Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Estudi del Dret de la competència espanyol, comunitari i internacional, tant en l’àmbit del Dret de defensa de la competència com en el del Dret contra la competència deslleial
Crèdits:
4,5
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
TEODORA JACQUET YESTE

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dl 16-19 1F

Continguts

1. DRET DE LA COMPETÈNCIA. TITOL PRELIMINAR. Lliçó 1.- Fonaments teòrics i concepte.- 1.1.La teoria econòmica del monopoli.- 1.2.La funció i les finalitats del Dret de la competència.- 1.3.Els límits del Dret de la competència.- 1.4.La construcció de la categoria

2. TITOL I DRET ESPANYOL DE LA COMPETÈNCIA. Lliçó 2.- El Dret espanyol de defensa de la competència.- 2.1.Evolució històrica (Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, i Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia) 2.2.La reforma del Dret de defensa de la competència (Libro blanco para la reforma del sistema español de defensa de la competencia). 2.3.L’àmbit d’aplicació: (A) L’àmbit objectiu; (B) L’àmbit subjectiu: (a) Agents comercials; (b) Grups d’empreses; (C) L’àmbit territorial.

3. Lliçó 3.- Les conductes restrictives de la competència prohibides.- 3.1.Les conductes col•lusòries: (A) Tipologia: (a) Acords: (i) Acords horitzontals (ii) Acords verticals; (b) Decisions; (c) Recomanacions; (d) Practiques concertades; (e) Practiques conscientment paral•leles; (B) L’enumeració de conductes col•lusòries; (C) L’objecte o efecte; (D) La regla de minimis; (E) La nul•litat de ple dret. 3.2.L’abús de posició de domini: (A) La delimitació de la posició dominant: (a) Mercat geogràfic; (b) Mercat de productes; (c) Estructura del mercat; (B) La posició de domini col•lectiva; (C) L’enumeració de conductes d’explotació abusiva. 3.3.El falsejament de la competència per actes deslleials: (A) El contingut de la categoria; (B) El problema sistemàtic; (C) El problema competencial

4. Lliçó 4.- El sistema d’exempcions.- 4.1.Introducció, naturalesa i classes.- 4.2.L’exempció legal. 4.3.Les exempcions per categories (Real Decreto 378/2003, de 28 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 16/1989, de 7 de julio, de Defensa de la Competencia, en materia de exenciones por categorías, autorización singular y registro de defensa de a competencia). 4.4.Les exempcions per llei.

5. Lliçó 5.- L’organització institucional i els procediments.- 5.1.El model públic de defensa de la competència. 5.2. La Comisión Nacional de la Competència (CNC): A) Naturalesa. B) Organització: (a) El President. (b) El Consell. (c) La Direcció d’Investigació. C) Funcions. 5.3.La descentralització de l’aplicació del Dret de la competencia (STC 208/1999 i Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de Defensa de la Competencia): A) Els òrgans autonòmics (Decret 222/2002, de 27 d'agost, pel qual es creen els òrgans de defensa de la competència de la Generalitat de Catalunya). B) La coordinació de la CNC. amb els òrgans autonòmics. C) Els òrgans jurisdiccionals. 5.4.Procediment de mesures cautelars. 5.5.Procediment sancionador: A) Infraccions. B) Sancions. C) Clemència.

6. Lliçó 6.- L’acció d’indemnització dels danys i perjudicis causats per conductes restrictives de la competència prohibides.- 6.1.La funció del Dret de defensa de la competència i la coexistència de sancions i danys. 6.2.La funció de les sancions administratives (prevenció òptima: criteris i racionalitat). 6.3.Les accions d’indemnització de danys i perjudicis. 6.4.La funció de l’acció d’indemnització de danys i perjudicis (indemnització, prevenció: costos i conseqüències). 6.5. L’aplicació optima del Dret de defensa de la competència.

7. Lliçó 7.- El control de les concentracions econòmiques i de les ajudes públiques.- 7.1.Funció i finalitats del control de les concentracions. 7.2.L’àmbit d’aplicació: (A) Noció de concentració. (B) Llindars. (C) Criteri d’avaluació o política industrial. 7.3.Procediment de control de les concentracions: A) Notificació. B) Inici. C) Instrucció. i resolució en la primera fase. D) Instrucció i resolució en la segona fase. E) Intervenció del Consell de Ministres. 7.4.El control de les ajudes publiques: (A) Concepte. (B) Competències (Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones). C) Mesures.

8. Lliçó 8.- El Dret espanyol contra la competència deslleial.- 8.1.La posició sistemàtica del Dret contra la competència deslleial. 8.2.Evolució i models del Dret contra la competència deslleial. 8.3.El Dret espanyol contra la competència deslleial (Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal; Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad; Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista). 8.4.Els pressupòsits d’aplicació de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal : (A) Objectiu. (B) Subjectiu. (C) Territorial. 8.5.La clàusula general. 8.6.Els actes de competència deslleial tipificats: (A) Actes deslleials enfront el consumidor (actes de confusió, engany, comparació, denigració, imitació, lliurament d’obsequis i regals). (B) Actes deslleials enfront el competidor (actes de denigració, imitació, explotació de la reputació aliena, violació de secrets, inducció a la infracció contractual). (C) Actes deslleials enfront el mercat (violació de normes, explotació de la situació de dependència, imitació i venda a pèrdua). 8.7.Accions derivades de la competència deslleial: (A) Acció declarativa. (B) Acció inhibitoria: (a) Acció de cessació. (b) Acció de prohibició. (C) Acció de remoció. (D) Acció d’indemnització de danys i perjudicis. (E) Acció d’enriquiment injust. (F) Acció per publicitat il•lícita.

9. TITOL II DRET COMUNITARI DE LA COMPETENCIA. Lliçó 9.- El Dret comunitari de defensa de la competència.- 9.1.Evolució, objectius, finalitats i medis. 9.2.Les fonts del Dret comunitari de defensa de la competència [TCCE: Titulo VI; Capitulo I Normas sobre Competencia: Articles 81 a 86]. 9.3.L’àmbit d’aplicació: (A) Subjectiu; (B) Material; (C) Territorial. 9.4.Les relacions entre Dret comunitari de defensa de la competència i el Dret dels Estats membres.

10. Lliçó 10.- Las conductes contraries a la lliure competència.- 10.1.Les conductes col•lusòries: (A) Tipologia: (a) Acords: (i) Horitzontals (Comunicación de la Comisión Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de cooperación horizontal) (ii) Verticals (Comunicación de la Comisión Directrices relativas a las restricciones verticales). (b) Decisions. (c) Practiques concertades. (B) L’enumeració de conductes col•lusòries. (C) L’objecte perseguit i/o l’efecte produït o susceptible de produir-se. (D) Efectes sobre el comerç (Comunicación de la Comisión Directrices relativas al concepto de efecto sobre el comercio contenido en los artículos 81 y 82 del Tratado). (E) La regla de minimis (Comunicación de la Comisión relativa a los acuerdos de menor importancia que no restringen la competencia de forma sensible en el sentido del apartado 1 del artículo 81 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (de minimis). (F) La nul•litat de ple dret. 10.2.Les exempcions: (A) Exempció legal ex article 81.3 (Comunicación de la Comisión Directrices relativas a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado). (B) Exempcions per categories: (a) Acords horitzontals. (i) Acords d’investigació i desenvolupament (Reglamento (CE) Nº 2659/2000 de la Comisión de 29 de noviembre de 2000 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo). (ii) Acords d’especialització (Reglamento (CE) Nº 2658/2000 de la Comisión de 29 de noviembre de 2000 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de especialización). (b) Acords verticals (Reglamento (CE) Nº 2790/1999 de la Comisión de 22 de diciembre de 1999 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas). (c) Acords de transferència de tecnologia (Reglamento (CE) Nº 772/2004 de la Comisión de 27 de abril de 2004 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, y Comunicación de la Comisión Directrices relativas a la aplicación del artículo 81 del Tratado CE a los acuerdos de transferencia de tecnología). (C) Exempcions per categories de determinats sectors econòmics (Reglamento (CE) Nº 1400/2002 de la Comisión de 31 de julio de 2002 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor). 10.3.L’abús de posició de domini: (A) La delimitació de la posició de domini el mercat de referència: (a) Mercat geogràfic. (b) Mercat de productes. (c) Estructura del mercat (Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia). (B) La posició de domini col•lectiva. (C) L’enumeració de conductes d’explotació abusiva.

11. Lliçó 11.- L’aplicació del Dret comunitari de defensa de la competència.- 11.1. L’aplicació per la Comissió: (A) Cartes d’orientació (Comunicación de la Comisión relativa a las orientaciones informales sobre cuestiones nuevas relacionadas con los artículos 81 y 82 del Tratado CE que surjan en asuntos concretos (cartas de orientación); (B) Procediment sancionador (Reglamento (CE) Nº 1/2003 del Consejo de 16 de diciembre de 2002 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado; Reglamento (CE) Nº 773/2004 de la Comisión de 7 de abril de 2004 relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE; Comunicación de la Comisión sobre la tramitación de denuncias por parte de la Comisión al amparo de los artículos 81 y 82 del Tratado CE; Comunicación de la Comisión relativa a la dispensa del pago de las multas y la reducción de su importe en casos de cártel. 11.2.L’aplicació per les autoritats nacionals de defensa de la competència (Real Decreto 2295/2004, de 10 de diciembre, relativo a la aplicación en España de las normas comunitarias de competencia). La Xarxa d’Autoritats de Competència (Comunicación de la Comisión sobre la cooperación en la Red de Autoridades de Competencia). 11.3.L’aplicació pels òrgans jurisdiccionals dels Estats membres (Comunicación de la Comisión relativa a la cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE para la aplicación de los artículos 81 y 82 CE)

12. Lliçó 12.- El control de les concentracions entre empreses.- 12.1.Els límits dels articles 81 i 82 TCCE i el control de les concentracions entre empreses. Evolució i finalitats (Reglamento (CE) Nº 139/2004 del Consejo de 20 de enero de 2004 sobre el control de las concentraciones entre empresas). 12.2.L’àmbit d’aplicació: (A) Concepte de concentració. (B) Delimitació de la dimensió comunitària. (C) El criteri substantiu d’avaluació (Directrices sobre la evaluación de las concentraciones horizontales con arreglo al Reglamento del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas). (D) Restriccions accessòries (Comunicación de la Comisión sobre las restricciones directamente vinculadas a la realización de una concentración y necesarias a tal fin). 12.3.Procediment de control de les concentracions: (A) Fase de prenotificació. Remissió prèvia (Comunicación de la Comisión sobre la remisión de asuntos de concentraciones). (B) Fase de notificació. Remissió posterior. (C) Primera fase. (D) Segona fase (Reglamento (CE) Nº 802/2004 de la Comisión de 7 de abril de 2004 por el que se aplica el Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas; Best Practices on the conduct of EC merger control proceedings). (E) Procediment simplificat (Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas concentraciones en virtud del Reglamento (CE) Nº 139/2004 del Consejo).

13. Lliçó 13.- El control de les ajudes públiques.- 13.1.La prohibició de les ajudes publiques ex article 87.1 TCCE: (A) Concepte i formes. (B) Requisits: (a) Origen públic. (b) Caràcter selectiu. (c) Afectar el comerç. (d) Falsejar la competència. 13.2. Les exempcions: (A) Exempcions ex articles 86.2, 36, 73, 76 y 296.1 b) TCCE. (B) Exempcions per categories (Reglamento (CE) Nº 994/98 del Consejo de 7 de mayo de 1998 sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas de Estado horizontales): (a) Ajudes de minimis (Reglamento (CE) Nº 1998/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de 2006 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis). (b) Reglamento (CE) Nº 800/2008 de la Comisión de 6 de agosto de 2008; Ajudes a les petites i mitjanes empreses (Reglamento (CE) Nº 70/2001 de la Comisión de 12 de enero de 2001 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas; Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas). (c) Ajudes d’investigació i desenvolupament (Reglamento (CE) Nº 364/2004 de la Comisión de 25 de febrero de 2004 por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 70/2001 con vistas a ampliar su alcance a las ayudas de investigación y desarrollo). (d) Ajudes per l’ocupació (Reglamento (CE) Nº 2204/2002 de la Comisión de 12 de diciembre de 2002 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para el empleo). (e) Ajudes per la formació (Reglamento (CE) Nº 68/2001 de la Comisión de 12 de enero de 2001 relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación). 13.3.Altres ajudes: (A) Ajudes horitzontals: (a) Ajudes a favor del medi ambient (Comunicación de la Comisión de 3 de febrero de 2001 Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a favor del medio ambiente). (b) Ajudes y capital risc (Comunicación de la Comisión de 21 de agosto de 2001 Ayudas Estatales y Capital Riesgo). (B) Ajudes de salvament i reestructuració (Comunicación de la Comisión Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis). (C) Ajudes regionals (Directrices sobre las ayudas de estado de finalidad regional de 10 de marzo de 1998 (modificación) y Comunicación de la Comisión de 19 de marzo de 2002 Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión (modificación). (D) Transferències financeres: (a) Ajudes i fiscalitat directa de les empreses (Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas). (b) Ajudes atorgades en forma de garantia (Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales otorgadas en forma de garantía). (E) Ajudes a determinants sectors economics. 13.4.Els procediments de control de les ajudes publiques (Reglamento (CE) Nº 659/1999 del Consejo de 22 de marzo de 1999 por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE; Reglamento de la Comisión (CE) 794/2004 del 21 de abril de 2004 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) No 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del articulo 93 del Tratado CE; Comunicación de la Comisión C(2003) 4582 de 1 de diciembre de 2003 relativa al secreto profesional en las decisiones sobre ayuda estatal): (A) Procediment aplicable a les ajudes notificades. (B) Procediment aplicable a les ajudes il•legals (Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales; Impreso para la presentación de denuncias relativas a presuntas ayudas estatales ilegales). (C) Procediment aplicable els règims d’ajudes existents.

14. TITOL III DRET INTERNACIONAL DE LA COMPETÈNCIA. Lliçó 14.- Elements del Dret internacional de la competència.- 14.1.Elements del Dret de Defensa de la competència: (A) El principi dels efectes i la lex mercatus protectionis. (B) Els tractats bilaterals de cooperació: Acuerdo entre las Comunidades Europeas y el Gobierno de Estados Unidos de América relativo a la aplicación de sus normas de competencia. (C) Cap un Dret internacional de defensa de la competència (Communication submitted by Sir Leon Brittan and Karel Van MiertTowards an international framework of competition rules Communication to the Council Projecte de Codi Antitrust internacional de la OMC). 14.2.Elements del Dret contra la competència deslleial: (A) El principi dels efectes i la lex mercatus protectionis; (B) El Dret antidumping (Article VI del GATT i l’Acord d’aplicació)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  • José MASSAGUER (1999). Comentario a la Ley de Competencia desleal. Madrid: Civitas. Catàleg
  • Massaguer, José, dir., Arribas, Alberto, Espanya. Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia (2008). Comentario a la Ley de defensa de la competencia. Navarra: Aranzadi. Catàleg
  • Aurelio MENENDEZ (1988). La competencia desleal. Madrid: Civitas. Catàleg
  • Miguel VIRGOS (1993). El comercio internacional en el nuevo Derecho español de la competencia desleal. Madrid: Civitas. Catàleg
  • Actas de Derecho Industrial y derechos de Autor (ADI) (1974). Santiago de Compostela: IDIUS. Catàleg
  • Revista de Derecho de la Competencia y de la Distribución (2007). Madrid: La Ley.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

Qualificació

L’avaluació de l’assignatura de Dret de la competència es farà en funció de la participació a classe, mitjançant la lectura i exposició dels materials que s’indiquin i el plantejament i discussió de preguntes i problemes sobre els temes tractats, i de la redacció d’un comentari jurídic sobre un assumpte real, el qual es lliurarà al finalitzar el curs i s’haurà d’entregar en el transcurs de las dos setmanes següents.