives i formatives.
 • CE6 Organitzar i gestionar projectes i serveis de benestar social.
 • CE10 Treballar amb persones, famílies, grups, comunitats i organitzacions per promocionar el seu desenvolupament i millorar les seves condicions de vida i per ajudar-los a prendre decisions fonamentades sobre les seves necessitats, circumstàncies, riscos, opcions i recursos.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. TEMARI POLÍTICA SOCIAL (Grau en Treball Social. Professor Xavier Casademont)

          1.1. Poder, política i societat

                    1.1.1. Viure en societat

                    1.1.2. Dues concepcions de l'estat: (neo)liberal i socialdemòcrata

                    1.1.3. La democràcia i la política, avui

          1.2. Les polítiques públiques i les polítiques socials

                    1.2.1. Les polítiques públiques

                    1.2.2. Les polítiques socials

                    1.2.3. La política fiscal: una eina per a la redistribució de la riquesa i el finançament de les polítiques socials

                    1.2.4. Redistribució o predistribució?

          1.3. Estat del benestar i règims de benestar

                    1.3.1. L'estat del benestar: orígens i evolució

                    1.3.2. Crítiques a l'Estat del Benestar: neoliberals, conservadors, socialdemocràtes, feminismes, antiracisme

                    1.3.3. Els règims de benestar: liberal, conservador, socialdemòcrata i mediterrani

                    1.3.4. Els reptes actuals de l'estat del benestar: vells i nous riscos socials

          1.4. L'estat del benestar a Catalunya i a Espanya

                    1.4.1. El subdesenvolupament social espanyol: causes i conseqüències

                    1.4.2. Indicadors sociodemogràfics i pressupostaris dels estats del benestar europeus

                    1.4.3. Els quatre pilars de l'estat del benestar: pensions, salut, educació i serveis socials

2. TEMARI POLÍTICA I LEGISLACIÓ SOCIAL I EDUCATIVA (Grau en Pedagogia. Professor Jordi Feu)

          2.1. UNITAT FORMATIVA 1: INTRODUCCIÓ A LA POLÍTICA I A L'EDUCACIÓ

                    2.1.1. Tema 1 La complexitat del fet polític.

                    2.1.2. Tema 2.- La complexitat del fet educatiu.

                    2.1.3. Tema 3.- Interrelacions entre la política i l'educació.

          2.2. UNITAT FORMATIVA 2: EL MARC FONAMENTAL DE LA POLÍTICA EDUCATIVA

                    2.2.1. Tema 4.- El marc fonamental de la política de l'educació a Espanya: La Constitució de 1978.

                    2.2.2. Tema 5.- El marc fonamental de la política de l'educació a Catalunya: L'Estat d'Autonomia de 2006.

                    2.2.3. Tema 6.- Marc normatiu de la política educativa en l'àmbit municipal.

          2.3. UNITAT FORMATIVA 3: LA POLÍTICA EDUCATIVA DES DE LA CONCRECIÓ

                    2.3.1. Tema 8.- Anàlisi i auditoria de les polítiques públiques i de les polítiques educatives.

                    2.3.2. 2.3.2. Tema 7-. Elements caracterials de les polítiques educatives a partir d'un exemple concret.

                    2.3.3. 2.3.3. Tema 8. Anàlisi i auditoria de les polítiques públiques i de les polítiques educatives.

                    2.3.4. Tema 9.- La Ciutat Educadora i poble educador

                    2.3.5. Tema 10.- De la democràcia a les democràcies: realitat, ficció i utopies. Com podem fer un sistema educatiu més democràtic?

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 15 21
Classes expositives 53 0 53
Lectura / comentari de textos 12 30 42
Prova d'avaluació 2 32 34
Total 73 77 150

Bibliografia

 • Pensar la ciutat des de l'educació : document del seminari : Projecte educatiu de ciutat, Curs 97 (cop. 1999 ). Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Les Ciutats que s'eduquen (1999 ). [Barcelona]: Diputació de Barcelona Àrea d'Educació. Catàleg
 • Caivano, Fabricio (DL 1999 ). Educació i canvi social : cicle de conferències realitzades en el marc del Projecte Educatiu de Sabadell . Sabadell: Ajuntament de Sabadell. Catàleg
 • Bonal, Xavier Essomba, Miquel Àngel Ferrer, Ferran (2004 ). Política educativa i igualtat d'oportunitats : prioritatsi propostes . Barcelona: Mediterrània. Catàleg
 • Botella Corral, Joan (2003 ). La Democracia y sus retos en el siglo XXI : elementos para la formación democrática de los jóvenes . Barcelona: Cisspraxis. Catàleg
 • Gomà, Ricard Subirats, Joan (1998 ). Políticas públicas en España : contenidos, redes de actores y niveles de gobierno . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • BONAL, X.; RAMBLA, X.; AJENJO, M. (2004). Les desigualtats territorials de l'ensenyament a Catalunya. Barcelona: Fundació Bofill. Catàleg
 • Caminal i Badia, Miquel, 1952- (1998). Manual de ciència política . Barcelona [etc.]: Universitat de Barcelona [etc.]. Catàleg
 • Montagut, Teresa (2004 ). Política social : una introducción (2a ed. actualizada). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Adelantado, José (DL 2000 ). Cambios en el estado del bienestar : políticas sociales ydesigualdades en España . Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona Servei de Publicacions. Catàleg
 • Alemán Bracho, Carmen (1998 ). Política social . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Brugué, Joaquim (2012 ). És la política, idiotes! . Girona: Papers amb Accent. Catàleg
 • Esping-Andersen, Gøsta (2010 ). Los Tres grandes retos del Estado del bienestar . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Esping-Andersen, Gøsta (1993 ). Los Tres mundos del estado del bienestar . València: Alfons el Magnànim. Institució Valenciana d'Estudis i Investigació [etc.]. Catàleg
 • Sotelo, Ignacio (2010 ). El Estado social : antecedentes, origen, desarrollo y declive . Madrid: Fundación Alfonso Martín Escudero :Trotta. Catàleg
 • Moreno, Luis (2012). La Europa asocial. ¿Caminamos hacia un individualismo posesivo?. Barcelona : Ediciones Península.
 • Losada, Anton (2013). Piratas de lo público. El neoliberalismo corsario al abordaje del Estado del Bie. Barcelona : Ediciones Deusto . Catàleg
 • Del Pino, Eloisa i Rubio Lara, Mº Josefa (editoras) (2013). Los estados del bienestar en la encrucijada. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Montagut, Teresa (2008 ). Política social : una introducción (3ª ed., rev. y actualizada). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Navarro, Vicenç (2002 ). Bienestar insuficiente, democracia incompleta : sobre lo que no se habla en nuestro país (2ª ed.). Barcelona: Anagrama. Catàleg
 • Subirats, Joan (2011). Otra sociedad, ¿otra política? . Barcelona : Icaria. Catàleg
 • Pierson, C., Castles, Francis G. and Naumann, Ingela K.(ed.) (2014). The Welfare State Reader (3th). Cambridge : Polity.
 • Castels, F.G (ed.) (2010). The Oxford Handbook of the Welfare State. Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Daly, M. (2011). Welfare . Cambridge : Polity.
 • Innerarity, Daniel (2015). La política en tiempos de indignación . Barcelona: Galaxia Gutemberg. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Lectura, debat i elaboració de "Paper" individual
NAVARRO, V. (2002): Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país, Aangrama, Barcelona
Treball escrit: expressió escrita, capacitat de sintesi, capacitat crítica, assimilació del contingut de les lectures 5
Lectura, debat i elaboració de "Paper" individual
CARBONELL, J (2008): Una educación para mañana, Ed. Octaedro, Barcelona
Treball escrit: expressió escrita, capacitat de sintesi, capacitat crítica, assimilació del contingut de les lectures 5
Prova escrita a l'aula

Conceptes bàsics, raonaments i debats produïts a classe, contingut de les lectures obligatòries (comentades i no comentades), xerrades per part de professionals externs, visites

(*) es preveu una prova de recuperació, si és el cas
Capacitat de síntesi, interiorització de conceptes bàsics, capacitat crítica 55
Activitat de dijous: Sortida de tot el dia a la ciutat d'Olot: visita IME, ICO, MCGA, Museu del Paisatge Assistència tot el dia 10
Presentació d'una acció educativa interessant, derivada d'un programa o política educativa en format TEDx S'avaluarà la presentació oral i el "paper" elaborat pel grup (en aquest cas la nota serà grupal) 25

Qualificació

TREBALL SOCIAL

Per aprovar el curs serà indispensable realitzar les següents tasques:

a) Lectures obligatòries del currículum lector: 30%
b) Examen parcial: 25%
c) Prova final: 40%
d) Activitats complementàries: 5%

* Per aprovar el curs s'han d'haver entregat totes les activitats en els terminis fixats.

PEDAGOGIA

Lectura del llibre, debat i lliurament de "paper" de: Brugué, Q., (2012). És la política idiotes !. Papers amb accent. Girona. 15% (5% assistència activa i lliurament del resum 1; 10% lliurament reflexió final 2).

Presentació i lliurament del "paper" TED. 30% notal final.

Realització de dues proves escrites eliminatòries (la primera a meitat de curs, i la segona al final. Les dues proves, s'han d'aprovar de manera independent, i computen el 55% de la nota final.

Altres qüestions: Participació a classe, expressió oral, expressió escrita, capacitat de síntesi, capacitat de relació, capacitat crítica, imaginació i creativitat, coherència, interiorització de conceptes bàsics, assimilació del contingut de les lectures.

En cas que algun estudiant no pugui assistir regularment a classe, si bé el sistema d'avaluació és el mateix, la prova escrita serà més extensa. Qui opti per aquesta segona opció ho haurà de comunicar al professor a principi de curs.

* Per aprovar el curs s'han d'aprovar per separat cadascun dels ítems a avaluar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació de cap treball individual i/o la no presentació a la prova final