Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Presentació dels aspectes teòrics en els quals es basa l'ensenyament-aprenentatge de la morfologia i de la sintaxi del català com a llengua estrangera. Anàlisi i producció dels recursos didàctics més adequats per a l'ensenyament de la morfologia i la sintaxi.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP SERRA I LOPEZ
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1 - Haver adquirit coneixements avançats i demostrat una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en el camp dels ensenyaments d'espanyol / català com a segones llengües.
 • CG2 - Analitzar i avaluar amb sentit crític problemes i possibles solucions, i formular judicis de valor que derivin en una presa de decisions reflexiva, crítica i contextualitzada en entorns d'aprenentatge de segones llengües.
 • CE4 - Ser capaç d'analitzar de manera crítica materials didàctics i recursos d'ensenyament de segones llengües.
 • CE10 - Ser capaç d'identificar i analitzar les construccions sintàctiques més rellevants de l'espanyol / català des del punt de vista de l'adquisició de segones llengües.
 • CE12 - Ser capaç d'identificar i analitzar les unitats lèxiques univerbals i pluriverbals l'espanyol / català des d'una perspectiva morfològica, lèxic-semàntica, pragmàtica i lexicogràfica.

Altres Competències

 • Coneixement de les estructures sintàctiques i morfològiques del català especialment difícils d'adquirir per als aprenents de català L2.
 • Capacitat de reconèixer característiques de les estructures sintàctiques i morfològiques pròpies del català col·loquial i les diferències amb les de la forma estàndard.
 • Capacitat per relacionar les estructures sintàctiques i morfològiques del català amb les que produeixen els aprenents de català L2.
 • Capacitat d'expressar-se oralment i per escrit de manera adequada.
 • Capacitat per detectar i analitzar problemes gramaticals.

Continguts

1. 1. Introducció a la morfologia

2. Ele processos morfológics bàsics

3. La derivació

4. La composició

5. La flexió nominal

6. la flexió verbal

7. La sintaxi i la seva representació

8. Les relacions semàntiques

9. Les relacions estructurals

10. Els tipus de verbs i la classificació de Fabra

11. Exercicis pràctics de correcció amb textos reals

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 0 15,00 15,00
Exposició dels estudiants 1,00 10,00 11,00
Lectura / comentari de textos 0 20,00 20,00
Resolució d'exercicis 0 45,00 45,00
Sessió participativa 25,00 0 25,00
Sessió pràctica 24,00 0 24,00
Tutories de grup 10,00 0 10,00
Total 60,00 90,00 150

Bibliografia

 • Alturo, Núria (cop. 2002 ). Corpus oral de conversa col·loquial : materials de treball . Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Badia, Jordi (1997 ). El Llibre de la llengua catalana per a escriure correctament el català (2ª ed. corregida i revisada). Barcelona: Castellnou. Catàleg
 • Badia i Margarit, Antoni M.|q(Antoni Maria) (1994 ). Gramàtica de la llengua catalana : descriptiva, normativa, diatòpica, diastràtica . Barcelona: Proa. Catàleg
 • Fabra, Pompeu (1974 ). Gramàtica catalana . Barcelona: Teide. Catàleg
 • Ferrater, Gabriel (1981 ). Sobre el llenguatge . Barcelona: Quaderns Crema. Catàleg
 • Mascaró Altimiras, Joan (1986 ). Morfologia . Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Moreno Cabrera, Juan Carlos (2010 ). Spanish is different : introducción al español como lengua extranjera . Madrid: Castalia. Catàleg
 • Payrató, Lluís (1996 ). Català col·loquial : aspectes de l'ús corrent de la llengua catalana (3a ed., corr. i augm.). València: Universitat de València. Catàleg
 • Pérez Saldanya, Manuel (2004 ). Morfologia catalana . Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Solà, Joan (1997 ). Sintaxi normativa : estat de la qüestió (3a ed., corr.). Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Solà, Joan, 1940-2010 Rigau, Gemma (2002 ). Gramàtica del català contemporani (2a ed.). Barcelona: Empúries. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes d'exposició del professor i participació dels estudiants. Assistència i participació. 10
Classes de resolució i discussió d'exercicis fets individualment o en grup. Assistència i participació. 10
Exercici escrit sobre un dels temes tractats. Es tindrà en compte tant el contingut del treball com la forma (expressió i normativa). Cada error de normativa baixarà 0,2 punts. 30
Exposició oral d'un exercici sobre un dels punts del temari. Qualitat de la resolució de l'exercici. Claredat expositiva. 10

Qualificació

Es valorarà el contingut i la forma dels exercicis, dels treballs i de les exposicions orals. Caldrà que tinguin rigor científic, bona exposició i correcció lingüística, i que continguin una bona anàlisi de les dades.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà NO PRESENTAT l'estudiant que no presenti alguna de les activitats d'avaluació (exercicis, exposicions o exàmens).

Observacions

HORARIS DE TUTORIES

Pep Serra
pep.serra@udg.edu
Hores convingudes