Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Presentació dels models d’adquisició de la competència fonètica a partir de casos i problemes referits a l’aprenentatge de l'espanyol com a L2. Anàlisi contrastiva de sistemes fonològics i fonètics i classificació d’errors. Models i procediments per a l’avaluació de la pronunciació. Estratègies de correcció de la pronunciació.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
BEATRIZ BLECUA FALGUERAS
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

  • CG2 - Analitzar i avaluar amb sentit crític problemes i possibles solucions, i formular judicis de valor que derivin en una presa de decisions reflexiva, crítica i contextualitzada en entorns d'aprenentatge de segones llengües.
  • CE4 - Ser capaç d'analitzar de manera crítica materials didàctics i recursos d'ensenyament de segones llengües.
  • CE6 - Reconèixer les característiques específiques de l'espanyol / català que donen lloc a dificultats en l'aprenentatge d'aquesta llengua com a L2 i saber relacionar amb el progrés de la interllengua dels aprenents.
  • CE7 - Ser capaç de detectar les dificultats dels aprenents d'espanyol o de català com a L2 que estan relacionades amb les característiques gramaticals de l'L1.
  • CE11 - Ser capaç d'identificar i descriure les unitats del sistema fònic de l'espanyol / català, i d'analitzar els processos fonètics i fonològics que les afecten.

Continguts

1. PLANTEAMIENTOS GENERALES Enseñanza de la fonética, enseñanza de la pronunciación y corrección fonética. La enseñanza de la pronunciación en la clase de ELE. Motivación y análisis de necesidades. Norma y variación.

2. ADQUSICIÓN DEL SISTEMA FÓNICO DE L1 Y L2 Adquisición y percepción de L1 en niños. Adquisición de L2 en adultos. Interferencia. Análisis contrastivo y predicción de errores en L2.

3. EL SISTEMA FÓNICO DEL ESPAÑOL Conceptos básicos: fonema, sonido, alófono, grafía, alfabeto fonético. Características de los elementos segmentales y suprasegmentales del español.

4. DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ERRORES DE PRONUNCIACIÓN. Tipos de errores de pronunciación. Detección y diagnóstico de errores. Jerarquía de errores y progresión.

5. CORRECCIÓN FONÉTICA. Técnicas de corrección fonética. El sistema verbo-tonal. Corrección de elementos suprasegmentales. Corrección de la pronunciación de sonidos.

6. PROPUESTA DE ACTIVIDADES Actividades de percepción. Actividades para practicar la pronunciación: sonidos, acento, ritmo, entonación. Actividades para corregir la pronunciación.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 2,00 0 8,00
Exposició dels estudiants 1,00 3,00 0 4,00
Lectura / comentari de textos 0 10,00 0 10,00
Sessió participativa 12,00 9,00 0 21,00
Sessió pràctica 3,00 3,00 0 6,00
Treball en equip 2,00 20,00 0 22,00
Tutories de grup 2,00 2,00 0 4,00
Total 26,00 49,00 0 75

Bibliografia

  • Gil Fernández, J. (2007). Fonética para profesores de español: de la teoría a la práctica. Madrid: Arco/Libros.
  • Poch Olivé, Dolors (1999 ). Fonética para aprender español: pronunciación . Madrid: Edinumen. Catàleg
  • Gil Fernández, J. (ed.) (2012). Aproximación a la enseñanza de la pronunciación en el aula de español. Madrid: Edinumen.
  • Cortés, M. (2002). Didáctica de la prosodia del español: la acentuación y la entonación. Madrid: Edinumen.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Análisi de grabaciones de hablantes de español como L2 para detectar ydiagnosticar los errores de pronunciación. Participació activa en l'activitat 10 No
Trabajo en grupo de descripción y diagnóstico de errors a partir de una grabación. Demostrar que el alumnos es capaz de detectar y diagnosticar los errores de pronunciación de un hablante de español L2, y proponer ejercicios para corregir uno de ellos. Se valorará también la entrevista individual con el profesor para comentar el trabajo. 90

Qualificació

10 %: se valorará la participación activa en las diferentes actividades del aula (análisis de casos, clase participativa, propuesta de materiales, etc).

90 %: trabajo en equipo. Se valorará el trabajo, la presentación en clase de la parte del trabajo y la entrevista individual con el profesor para comentar el trabajo.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar el trabajo.

Avaluació única:
Trabajo individual de descripción y diagnóstico de errores de pronunciación a partir de grabaciones.

Requisits mínims per aprovar:
Para considerar superada la asignatura hay que obtener una calificación mínima de 5.0

Tutoria

Las tutorías se llevarán a cabo mediante videoconferencia, en horas acordadas previamente a través de correo electrónico. Siempre que la normativa sanitaria vigente lo permita, podrá realizarse alguna tutoría presencial.
Se podrán realizar también consultas al profesor por correo electrónico.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicación con el estudiante fuera de las clases se realizará por los circuitos habituales: correo electrónico y/o plataforma Moodle.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En caso de cambio de escenario a docencia totalmente virtual, se mantendrán las mismas actividades realizando en entorno virtual las clases que en principio están previstas como presenciales. Se podrá incrementar el uso del foro y de ejercicios para consolidar los aspectos tratados en las sesiones con profesor.

Modificació de l'avaluació:
En caso de cambio de escenario a docencia totalmente virtual, la evaluación se mantendrá tal como está prevista. Las presentaciones de los alumnos se realizarán con toda la clase en una sesión virtual.

Tutoria i comunicació:
Las tutorías presenciales quedan sustituidas por consultas a través de correo electrónico en cualquier momento, o mediante videoconferencias acordadas previamente.