Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Anàlisi específic dels tributs que recauen sobre les activitats econòmiques, incloent tant els aspectes materials de la tributació com els deures formals de la naturalesa tributària que recauen sobre l'empresari.
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:

Altres Competències

  • Objectius Aquesta assignatura té com a objectiu proporcionar a l´alumne coneixements suficients sobre els diferents impostos que incideixen en l´exercici d´activitats empresarials i professionals. El tractament de la matèria comprèn l´estudi de les diverses figures impositives que graven la renda derivada de l´exercici d´aquestes activitats en funció de les diverses formes de titularitat de l´empresa (empresari individual o social), així com l´impost sobre el Valor Afegit, atesa la seva importància com a impost general sobre el volum d´operacions econòmiques. Dintre de la imposició indirecta es preveu també l´estudi de l´impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats en aquells aspectes que són d´aplicació a l´exercici d´activitats empresarials.Així, entre d´altres, la seva incidència en la transmissió de béns immobles o bé el gravamen sobre les operacions i actes a que dóna lloc el desenvolupament del contracte de societat com a forma jurídica de titularitat de l´empresa. Aquests continguts, que es corresponen amb l´anàlisi dels diferents impostos que recauen sobre l´activitat econòmica en la seva vessant dinàmica, es complementen amb l´anàlisi del règim tributàri aplicable al canvi de titularitat de l´empresa, així com l´estudi dels diversos deures jurídico-tributaris de caràcter formal vinculats a la gestió empresarial. Sobre la base d´aquests continguts, l´objectiu específic de l´assignatura és preparar a l´alumne per tal que pugui desenvolupar la seva activitat professional com a assessor jurídic de l´empresa, amb coneixements específics sobre els aspectes jurídicotributaris que incideixen tant en el seu exercici com en la seva titularitat.

Continguts

1. El concepte d'empresa i empresari a l'àmbit fiscal. Formes jurídiques de titularitat de l'empresa i sistema fiscal. Obligacions formals tributàries dels empresaris.

2. L'estructura de l'IRPF. L'afectació dels elements patrimonials. La integració de les rendes empresarials i professionals a la base imposable. Els mètodes i procediments de determinació de les rendes netes empresarials i professionals. Els pagaments i les retencions a compte de l'impost. Els incentius fiscals.

3. La imposició de la renda obtinguda per les societats i altres entitats. Relacions entre el resultat comptable i la base imposable de l'impost sobre societats: els ajustaments fiscals. El procediment de liquidació i els incentius fiscals. Els pagaments a compte de l'impost.

4. Les operacions efectuades a l'àmbit empresarial i professional i la imposició indirecta. Delimitació impositiva: IVA - ITP i impostos especials.

5. Estructura dels fets imposables de l'IVA. La obligació de transferir l'impost i d'emetre i lliurar factures. Els llibres registre de l'IVA.

6. El procediment general de liquidació de l'IVA. Concepte de l'IVA suportat deduïble. Deduccions i regularització de les quotes suportades derivades de l'adquisició de béns d'inversió.

7. Els règims especials de subjecció a l'IVA. Anàlisi particular dels règims especials per les petites empreses.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 0 0
Sessió expositiva 0 0 0
Total 0 0 0

Bibliografia

  • Pérez Royo, Fernando García Berro, Florián (2008 ). Curso de derecho tributario : parte especial (2ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
  • Moreno Moreno, María Carmen (2006 ). Fiscalidad individual y empresarial : ejercicios resueltos (10ª ed.). Madrid: Civitas. Catàleg
  • Poveda Blanco, Francisco (2008 ). Sistema fiscal : esquemas y supuestos prácticos (18ª ed. rev. y puesta al día, 3ª ed. en Aranzadi). Cizur Menor, Navarra: Thomson Aranzadi. Catàleg
  • Espanya (2008 ). Impuesto sobre el valor añadido (14ª ed.). Cizur Menor (Navarra): Thomson Civitas. Catàleg
  • Pla Vall, Ángeles (2006 ). Impuesto sobre sociedades : régimen general y empresas dereducida dimensión (5ª ed.). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exposició teòrica en sessions presencials Prova tipus test 40
Supòsits a resoldre pels alumnes. Avaluació relacionada con la solució de casos pràctics. 60

Qualificació

Mètodes docents
Atès que es tracta d´una assignatura optativa a través de la qual es pretén una certa especialització, el mètode docent ha de tenir en compte els coneixements previs de que ja disposa l´alumne sobre la Part General i la Part Especial del Dret Tributari. En conseqüència, si bé és necessària una part d´explicació teòrica a través de la lliçó magistral, per tal d´aprofundir en la problemàtica tributària específica de l´empresa, el mètode docent tindrà també un destacat contingut pràctic que es concreta a través del plantejament i resolució de supòsits pràctics relatius als continguts del programa. Les classes es faran participatives, amb intervenció dels alumnes resolent a classe supòsits i casos pràctics.
Tipus d´exàmens i avaluacions
Sistema d´avaluació continuada, basada en la resolució de supòsits pràctics proposats pel professor al llarg del curs.