Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2014
Descripció:
Hisenda local. Ordenances fiscals. Taxes i preus públics locals. Contribucions especials locals. Impostos municipals. Impost sobre Béns Immobles. Impost sobre Activitats Econòmiques. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres. Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
Crèdits:
4,5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (25%)

Altres Competències

  • L’assignatura té per objecte principal l’estudi dels recursos de naturalesa tributària constitutius de la Hisenda local. La importància dels Ens Locals com a ens amb un poder financer reconegut al màxim nivell normatiu requereix un tractament adequat i específic a la Llicenciatura en Dret. Atés el caràcter d’aquesta assignatura, que s’insereix com a optativa dintre d’un procés de certa especialització en la formació jurídica que ofereix la Universitat de Girona, el seu objectiu concret és formar als alumnes en els continguts específics del programa, per tal que puguin desenvolupar la seva tasca professional en les diverses Administracions públiques, en les empreses o en l'exercici pràctic del dret, amb coneixements suficients en matèria de tributs locals, en el context d’una formació especialitzada en el vessant dels ingressos de què disposen els Ens Locals. El curs vol oferir un ensenyament específic, tant sobre els aspectes materials dels recursos tributaris dels ens que integren l’Administració local, com de les especialitats que presenta la seva gestió.

Continguts

1. TEMA 1: Qüestions generals de la Hisenda local. Estructura i recursos.

2. TEMA 2: Les taxes i els preus públics municipals

          2.1. Fet imposable de les taxes

                    2.1.1. La prestació de serveis públics o la realització d'activitats administratives

                    2.1.2. La utilització privativa o aprofitament especial del domini públic

          2.2. Qüantificació de les taxes

          2.3. Els preus públics: concepte i relació amb les taxes

3. TEMA 3: Les contribucions especials municipals

          3.1. Fet imposable

          3.2. Subjectes passius, base imposable i quota

          3.3. Gestió i recaptació

4. TEMA 4: L'impost sobre Bens Immobles (IBI)

          4.1. Fet imposable

          4.2. Exempcions

          4.3. Subjectes passius

          4.4. Base imposable, base liquidable, tipus de gravamen i quota

5. TEMA 5: L'impost sobre activitats econòmiques (IAE)

          5.1. Fet imposable

          5.2. Supòsits de no subjecció i exempcions

          5.3. Subjectes passius

          5.4. Les tarifes de l'impost i la quota tributària

6. TEMA 6: L'impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

          6.1. Fet imposable

          6.2. Exempcions

          6.3. Base imposable, quota i bonificacions

7. TEMA 7: L'impost sobre construccions, instal.lacions i obres (ICIO)

          7.1. Fet imposable

          7.2. Subjectes passius

          7.3. Base imposable, tipus de gravamen i quota

8. TEMA 8: L'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)

          8.1. Fet imposable

          8.2. Subjectes passius

          8.3. Base imposable, tipus de gravamen, bonificacions i quota

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

  • Marín-Barnuevo Fabo, Diego Ramallo Massanet, Juan Arrieta Martínez de Pisón, Juan (2010 ). Los Tributos locales (2a ed.). Cizur Menor (Navarra): Civitas Thomson Reuters. Catàleg
  • Simón Acosta, Eugenio (2011 ). Curso de hacienda local : recursos financieros, presupuesto y gasto (2ª ed). Cizur Menor, Navarra: Thomson Aranzadi. Catàleg
  • Pérez Royo, Fernando, 1943- García Berro, Florián (2009 ). Curso de derecho tributario : parte especial (3ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
  • Martín Queralt, Juan Tejerizo López, José Manuel Cayón Galiardo, Antonio Álvarez Martínez, Joaquín, 1965- (2008 ). Manual de derecho tributario : parte especial (5ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Aranzadi. Catàleg
  • Martín Fernández, F. Javier (2009 ). Manual de derecho financiero y tributario local . Madrid: Marcial Pons. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova pràctica i teòrica Per superar l'assignatura és necessari treure una nota igual o superior a 5 en aquesta prova 100

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura consistirà en una prova teòrica i pràctica que versarà sobre qualsevol dels punts dels continguts establerts al programa de l'assignatura.

Aquesta prova es realitzarà el 23 de gener de 2015, segons el calendari d'exàmens de la Facultat. La recuperació de la mateixa tindrà lloc el 30 de gener de 2015.

Observacions

.

Assignatures recomanades

  • Dret financer i tributari I
  • Dret financer i tributari II