Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Presentació dels aspectes teòrics en els quals es basa l'ensenyament-aprenentatge de la morfologia i de la sintaxi de l'espanyol com a llengua estrangera. Anàlisi i producció dels recursos didàctics més adequats per a l'ensenyament de la morfologia i la sintaxi.
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
BEATRIZ BLECUA FALGUERAS  / ISABEL PUJOL PAYET
Idioma de les classes:
Castellà (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CG1 - Haver adquirit coneixements avançats i demostrat una comprensió detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en el camp dels ensenyaments d'espanyol / català com a segones llengües.
 • CG2 - Analitzar i avaluar amb sentit crític problemes i possibles solucions, i formular judicis de valor que derivin en una presa de decisions reflexiva, crítica i contextualitzada en entorns d'aprenentatge de segones llengües.
 • CE4 - Ser capaç d'analitzar de manera crítica materials didàctics i recursos d'ensenyament de segones llengües.
 • CE10 - Ser capaç d'identificar i analitzar les construccions sintàctiques més rellevants de l'espanyol / català des del punt de vista de l'adquisició de segones llengües.
 • CE12 - Ser capaç d'identificar i analitzar les unitats lèxiques univerbals i pluriverbals l'espanyol / català des d'una perspectiva morfològica, lèxic-semàntica, pragmàtica i lexicogràfica.

Continguts

1. INTRODUCCIÓN. Gramáticas del español y gramáticas de ELE. ¿Cómo presentar la gramática en clase de ELE? La gramática en el Plan Curricular del Instituto Cervantes. Input y output estructurado. La atención a la forma.

2. EL SUBJUNTIVO

3. SER Y ESTAR

4. LA EXPRESIÓN DEL FUTURO

5. LAS PERÍFRASIS VERBALES

6. LAS ORACIONES CON SE

7. RELATIVOS

8. LA RELACIÓN CAUSA-EFECTO: CAUSALES

9. FINALES, CONCESIVAS Y CONSECUTIVAS

10. EVALUACIÓN FORMATIVA

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 30 30
Classes participatives 40 0 40
Debat 14 14 28
Elaboració de treballs 0 50 50
Tutories 2 0 2
Total 56 94 150

Bibliografia

 • Matte Bon, Francisco (1992 ). Gramática comunicativa del español . Madrid: Difusión. Catàleg
 • Gómez Torrego, Leonardo (2007 ). Gramática didáctica del español (9a ed. corr. y aum.). Madrid: SM. Catàleg
 • Nueva gramática de la lengua española : manual (cop. 2010 ). Madrid: Espasa Libros. Catàleg
 • Nueva gramática de la lengua española (2009 ). Madrid: Espasa-Calpe. Catàleg
 • Gutiérrez Ordóñez, Salvador (2013 ). El Buen uso del español . [Madrid]: Real Academia Española :Asociación de Academias de la Lengua Española. Catàleg
 • VVAA (2008). Gramática española por niveles. Madrid: Edinumen.
 • Aragonés, Luis y Ramón Palencia (2009). Gramática de uso del español. Teoría y práctica. A1-B2. SM.
 • VVAA (2009). Gramática básica del estudiante de español. A1-B1. Barcelona: Difusión.
 • Jacobi, Claudia et al. (2011). Gramática en contexto. (Nivel A1 - B2+) Curso de gramática para comunicar . Edelsa.
 • Aragonés, Luis y Ramón Palencia (2009). Gramática del uso del español. Teoría y práctica. C1-C2. SM.
 • VVAA (2007). PLAN CURRICULAR DEL INSTITUTO CERVANTES: NIVELES DE REFERENCIA PA RA EL ESPAÑOL . Madrid: Biblioteca Nueva.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Creación de una propuesta didáctica sobre un tema de gramática El trabajo consistirá en la creación de una propuesta didáctica sobre un tema de gramática de interés en ELE escogido por parte del alumno. Se estructurará de la siguiente forma: a) Introducción; b) Descripción gramatical básica del tema escogido; c) Tratamiento del tema en el Plan Curricular del Instituto Cervantes; d) Tratamiento del tema en las gramáticas y manuales de ELE; e) Propuesta didáctica; f) Bibliografía consultada.
En la evaluación se valorarán tanto aspectos formales como de contenido, en especial: a) el tratamiento original de la propuesta didáctica; b) la exposición adecuada del tema; c) el uso de los recursos disponibles en línea; y d) la corrección lingüística en la redacción.
100

Qualificació

Observacions

Se recomienda asistir a las clases.