Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Integració creativa de coneixements i habilitats per tal d'abordar un treball d'investigació, projecte o similar relacionat amb l'especialitat professional i investigadora de l'estudi. Elaboració de memòria i presentació pública i defensa del treball realitzat.
Crèdits:
15

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CG1. Treballar en equip, sobretot a nivell multidisciplinar, procurant incorporar les modificacions fruit de la reflexió compartida
 • CG2. Obtenir i selccionar de manera adequada les fonts i la informació, que permeti desenvolupar una investigació original i que aporti coneixements nous
 • CG3. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació especialitzades per als objectes de divulgació i investigació
 • CG4. Comunicar-se oralment i per escrit utitizant les tècniques que fan més efectius els dicursos orals
 • CG5. Analitzar, avaluar i sintetitzar de manera crítica i creativa idees noves i complexes obtingudes de textos científics
 • CB7. Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi
 • CB9. Saber comunicar les conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sostenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10. Posseir habilitats d'aprenentatge que els permeti continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.
 • CE1. Ser capaç d'identificar i investigar béns, conjunts o escenaris patrimonials d'acord amb els conceptes, metodologies, tècniques i eines pròpies de la disciplina
 • CE2. Tenir l'habilitat de proposar i argumentar críticament idees originals i innovadores en relació amb la conceptualització i la gestió del patrimoni
 • CE4. Ser capaç de desenvolupar actuacions professionals i investigadores de sensibilització sobre la naturalesa del patrimoni com a bé col·lectiu i la gestió sostenible del mateix
 • CE5. Identificar i analitzar els processos naturals i antròpics que alteren i posen en risc el patrimoni i planificar i gestionar la preservació dels béns patrimonials amenaçats
 • CE6. Tenir domini avançat dels conceptes i mètodes, de les estratègies crítiques i analítiques i dels recursos tecnològics propis de la disciplina
 • CE7. Ser capaç de dissenyar projectes de gestió del patrimoni en qualsevol dels seus àmbits, d'acord a una noció integral dels mateixos
 • CE8. Tenir l'habilitat d'aplicar tècniques de recollida i anàlisi d'informació per a l'elaboració d'inventaris, catàlegs i informes cientificotècnics de nivell avançat
 • CE9. Desenvolupar projectes d'interpretació, difusió i comunicació del patrimoni a partir de la relació entre les tendències expositives i / o museogràfiques, les exigències de conservació, el domini dels continguts i el coneixement dels públics

Continguts

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Total 0 0 0

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %

  Qualificació

  La valoració constarà de 3 parts:
  1- Avaluació de la memòria per part d'un expert en el tema (40%)
  2- Presentació oral davant d'una comissió formada per 2 experts i el coordinador del màster (30%)
  3- Avaluació de les competències per part del tutor del treball (30%)

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  La no entrega del document final, i/o la no presentació el dia de l'exposició oral davant la comissió.