Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Les dades espacials es refereixen a la posició i forma geomètrica d’objectes georeferenciables i les relacions entre ells. Normalment s’emmagatzemen com a coordenades i topologia. Els mapes de carrers i carreteres, mapes de terrenys i mapes d’infraestructures (per exemple, xarxes de clavegueram d'aigües residuals) són alguns dels exemples més comuns de dades espacials. Les dades espacials es troben darrere l’implementació de Google Maps, Virtual Earth i Yahoo! Maps, així com dels GPS, els sistemes de navegació, les cerques locals (per exemple: hotels de Barcelona, restaurants de Girona), i moltes més aplicacions que impliquen objectes i l'espai que ocupen. L'objectiu d'aquest curs és el disseny i anàlisi d'algorismes i estructures de dades per al processament de dades espacials. Es faran servir tècniques relacionades amb la geometria computacional, la mineria de dades i el descobriment de coneixement, que són d'interès en camps com la geografia, cartografia, geologia, anàlisi de localitzacions, ciència del transport i molts altres.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:

Competències

 • CB01 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CTI09 Capacitat per aplicar mètodes matemàtics, estadístics i d'intel·ligència artificial per a modelar, dissenyar i desenvolupar aplicacions, serveis, sistemes intel·ligents i sistemes basats en el coneixement.
 • CTI10 Capacitat per utilitzar i desenvolupar metodologies, mètodes, tècniques, programes d'ús específic, normes i estàndards de computació gràfica.

Continguts

1. Introducció. Exemples d'aplicació: Google Maps, sistemes de navegació GPS, recerques locals (restaurants de Girona).

2. Subdivisions planars i la seva representació: DCEL, etc. Localització de punts en subdivisions planars.

3. Interseccions d'un conjunt de segments. Intersecció de polígons. Superposició de subdivisions planars. Simplificació de línies poligonals.

4. Triangulació d'un polígon. Triangulació d'un conjunt de punts. Triangulació de Delaunay.

5. Diagrama de Voronoi. Problemes de proximitat.

6. Estructures de dades espacials: quadtree, kd-tree, R-tree, etc. Cerca en rangs ortogonals.

7. Càlcul dels k-veïns més propers i k-veïns reversos més propers.

8. Representació de xarxes espacials (carreteres, carrers, etc).Models de terrenys: xarxes irregulars trianguladas (TINs).

9. Càlculs en xarxes espacials i TINs: camí més curt, diagrama de Voronoi, etc.

10. Patrons de moviment en bases de dades de trajectòries.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 8 8 16
Classes pràctiques 8 10 18
Elaboració de treballs 0 31 31
Tutories 10 0 10
Total 26 49 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Classes Pràctiques. 25
  Projecte Final Assignatura. 75

  Qualificació

  Avaluació del treball fet a les sessions pràctiques (25%) i del projecte final de la assignatura (75%). En ambdós casos no hi haurà recuperació.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà no presentat a qui no hagi entregat el treball fet a les sessions pràctiques o no hagi entregat el projecte final de l'assignatura.