Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Presentació dels models d’adquisició de la competència fonètica a partir de casos i problemes referits a l’aprenentatge de l'espanyol com a L2. Anàlisi contrastiva de sistemes fonològics i fonètics i classificació d’errors. Models i procediments per a l’avaluació de la pronunciació. Estratègies de correcció de la pronunciació.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
BEATRIZ BLECUA FALGUERAS
Idioma de les classes:
Castellà (90%), Anglès (10%)

Competències

  • CG2 - Analitzar i avaluar amb sentit crític problemes i possibles solucions, i formular judicis de valor que derivin en una presa de decisions reflexiva, crítica i contextualitzada en entorns d'aprenentatge de segones llengües.
  • CE4 - Ser capaç d'analitzar de manera crítica materials didàctics i recursos d'ensenyament de segones llengües.
  • CE6 - Reconèixer les característiques específiques de l'espanyol / català que donen lloc a dificultats en l'aprenentatge d'aquesta llengua com a L2 i saber relacionar amb el progrés de la interllengua dels aprenents.
  • CE7 - Ser capaç de detectar les dificultats dels aprenents d'espanyol o de català com a L2 que estan relacionades amb les característiques gramaticals de l'L1.
  • CE11 - Ser capaç d'identificar i descriure les unitats del sistema fònic de l'espanyol / català, i d'analitzar els processos fonètics i fonològics que les afecten.

Continguts

1. PLANTEAMIENTOS GENERALES Enseñanza de la fonética, enseñanza de la pronunciación y corrección fonética. La enseñanza de la pronunciación en la clase de ELE. Motivación y análisis de necesidades. Norma y variación.

2. ADQUSICIÓN DEL SISTEMA FÓNICO DE L1 Y L2 Adquisición y percepción de L1 en niños. Adquisición de L2 en adultos. Interferencia. Análisis contrastivo y predicción de errores en L2.

3. EL SISTEMA FÓNICO DEL ESPAÑOL Conceptos básicos: fonema, sonido, alófono, grafía, alfabeto fonético. Características de los elementos segmentales y suprasegmentales del español.

4. DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ERRORES DE PRONUNCIACIÓN. Tipos de errores de pronunciación. Detección y diagnóstico de errores. Jerarquía de errores y progresión.

5. CORRECCIÓN FONÉTICA. Técnicas de corrección fonética. El sistema verbo-tonal. Corrección de elementos suprasegmentales. Corrección de la pronunciación de sonidos.

6. PROPUESTA DE ACTIVIDADES Actividades de percepción. Actividades para practicar la pronunciación: sonidos, acento, ritmo, entonación. Actividades para corregir la pronunciación.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 5 2 7
Classes participatives 12 9 21
Classes pràctiques 3 3 6
Exposició dels estudiants 1 3 4
Lectura / comentari de textos 0 10 10
Treball en equip 2 21 23
Tutories 2 2 4
Total 25 50 75

Bibliografia

  • Gil Fernández, J. (2007). Fonética para profesores de español: de la teoría a la práctica. Madrid: Arco/Libros.
  • Poch Olivé, Dolors (1999 ). Fonética para aprender español: pronunciación . Madrid: Edinumen. Catàleg
  • Gil Fernández, J. (ed.) (2012). Aproximación a la enseñanza de la pronunciación en el aula de español. Madrid: Edinumen.
  • Cortés, M. (2002). Didáctica de la prosodia del español: la acentuación y la entonación. Madrid: Edinumen.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi de gravacions de parlants d'espanyol L2 per detectar i diagnosticar els errors de pronunciació. Participació activa en l'activitat 10
Treball en grup de descripció i diagnòstic d'errors a partir d'una gravació. Demostrar que l'alumne és capaç de detectar i diagnosticar els errors de pronunciació d'un parlant d'espanyol L2, i proposar exercicis per corregir un d'ells. Es valorarà també l'entrevista individual amb el professor per comentar el treball. 90

Qualificació

10 %: es valorarà la participació activa a les diferents activitats de l'aula (anàlisi de casos, classe participativa, proposta de materials, etc).

90 %: treball en equip. Es valorarà el treball, la presentació a classe de la primera part del treball i l'entrevista individual amb el professor per comentar el treball.