Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
La cohesió discursiva en els escrits acadèmics en espanyol LE: relacions anafòriques i marcadors discursius.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ABELINA SUÑER GRATACOS
Idioma de les classes:
Castellà (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1 - Haver adquirit coneixements avançats i demostrat una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en el camp dels ensenyaments d'espanyol / català com a segones llengües.
 • CE2 - Ser capaç d'abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos de diversitat lingüística.
 • CE10 - Ser capaç d'identificar i analitzar les construccions sintàctiques més rellevants de l'espanyol / català des del punt de vista de l'adquisició de segones llengües.

Altres Competències

 • Reconocer los principales recursos de cohesión de un texto escrito
 • Producir textos cohesivos.
 • Reconocer los errores de falta de cohesión en un escrito de español LE

Continguts

1. ¿Cómo se construye un texto? -1 Propiedades del texto: coherencia y cohesión. La referencia.

2. ¿Cómo se construye un texto? -2 Los conectores y la conexión. La argumentación.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 10 12
Classes participatives 20 30 50
Elaboració de treballs 2 10 12
Total 24 50 74

Bibliografia

 • Corral Esteve, Cristina (2011). Los conectores discursivos de la lengua escrita en clase de español como LE . León: Universidad de León. Recuperat , a www.ul.es
 • Cuenca, Maria Josep (2006). La connexió i els connectors. Vic: Eumo. Catàleg
 • Domínguez García, María Noemí (2007). Conectores discursivos en textos argumentativos breves. Madrid: Arco Libros.
 • Martí, Manuel (2008). Los marcadores en español LE. Madrid: Arco Libros. Catàleg
 • Manual práctico de escritura académica (2001). Ariel. Catàleg
 • Portolés, José (1999). Marcadores del discurso. Ariel. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Ejercicio 1
50
Ejercicio 2 50

Qualificació

En los ejercicios escritos se valorará el grado de conocimiento de la materia, el rigor en la argumentación, la originalidad y el valor literario.

Se valorará, asimismo, la coherencia del discurso y la corrección ortográfica

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no se presentan todos los ejercicios de evaluación y no se asiste como mínimo a un 80% de las clases la nota será "no presentado".

Observacions

Esta asignatura es de carácter eminentemente práctico por lo que debe asistirse al menos a un 80 por ciento de las clases.