Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Hisenda local. Ordenances fiscals. Gestió dels tributs locals. Taxes i preus públics locals. Contribucions especials locals. Impostos municipals. Impost sobre Béns Immobles. Impost sobre Activitats Econòmiques. Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica. Impost sobre Construccions, Instal.lacions i Obres. Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Recursos de les províncies i altres entitats municipals.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA LUISA ESTEVE PARDO

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt 16-19 1F

Altres Competències

 • L’assignatura té per objecte principal l’estudi dels recursos de naturalesa tributària constitutius de la Hisenda local. La importància dels Ens Locals com a ens amb un poder financer reconegut al màxim nivell normatiu requereix un tractament adequat i específic a la Llicenciatura en Dret. Atés el caràcter d’aquesta assignatura, que s’insereix com a optativa dintre d’un procés de certa especialització en la formació jurídica que ofereix la Universitat de Girona, el seu objectiu concret és formar als alumnes en els continguts específics del programa, per tal que puguin desenvolupar la seva tasca professional en les diverses Administracions públiques, en les empreses o en l'exercici pràctic del dret, amb coneixements suficients en matèria de tributs locals, en el context d’una formació especialitzada en el vessant dels ingressos de què disposen els Ens Locals. El curs vol oferir un ensenyament específic, tant sobre els aspectes materials dels recursos tributaris dels ens que integren l’Administració local, com de les especialitats que presenta la seva gestió.

Continguts

1. Programa teòric

2. Tema 1. La Hisenda local

3. Antecedents i situació actual. El marc constitucional: competències de L’Estat i de les Comunitats Autonomes en matèria d’Hisenda local. Tutela financera dels ens locals. Principis constitucionals: autonomia, suficiència, coordinació i legalitat.

4. Tema 2. Les Ordenances Fiscals.

5. Concepte i naturalesa. Imposició i ordenació dels tributs locals. Contingut de les Ordenances fiscals. Procediment i tramitació. Àmbit temporal i espacial d’aplicació de les ordenances fiscals.

6. Tema 3. Recursos financers locals.

7. Classificació dels recursos financers locals: dret públic, dret privat. Ordinaris, extraordinaris. Recursos comuns i específics dels diversos ens locals. Participacions. Subvencions. Endeutament. Sancions. Ingressos de Dret Privat. Tributs. Preus públics. Altres recursos.

8. Tema 4. La gestió dels tributs locals: liquidació, inspecció, recaptació i revisió

9. Titularitat. Delegació de facultats. Col·laboració entre Administracions. Aplicació de la LGT a les hisendes locals. Regim de revisió dels actes de gestió tributaria dels ens locals.

10. Tema 5. Taxes i preus públics

11. Concepte de taxa. Fet imposable. Meritació. Subjectes passius. Quantificació. Establiment i gestió. Concepte de preu públic. Subjecte passiu. Quantificació. Establiment i gestió.

12. Tema 6. Contribucions especials

13. Concepte. Fet imposable. Subjectes passius. Acreditament. Base imposable. Quota tributaria. Gestió.

14. Tema 7. Impost sobre Béns Immobles (I)

15. Fet imposable. Exempcions. Subjectes passius. Base imposable i base liquidable. Tipus de gravamen i quota.

16. Tema 8. Impost sobre Béns Immobles (II)

17. La gestió de l'impost:. Gestió cadastral i gestió tributaria. Revisió d'actes administratius.

18. Tema 9. Impost sobre Activitats Econòmiques (I)

19. Fet imposable. No subjecció. Exempcions i bonificacions. Subjectes passius.

20. Tema 10. Impost sobre Activitats Econòmiques (II)

21. El procediment de quantificació de l'impost. La quota tributària. Els coeficients de ponderació. Període impositiu i meritació. Gestió de l'impost. Revisió d'actes administratius.

22. Tema 11. Impost sobre vehicles de tracció mecànica.

23. Fet imposable. Exempcions. Subjectes passius. Quota. Període impositiu i meritació. Gestió de l’impost.

24. Tema 12. Impost sobre construccions instal·lacions i obres.

25. Fet imposable. Exempcions. Subjectes passius. Base imposable. Tipus de gravamen i quota. Meritació. Gestió.

26. Tema 13. Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

27. Fet imposable. No subjecció. Exempcions. Subjectes passius. Base imposable. Tipus de gravamen i quota. Meritació. Gestió.

28. Tema 14. Altres recursos locals.

29. Ingressos de Dret Privat. Operacions de crèdit. Participacions i subvencions.

30. Tema 15. Recursos de les províncies i altres entitats locals.

31. Entitats provincials. Entitats supramunicipals no provincials. Entitats inframunicipals.

32. Programa pràctic

33. Les característiques de l’assignatura, en tant que representa un aprofondiment i especialització en els coneixements adquirits sobre la matèria a les assignatures troncals de la Llicenciatura, fan que el mètode docent es basi tant en la explicació teòrica dels temes del programa com en el plantejament i resolució de supòsits pràctics proposats pel professor.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

 • Curso de derecho tributario, : parte especial. (2006). Madrid: Marcial Pons. Catàleg
 • Los Impuestos en España (cop. 2003) (8a ed. rev., ampl. y puesta al día). Cizur Menor: Thomson Aranzadi. Catàleg
 • Checa González, Clemente (2000). Los Tributos locales, : análisis jurisprudencial de las cuestiones sustantivas más controvertidas. Madrid Barcelona: Marcial Pons. Catàleg
 • Checa González, C. (2001). El Sistema Tributario Local. Elcano: Aranzadi.
 • Checa González, Clemente, Merino Jara, Isaac (cop. 2003). La Reforma de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Cizur Menor: Aranzadi. Catàleg
 • García Añoveros, Jaime (2000). Manual del sistema tributario español (8ª ed). Madrid: Civitas. Catàleg
 • Poveda Blanco, F (2002). Los Impuestos Municipales (2a ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Poveda Blanco, F. (2003). El nuevo impuesto sobre actividades económicas (comentarios y análisis práctico) (13a ed.). Bilbao: Deusto.
 • Poveda Blanco, F . (2005). Manual de fiscalidad local. Instituto de Estudios Fiscales.
 • Rubio de Urquía, José Ignacio, Arnal Suria, Salvador (1996). Ley reguladora de las haciendas locales (2ª ed). Madrid: El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

Mètodes docents:
Les característiques de l’assignatura, en tant que representa un aprofondiment i especialització en els coneixements adquirits sobre la matèria a les assignatures troncals de la Llicenciatura, fan que el mètode docent es basi tant en la explicació teòrica dels temes del programa com en el plantejament i resolució de supòsits pràctics proposats pel professor.
Tipus d'exàmens i avaluacions:
Sistema d´avaluació continuada, basada en la resolució de supòsits pràctics proposats pel professor al llarg del curs.

Observacions

Prerequisits:
Les característiques de l’assignatura, en tant que representa un aprofondiment i especialització en els coneixements adquirits sobre la matèria a les assignatures troncals de la Llicenciatura, fan que es recomani per alumnes de quart i cinquè curs.