Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Sensors i actuadors. Mesura de magnituds físiques. Condicionament de senyals (cc i ca). Amplificació. Filtratge. Conversió A/D i D/A. Transmissió de senyals. Adquisició i tractament de dades. Sistemes d'adquisició de dades. Errors i interferències en els sistemes de mesura.
Crèdits:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
BIANCA MARIELA INNOCENTI BADANO  / JOSEP XARGAYO BASSETS
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Competències

  • CG1- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
  • CE7- Capacitat per dissenyar sistemes electrònics i d'instrumentació industrial.

Continguts

1. Sistemes de mesura

          1.1. Introducció

          1.2. Característiques d'un sistema de mesura

          1.3. Errors. Tipus d’errors i la seva propagació

2. Sensors

          2.1. Introducció

          2.2. Classificació dels sensors. Característiques

          2.3. Criteris de selecció

3. Condicionament de senyal

          3.1. Introducció

          3.2. Condicionament de senyals de cc

          3.3. Amplificació

          3.4. Filtratge

4. Conversió i transmissió de senyals

          4.1. Introducció

          4.2. Conversió D/A i conversió A/D

          4.3. Multiplexat i demultiplexat

          4.4. Bucles de corrent. Conversió V/I i I/V

5. Adquisició i tractament de dades

          5.1. Introducció

          5.2. Programes de tractament i visualització de dades

          5.3. Disseny de sistemes de mesura per ordinador

          5.4. Sistemes d'adquisició de dades

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 50 75 125
Total 50 75 125

Bibliografia

  • Pérez García, Miguel Ángel (cop. 2004 ). Instrumentación electrónica . Madrid: Thomson. Catàleg
  • Creus Solé, Antonio (cop. 2005 ). Instrumentación industrial (7ª ed.). Barcelona: Marcombo. Catàleg
  • Pallás Areny, Ramón (cop. 2003 ). Sensores y acondicionadores de señal (4a ed.). Barcelona [etc.]: Marcombo Boixareu. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes pràctiques Avaluació del treball durant la pràctica i, si cal, lliurament d'un informe. (Criteris en la següent secció) 40
Treball de síntesi Desenvolupament d'un treball de síntesi dels continguts de l'assignatura que s'haurà de lliurar per escrit. (Criteris en la següent secció) 20
Prova d'avaluació Prova escrita individuals. (Criteris en la següent secció) 40

Qualificació

Es realitzaran tres activitats subjectes a avaluació: prova d’avaluació, classes de pràctiques i treball de síntesi.

PROVA D'AVALUACIÓ (40%)
- Al final del semestre es realitzara una prova escrita en la data especificada en el calendari oficial d'exàmens.
- Aquesta prova avaluarà tot el temari de l'assignatura, podent incloure continguts de pràctiques, classes de teoria, tasques, etc.
- La nota per considerar que s'ha superat aquesta part ha de ser igual o superior a 4 (sobre 10).
- Aquesta activitat és recuperable


CLASSES DE PRÀCTIQUES (40%)
- La assistència a les pràctiques és obligatòria.
- La no assistència, sense justificar, a una o més pràctiques implicarà una qualificació de 'No presentat'. En cas de justificació, s'estudiarà cada cas individualment.
- L'avaluació tindrà en compte el treball al laboratori i, en alguns casos, un estudi previ o posterior.
- S'exigirà una nota igual o superior a 5 (sobre 10) en aquesta part per superar l'assignatura.
- Aquesta activitat és recuperable.


TREBALL DE SÍNTESI (20%)
- Desenvolupament d'un treball de síntesi dels continguts de l'assignatura que s'haurà de lliurar per escrit
- La realització del treball serà individual
- Aquesta activitat NO és recuperable.


TERMINI. Totes les tasques s'hauran de lliurar al professor en les dates establertes a l'inici del curs. No s'acceptarà el lliurament de treballs fora de termini.


CÀLCUL DEL VALOR NUMÈRIC DE LA NOTA FINAL DE L'ASSIGNATURA (NF):

La nota final de l'assignatura (NF) es calcularà a partir de l'expressió,

NF= 0,40*NE + 0,40*NP + 0,20*NT

NE= nota de l'activitat 'prova d'avaluació' (ha de ser igual o superior a 4)
NP= nota de l'activitat 'classes de pràctiques' (ha de ser igual o superior a 5)
NT= nota de l'activitat 'treball de síntesi"

Si alguna d'aquestes notes no supera els mínims indicats, la nota final serà la més baixa d'aquestes. La nota ‘No presentat’ en alguna de les activitats, implicarà un ‘No presentat’ a la nota final.

Si la nota final de l'assignatura (NF) és igual o superior a 5 sobre 10, aquesta nota serà la que constarà en l'expedient de l'estudiant. En cas contrari, l'estudiant podrà anar a l'examen de recuperació que s'especifica en el calendari acadèmic (veure apartat RECUPERACIÓ).RECUPERACIÓ
- Si la nota final (NF) és inferior a 5, l'estudiant podrà anar a l'examen de recuperació que s'especifica en el calendari acadèmic, sempre i quan la part o parts a recuperar corresponguin a les activitats 'recuperables' especificades anteriorment i, per tal de complir amb el que s'especifica al 'Reglament d'avaluació dels estudiants de l'EPS', que la mitjana de les tres notes esmentades anteriorment (sense aplicació de la condició de les notes mínimes indicades) sigui igual o superior a 3 sobre 10.
- Una vegada realitzat aquest examen, la nova nota final es tornarà a calcular a partir de l'expressió i condicions indicades anteriorment.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota ‘No presentat’ en alguna de les activitats d'avaluació implicarà un ‘No presentat’ a la nota final.