Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2009
Descripció:
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA PILAR ALBERTIN CARBO  / ANTONIO VILA MANCEBO

Altres Competències

 • - Oferir informació i anàlisi general dels aspectes legals, psicològics i socials que intervenen a l’entorn de la víctima. - Conèixer la normativa espanyola actual d’assistència, ajuda i compensació a les víctimes. - Comprendre el concepte psicosocial de víctima i les característiques de la victimització criminal en determinats delictes. - Coneixer els efectes de la victimització i les estrategies i recursos psicosocials per la intervenció professional. - Anàlisi dels programes i coneixement de les tècniques d’intervenció, assistència i ajuda a les víctimes dels diferents tipus de delicte.

Continguts

1. · INTRODUCCIÓ A LA VICTIMOLOGIA

2. Concepte de Victimologia

3. Tipologia i classificació de les víctimes

4. Assistència i tractament a les víctimes

5. ASPECTES JURÍDICS

6. o Normativa bàsica internacional i nacional

7. o Legislació específica

8. ASPECTES PSICOSOCIALS

9. o Víctimes i procés de victimització

10. o Gènere i edat com perspectives i variables diferencials.

11. o Violència física, psicològica i estructural

12. o Característiques i avaluació de la victimització criminal

13. o La intervenció psicosocial

14. ELS PROGRAMES D´ASSISTÈNCIA, COMPENSACIÓ I AUXILI A LES VÍCTIMES DE DELICTES

15. o Principis generals

16. o Programes generals

17. o Programes específics: a les víctimes de terrorisme, violència domèstica, etc.

18. ELS PROTOCOLS D´ASSISTÈNCIA A LA VÍCTIMA

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 3,00 7,00
Pràctiques en empreses / institucions 5,00 70,00 75,00
Sessió expositiva 28,00 40,00 68,00
Total 37,00 113,00 150

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  PRÀCTIQUES EXTERNES A LA FACULTAT
  Dedicació: 60 h
  o treball de recerca alternatiu)
  40% elaboració informe final + 10 % presentació pública (a classe) 50
  Assistència a classes i estudi del material. Prova d´avaluació. 50

  Qualificació

  Mètodes docents:
  - S’ofereix als alumnes:

  o Dossiers de legislació i material jurídic, psicològics, social .

  o Classes referents als aspectes jurídics, psicosocials i sobre les mesures d’assistència, ajuda, compensació i auxili a les víctimes.

  o Possibilitat de realitzar pràctiques en jutjats de menors, audiència provincial, centres de menors, centres penitenciaris, oficina d’atenció a víctimes, centres relacionats amb l’atenció a la víctima (centres de salut, centres d’acollida d’infants, CREA, EAIA, Creu Roja, Caritas, altres), ONG de reinserció social i/o tractament a les víctimes, i en ajuntaments i consells comarcals. També es podrà assistir a judicis relacionats amb la temàtica.

  o Conferencies i tallers per debatre aspectes relacionats amb les víctimes


  A- EN EL CAS DE SEGUIR L´AVALUACIÓ CONTINUADA

  a- Treball de pràctiques o treball de recerca (en cas de no poder realitzar pràctiques) 50% nota final

  El treball de pràctiques consistirà en realització de 60 h. de pràctiques en un Centre concertat i l´elaboració de memòria 10-15 pag. + diari de camp (descrivint tres sessions de pràctiques: la primera sessió, una del mitg i una sessió del final).

  El treball de recerca consistirà en realització d´un informe de 20-25 pag. El treball tindrà una part teòrica i en tot cas una part empírica (recollida de dades mitjançant documents, entrevista, observació, etc.) sobre un tema relacionat amb l’assignatura. Pot fer-se individual o en parella.

  10% (del 50% de la nota) consistirà en la presentació oral en classe la última setmana del semestre (en cas d´imposibilitat justificada, s´haurà d´enviar un CD gravat amb l´exposició - si es vol tenir nota-).

  Tant el treball de pràctiques com el de recerca ha d´estar aprovat pel tutor abans de la presentació oral en classe i caldrà fer obligatoriament almenys dos tutories (via e-mail o presencial), una inicial i una altra al final, abans de donar el vist i plau per a la presentació..

  Es donaran pautes més concretes per l´elaboració.

  PER TENIR NOTA, CAL SUPERAR EL TREBALL AMB NOTA DE 4 SOBRE 10.


  b- Realització de prova d´avaluació (50% de la nota). Consistirà en preguntes sobre un cas relacionat amb la materia.

  PER TENIR NOTA, CAL SUPERAR LA PROVA AMB NOTA DE 4 SOBRE 10.


  B. EN EL CAS DE NO SEGUIR AVALUACIÓ CONTINUADA

  Examen final (100% nota).

  Observacions


  DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS I HORES PER PART DE L´ALUMNAT

  L’assignatura té assignats 3 crèdits teòrics i 3+3 (2 grups) de crèdits pràctics. Per la transformació als nous crèdits europeus (ECTS) s´ha d´assignar a cada crèdit entre 25-30 hores de treball de l’alumne:

  Treball teòric amb activitats pràctiques:

  *Estudi de les unitats i treballs (legal i psicosocial) amb les 6 unitats corresponents a l´assignatura:
  36 hores
  Activitats pràctiques lligades a les unitats: 18 hores

  *Resum i valoració d´assistència a dos conferències i/o tallers: 3 hores


  *Sessions presencials 9 dies x 2 hores= 18 hores


  (Les classes, els tallers i les conferencies s’impartiran en dates programades).
  Total d´hores: 75 h
  Treball de pràctiques externes ( o en el seu defecte treball de recerca):

  - Les PRACTIQUES s’efectuaran els dies que s’acordi amb l’entitat on es realitzin (els horaris més freqüents son al mati, però es poden fer horaris de tarde). El treball de pràctiques consistirà en assistència al centre: 50 hores, i redacció d´informe 10-12 pàgines + presentació a classe dels aspectes valoratius i més rellevants de les pràctiques per part de l´alumne.

  Dedicació horaria al treball de pràctiques:

  * Estància en Centres: 60 hores
  * Tutorització (obligatoria): 2 hores
  * Elaboració informe final: 23 hores
  Total:75 h.


  ES RECOMANA ALS ESTUDIANTS LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES EXTERNES. EN CAS D´IMPOSIBILITAT DE REALITZAR-LES ES PLANTEJARÀ LA REALITZACIÓ D´UN TREBALL DE RECERCA (el treball de recerca ha d´ocupar les mateixes hores per l´alumne què el de pràctiques, per la qual cosa, tindrà unes lectures obligades complementaries al tema escollit):

  -El TREBALL DE RECERCA comprendrà almenys els següents apartats:

  - Títol
  - Índex
  - Capítol introductori: es farà constar la justificació del treball, els objectius i l’estructura.
  - Part central del treball: comprendrà un capítol inicial dedicat a contextualitzar la temàtica abordada, revisió bibliogràfica i la justificació teòrica del treball. La resta de capítols dependrà de les característiques de cada treball. Aquesta part s’ha d’acompanyar sempre que sigui possible d’il·lustracions, taules, figures, gràfics, cites bibliogràfiques i notes a peu de pàgina.
  - Capítol final: inclourà les conclusions i, en el seu cas, les propostes que es considerin necessàries, especilament des del punt de vista del criminòleg. Tractant-se d’un treball acadèmic cal justificar les afirmacions i conclusions que s’estableixin.
  - Bibliografia: que reculli totes les referències bibliogràfiques emprades en el treball.
  - Annexos: si es considera necessari adjuntar documents o altre material

  Requisits del treball:
  -realització d´un mínim de dues sessions de seguiment en les tutories (és imprescindible fer-les perquè pugui ser aprovat).
  -treball individual, o be en grup de 2-3 persones en el què cada participant justifiqui la seva col·laboració.
  - Tindrà una part teòrica (molt reduïda) i una altre part sobre aspectes pràctics o una recollida d´informació per part de l´alumne/s(molt més ampliada). És imprescindible què el treball tenga aquesta part de recollida de dades o informació!!.
  -Extensió aproximada 20-25 pàgines.  BIBLIOGRAFÍA BÀSICA

  Albertín, P. (2006). Psicología de la victimización criminal. En M.A.Soria y D. Saiz (coord.). Psicología criminal. Madrid: Pearson Educación; pp. 245-274.


  Alonso-Fernández, F. (1994). Psicología del terrorismo. 2a edición. Barcelona, Madrid...: Ediciones Científicas y Técnicas, S.A.  Barudy, J. (1998). El dolor invisible de la infancia. Barcelona: Paidós.  Bustos, J.y Larrauri, E. (1993). Victimologia: presente y futuro. Hacia un sistema penal de alternativas. Barcelona: PPU.  Corsi, J. (comp.) (1997). Violencia familiar. Una mirada interdisciplinar sobre un grave problema social. Barcelona: Paidós.  Cyrulnik, B. (2002). Los patitos feos. La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida. Barcelona: Gedisa.  Diesen, C.; Sanchez, J.; Del Molino, C.; Horno, P.; Santos, A. (2004). Niños y niñas víctimas de abuso sexual y el procedimiento judicial. Madrid: Save the children. Ministerio de trabajo y asuntos sociales.  Ferreira, G. (1995). Hombres violentos, mujeres maltratadas. Buenos Aires: Ed. Sudamericana.  Gonzalez Vidosa, F. (2001). ¿Qué es la ayuda a la víctima?. Barcelona: Telier.


  Landrove, Gerardo, La moderna victimologia. València: Tirant lo blanc, 1998.  Martín Baró, I. (1990). Psicología social de la guerra. El Salvador: UCA Editores.

  Larrauri, E. (2007). Criminología crítica y violencia de género. Barcelona: Ed. Trotta. S.A.

  Lorente, M. Y Lorente, J. A. (1998). Agresión a la mujer: Maltrato, violación y acoso. Granada: Ed. Comares.


  Soria, M.A. y Hernández, J.A. (1994). El agresor sexual y la víctima.Barcelona: Ed. Boixareu Universitaria Marcombo.  Velázquez, S. (2004). Violencias cotidianas. Violencias de gènero. Barcelona: Paidós.  Villanueva, L.; Clemente, R.A. (coord.). (2002). El menor ante la violencia. Procesos de victimización. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume. I.  VVAA. (2004). Intervenció psicosocial, Vol. 13 Nº 2; pàg. 141-230.

  http://www.psicosocil.net