Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Sistemes de generació, transport i distribució d'energia elèctrica: el sistema d'energia elèctrica. Centrals de generació. Centrals de transformació. Línies elèctriques de mitjana i alta tensió. Caiguda de tensió i flux de potències. Anàlisi de fallades i d'estabilitat. Qualitat de l'energia elèctrica.
Crèdits:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SERGIO HERRAIZ JARAMILLO  / GERARD MASSAGUER FRIGOLE  / JOSEP XARGAYO BASSETS
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (20%)

Competències

  • CG5- Posseir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant d'una manera autodirigida o autònoma.
  • CE1- Coneixement i capacitat per a l'anàlisi i disseny de sistemes de generació, transport i distribució d'energia elèctrica.

Continguts

1. El sistema d'energia elèctrica

2. Conceptes generals dels sistemes elèctric de potència

3. Línies de transmissió

4. Regulació de tensió i flux de potència

5. Anàlisi de faltes i d'estabilitat

6. Aparellatge elèctric i seguretat en sistemes elèctrics

7. Qualitat de potència elèctrica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 50 75 125
Total 50 75 125

Bibliografia

  • Barrero González, Fermín (cop. 2004 ). Sistemas de energía eléctrica . Madrid: Thomson / [Paraninfo]. Catàleg
  • Glover, J. Duncan (2008 ). Power system analysis and design : with personal computerapplications (4th ed.). Boston: PWS Publishing Company. Catàleg
  • Gómez, Antonio (et alt.) (2003). Sistemas eléctricos de potencia. Prentice Hall. Catàleg
  • Grainger, John J (cop. 1996 ). Análisis de sistemas de potencia . México [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Guirado Torres, Rafael (cop. 2006 ). Tecnología eléctrica . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Kothari, D.P (cop. 2008 ). Sistemas eléctricos de potencia (3ª ed.). México: McGraw-Hill. Catàleg
  • Simón Comín, Pascual (2011 ). Cálculo y diseño de líneas eléctricas de alta tensión : aplicación al Reglamento de Líneas de Alta Tensión (RLAT) : real decreto 223. Madrid: Garceta. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes de pràctiques Lliurament de diverses tasques a petició del professor (criteris en la següent secció) 40
Treball de síntesi Desenvolupament d'un treball de síntesi dels continguts de l'assignatura (criteris en la següent secció). 20
Proves d'avaluació Proves escrites individuals (criteris en la següent secció) 40

Qualificació

Es realitzaran tres activitats subjectes a avaluació: proves d’avaluació, classes de pràctiques i treball de síntesi.

PROVA D'AVALUACIÓ (40%)
- Al final del semestre es realitzara una prova escrita en la data especificada en el calendari oficial d'exàmens.
- Aquesta prova avaluarà tot el temari de l'assignatura, podent incloure continguts de pràctiques, classes de teoria, tasques, etc.
- La nota per considerar que s'ha superat aquesta part ha de ser igual o superior a 4 (sobre 10).
- Aquesta activitat és recuperable


CLASSES DE PRÀCTIQUES (40%)
- Durant el curs es realitzaran diverses activitats avaluables com per exemple resoldre exercicis, lliurar problemes i/o petites monografies, desenvolupament de pràctiques, etc.
- El lliurament de les tasques i la seva avaluació serà individual. Es valorarà la completesa i correcció tècnica del treball realitzat a més dels aspectes de forma i estil de l'informe.
- La nota per considerar que s'ha superat aquesta part ha de ser igual o superior a 4 (sobre 10).
- Aquesta activitat és recuperable.


TREBALL DE SÍNTESI (20%)
- Desenvolupament d'un treball de síntesi dels continguts de l'assignatura que s'haurà de lliurar per escrit
- La realització del treball serà individual
- Aquesta activitat NO és recuperable.


TERMINI. Totes les tasques s'hauran de lliurar al professor en les dates establertes a l'inici del curs. No s'acceptarà el lliurament de treballs fora de termini.


CÀLCUL DEL VALOR NUMÈRIC DE LA NOTA FINAL DE L'ASSIGNATURA (NF):

NF= 0,40*NE + 0,40*NP + 0,20*NT

NE= nota de l'activitat 'prova d'avaluació' (ha de ser igual o superior a 4)
NP= nota de l'activitat 'classes de pràctiques' (ha de ser igual o superior a 4)
NT= nota de l'activitat 'treball de síntesi"

Si alguna d'aquestes notes no supera els mínims indicats, la nota final serà la més baixa d'aquestes. La nota ‘No presentat’ en alguna de les activitats, implicarà un ‘No presentat’ a la nota final.

Si la nota final de l'assignatura (NF) és igual o superior a 5 sobre 10, aquesta nota serà la que constarà en l'expedient de l'estudiant. En cas contrari, l'estudiant podrà anar a l'examen de recuperació que s'especifica en el calendari acadèmic (veure apartat RECUPERACIÓ).RECUPERACIÓ
- Si la nota final (NF) és inferior a 5, l'estudiant podrà anar a l'examen de recuperació que s'especifica en el calendari acadèmic, sempre i quan la part o parts a recuperar corresponguin a les activitats 'recuperables' especificades anteriorment i, per tal de complir amb el que s'especifica al 'Reglament d'avaluació dels estudiants de l'EPS', que la mitjana de les tres notes esmentades anteriorment (sense aplicació de la condició de les notes mínimes indicades) sigui igual o superior a 3 sobre 10.
- Una vegada realitzat aquest examen, la nova nota final es tornarà a calcular a partir de l'expressió i condicions indicades anteriorment.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota ‘No presentat’ en alguna de les activitats, implicarà un ‘No presentat’ a la nota final.