Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Realització d'un treball pràctic supervisat que serveixi com a iniciació a la recerca i/o introducció a l'exercici profesional en l'ámbit de la biotecnologia alimentària. Integració en un equip de professionals o investigadors per participar en un projecte d'investigació, en el desenvolupament d'un producte o en activitats de control de productes i processos.
Crèdits:
12

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANNA BONATERRA CARRERAS  / EVA BUSSALLEU MUNTADA  / JAIME CAMPS SOLER  / MARIA DEL CARMEN CARRETERO ROMAY  / LIDIA FELIU SOLEY  / JESUS MANUEL FRANCES ORTEGA  / ISIDRE LLORENTE CABRATOSA  / CONCEPCIO MORAGREGA GARCIA  / ANNA NADAL MATAMALA  / MARIA DOLORS PARES OLIVA  / MARTA PLANAS GRABULEDA  / MARIA ELENA SAGUER HOM  / MONICA TOLDRA ALEGRET
Idioma de les classes:

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA BONATERRA CARRERAS  / EVA BUSSALLEU MUNTADA  / JAIME CAMPS SOLER  / MARIA DEL CARMEN CARRETERO ROMAY  / LIDIA FELIU SOLEY  / JESUS MANUEL FRANCES ORTEGA  / ISIDRE LLORENTE CABRATOSA  / CONCEPCIO MORAGREGA GARCIA  / ANNA NADAL MATAMALA  / MARIA DOLORS PARES OLIVA  / MARTA PLANAS GRABULEDA  / MARIA ELENA SAGUER HOM  / MONICA TOLDRA ALEGRET
Idioma de les classes:

Grup S

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA BONATERRA CARRERAS  / EVA BUSSALLEU MUNTADA  / JAIME CAMPS SOLER  / MARIA DEL CARMEN CARRETERO ROMAY  / LIDIA FELIU SOLEY  / JESUS MANUEL FRANCES ORTEGA  / ISIDRE LLORENTE CABRATOSA  / CONCEPCIO MORAGREGA GARCIA  / ANNA NADAL MATAMALA  / MARIA DOLORS PARES OLIVA  / MARTA PLANAS GRABULEDA  / MARIA ELENA SAGUER HOM  / MONICA TOLDRA ALEGRET
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • CG1 - Aplicar el mètode científic com a eina, amb coneixement de les seves aplicacions i limitacions.
 • CG2 - Cercar, obtenir, organitzar i interpretar informació bàsica i aplicada amb raonament crític i adquirir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar la seva formació d'una manera autònoma.
 • CG3 - Capacitat per estructurar i transmetre oralment i per escrit coneixements i raonaments a diversos tipus de públic (expert i no expert), de forma clara, adecuada original i creativa.
 • CG4 - Capacitat per aplicar els coneixements adquirits per a l'adaptació a situacions noves i donar resposta a problemes relacionalts amb la seva àrea d'estudi, amb coneixement del seu entorn legislatiu i socioeconòmic.
 • CE-2 - Planificar estratègies i triar les eines i les tècniques adequades per assolir un objectiu concret relacionat amb el disseny d'un experiment o el desenvolupament d'una aplicació en l'àmbit de la biotecnologia alimentària.
 • CE-8 - Aplicar, de forma integrada, els aprenentatges i competències adquirides a l'estudi d'una temàtica, al disseny d'una aplicació oa la resolució d'una problemàtica concreta relacionada amb l'àmbit de la biotecnologia alimentària.

Continguts

1. Consolidació dels aprenentatges adquirits en diferents matèries del màster i capacitat d'aplicar-los en l'àmbit professional a través de la integració en:

          1.1. una empresa del sector alimentari i/o biotecnològic per realitzar tasques relacionades amb la seva activitat productiva

          1.2. un grup d'investigació de la pròpia universitat, centres de recerca o departaments de R+D d'empreses del sector, per participar activament en un projecte d'investigació i/o desenvolupament

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 0 65 65
Exposició dels estudiants 2 10 12
Pràctiques en empreses / institucions 0 200 200
Tutories de grup 23 0 23
Total 25 275 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Activitats a concretar a proposta del director de l'empresa o institució on s'incorpora l'estudiant i amb el vist-i-plau del professor de Màster assignat a l'estudiant per fer les funcions de tutor. Durada: 150-200h Informe de seguiment del director/tutor amb una valoració de la tasca desenvolupada. 25
  Treball final de màster: Elaboració d'una memòria escrita Presentació d'una memòria escrita (extensió màx. 50 pàg.) Es valorarà tant el contingut com els aspectes formals del document 50
  Treball final de màster: Presentació i defensa oral Exposició en un acte públic d’un resum del treball en un temps entre 15 i 20 minuts. Discussió amb una comissió avaluadora constituïda per 3 professors, exclòs el tutor. Claredat i correcció en l'exposició. Demostració de coneixements 25

  Qualificació

  Els tres professors designats pel Consell d'Estudis del Màster proposaran la qualificació de l'assignatura a partir de:
  * la memòria presentada
  * l'informe del director i/o del professor tutor
  * els coneixements demostrats per l'estudiant durant la presentació oral i discussió amb la comissió avaluadora

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà "No presentat":
  - l'estudiant que no hagi dipositat la memòria escrita dins el termini establert pel consell del Màster.
  - l'estudiant que no es presenti a l'acte de defensa del seu treball

  Observacions

  1. Els estudiants han de fer arribar una sol•licitud d'assignació de plaça per a realitzar l'estada, dirigida als directors del Màster. Disposen d'un llistat de places ofertades i d'un model de sol•licitud d'assignació de plaça en l'apartat "Documents" de la WEB de l'assignatura.

  2. La comissió docent del Màster avaluarà les sol•licituds, notificarà la resolució i assignarà a l’estudiant un professor del Màster per a què faci les funcions de director o tutor.

  3. Redacció de la memòria escrita (màx 50 pàgines)
  3A. Quan s'ha fet un treball d'iniciació a la recerca, la memòria escrita s’ha d’estructurar d’acord amb els estàndards per a la presentació d’informes científics i ha d'incloure els apartats necessaris per explicar en què ha consistit el treball d'iniciació a la recerca que s'ha desenvolupat durant l'estada ((*) apartats obligatoris)
  Un informe científic s'estructura en els apartats següents:
  - INTRODUCCIÓ (*): revisió bibliogràfica , contextualització i justificació dels objectius del projecte.
  - OBJECTIUS (*): definició clara dels objectius.
  - MATERIALS I MÈTODES (*): descripció del disseny experimental, dels materials i els mètodes utilitzats.
  - RESULTATS: s’han de presentar elaborats i resumits en forma de taules i figures.
  - DISCUSSIÓ: els resultats obtinguts es comparen amb els obtinguts a d’altres investigacions i es discuteix la seva validesa i implicacions en el camp objecte d’estudi.
  - CONCLUSIONS: constitueixen els resultats originals més significatius que s’han obtingut.
  - BIBLIOGRAFIA (*): relació de referències citades en alguna part del manuscrit.

  3B. Quan s'ha fet una immersió en el món laboral, la memòria escrita ha de contenir:
  - Característiques i organització de l'empresa o institució on s'han realitzat les pràctiques
  - Descripció de les activitats que s'hi realitzen
  - Tasques concretes desenvolupades per l'estudiant durant l'estada i, si escau, resultats obtinguts
  - Valoració personal de l'experiència

  Assignatures recomanades

  • Aplicacions de la biotecnologia a la indústria alimentària
  • Biotecnologia Animal
  • Biotecnologia enzimàtica
  • Biotecnologia Microbiana
  • Biotecnologia vegetal
  • Legislació, bioètica, protecció i explotació de resultats
  • Seguretat alimentària i Traçabilitat
  • Tècniques avançades en biotecnologia