Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Pautes bàsiques per a la difusió de la recerca en l'àmbit de l'adquisició de segones llengües
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
FRANCESC ROCA URGELL
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

 • CG4 - Saber transmetre d'una manera clara i sense ambigüitats a un públic especialitzat o no, resultats procedents de la investigació lingüística i sociològica així com els fonaments més rellevants sobre els quals se sustenten.
 • CG5 - Haver desenvolupat l'autonomia suficient per desenvolupar investigacions i col · laboracions científiques dins l'àmbit de l'aprenentatge deles segones llengües i en contextos interdisciplinaris.
 • CE1 - Conèixer i reflexionar sobre els factors individuals més rellevants que incideixen en l'aprenentatge d'una segona llengua.
 • CE4 - Ser capaç d'analitzar de manera crítica materials didàctics i recursos d'ensenyament de segones llengües.

Continguts

1. Treball Final de Màster. Característiques i requisitis

2. Difusió de la recerca

          2.1. Difusió oral: Congressos. Tipus de presentacions (ponència, comunicació, póster)

          2.2. Difusió escrita: revistes, llibres. Tipus de publicacions

3. Estructura dels treballs acadèmics Resum; text; bibliografia

4. Estructura de les presentacions orals. Descripció i pràctica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 11 0 11
Classes participatives 2 0 2
Classes pràctiques 6 0 6
Elaboració de treballs 1 23 24
Exposició dels estudiants 2 30 32
Total 22 53 75

Bibliografia

 • Booth, Vernon (1993). Communicating in Science. Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Cassany, Daniel (1993). La cuina de l’escriptura. Barcelona: Empúries. Catàleg
 • Couto, Manuel (2002). Cómo hablar bien en público: comunicar, persuadir y convencer con palabras. Barcelona: Gestión 2000. Catàleg
 • Gibaldi, Joseph (2003). MLA Handbook for Writers of Research Papers (6a). New York: The Modern Language Association of America. Catàleg
 • Hughes, Dominic, & Benedict Phillips (2000). The Oxford Union Guide to Speaking in Public. London: Virgin.
 • Martínez de Sousa, José (1994). Manual de edición y autoedición. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Martínez de Sousa, José (2000). Manual de estilo de la lengua española. Gijón: Trea. Catàleg
 • Mestres, Josep M., Joan Costa, Mireia Oliva & Ricard Fité (2007). Manual d’estil. La redacció i l’edició de textos (3a). Vic / Barcelona: Eumo / Rosa Sensat / Universitat de Barcelona / Universitat Pompeu Fabra. Catàleg
 • Rubio, Joana, & Francesc Puigpelat (2007). Com parlar bé en públic. Barcelona: Mina. Catàleg
 • Turabian, Kate L. (2003). A Manual for Writers of Research Papers, Theses and Dissertations (7a., revisada). Chicago-Londres: University of Chicago. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Realització d'un resum/abstract d'un article científic triar per l'estudiant 45
Exposició oral d'un article científic triat per l'estudiant 45
Exposició del tema del Treball Final de Màster 10

Qualificació

Resum/abstract: es tindrà en compte la bona comprensió dels continguts, la capacitat de síntesi, la claredat d’exposició i la correcció lingüística.

Exposició oral: es tindrà en compte la capacitat de síntesi, l'adequació al temps previst, l’eficàcia i la claredat expositiva, i la correcció lingüística.

Presentació del Treball Final de Màster: es tindrà en compte l'adequació al temps previst i la correcció lingüística.