Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
Estructura social i desigualtats en els estats de benestar actuals. La clase social, la pobresa i l'exclusió. La importància de la perspectiva familiar en l'anàlisi social.
Crèdits:
5

Grups

Altres Competències

  • -Poder analitzar l’estat del benestar des d’una perspectiva de gènere - Poder examinar els processos d’exclusió social tenint en compte les situacions específiques de les dones - Poder desenvolupar anàlisis de polítiques públiques des d’una perspectiva comparada, crítica i no androcèntrica

Continguts

1. Desigualtat i benestar 3.1. Els conceptes bàsics de la desigualtat social: estructura i classe social 3.2. Eixos de desigualtat i gènere

2. Pobresa, exclusió social i benestar 2.1 Definicions exclusió social 2.2. Perfils socials d’exclusió i gènere

3. Desigualtat i benestar 3.1. Els conceptes bàsics de la desigualtat social: estructura i classe social 3.2. Eixos de desigualtat i gènere

4. Famílies, dones i benestar 4.1 Canvis en els models familiars des d’una perspectiva comparada 4.2 Dones i familia 4.3 La desigualtat i el benestar des de la perspectiva familiar i el gènere

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 28 0 28
Classes participatives 5 17 22
Elaboració de treballs 2 25 27
Prova d'avaluació 2 7 9
Seminaris 20 0 20
Tutories 9 10 19
Total 66 59 125

Bibliografia

  • Carrasco, C (1997). Mujeres, trabajos y políticas sociales: una aproximación al caso español. . Instituto de la Mujer. .
  • LEWIS, JANE (ed.) (2006). Children, changing families and welfare states.. Cheltenham. Edward Elgar Publishing Limited..
  • TORTOSA, J.M. (coord.) (2002). Mujeres pobres, indicadores de empobrecimiento de la España de hoy. . Foessa.
  • BOCK, G. & THANE, P. (eds.) (1996). Maternidad y políticas de género. La mujer en los estados del bienestar europeo. Instituto de la Mujer. .
  • Subirats, M. (2012). Barcelona, de la necessitat a la llibertat : les classes socials al tombant del . L'Avènç.
  • MIGUÉLEZ, F., GARCIA, T., REBOLLO, O., SÁNCHEZ, C. i ROMERO, A. ( (1997). Desigualtat i Canvi. Edicions Proa.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball/Aprenentatge autònom treball en grup sobre un tema que s'haurà d'exposar a classe 60
exercici escrit a classe, reflexió sobre un tema
i posteriorment discussió col.lectiva a classe sobre l’exercici
Sessió 1: exercici escrit a classe, reflexió sobre un tema
Sessió 2: Discussió col.lectiva a classe sobre l’exercici
40

Qualificació

Avaluació continuada

Tema 1: Benestar: la visió dels estats
Període: 19 – 26 de setembre

Tema 2: Pobresa, exclusió social i benestar
Període: 3 -10 d’octubreTema 3: Desiguatat i benestar
Període: 17- 24 d’octubre

Activitats Temes 1, 2, 3:
Període: 17 de setembre – 21 d’octubre

Exercici 1: 17 d’octubre ( data modificable)
Sessió 1: exercici escrit a classe, reflexió sobre un tema
Sessió 2: Discussió col.lectiva a classe sobre l’exercici

Ponderació: 40% de la nota final


Tema 4: Famílies, dones i benestar
Període: 31 d’octubre – 7 de novembre

Activitats Temes 1, 2, 3 i 4:
Període: 19 de setembre – 21 de novembre
Exposició:14-21 novembre

Exercici 2: treball de recerca de dades i anàlisis de les mateixes des de la perspectiva de la desigualtat i el gènere de qualsevol dels temes tractats al programa. Aquest treball es farà en grup i caldrà establir el tema amb el vist-i-plau de la professora.

Sessió 1: exposisició treball
Sessió 2: exposició treball i conclusions treballs i curs

Ponderació: 60% de la nota final
Avaluació continuada

Tema 1: Benestar: la visió dels estats
Període: 19 – 26 de setembre

Tema 2: Pobresa, exclusió social i benestar
Període: 3 -10 d’octubreTema 3: Desiguatat i benestar
Període: 17- 24 d’octubre

Activitats Temes 1, 2, 3:
Període: 17 de setembre – 21 d’octubre

Exercici 1: 17 d’octubre ( data modificable)
Sessió 1: exercici escrit a classe, reflexió sobre un tema
Sessió 2: Discussió col.lectiva a classe sobre l’exercici

Ponderació: 40% de la nota final


Tema 4: Famílies, dones i benestar
Període: 31 d’octubre – 7 de novembre

Activitats Temes 1, 2, 3 i 4:
Període: 19 de setembre – 21 de novembre
Exposició:14-21 novembre

Exercici 2: treball de recerca de dades i anàlisis de les mateixes des de la perspectiva de la desigualtat i el gènere de qualsevol dels temes tractats al programa. Aquest treball es farà en grup i caldrà establir el tema amb el vist-i-plau de la professora.

Sessió 1: exposisició treball
Sessió 2: exposició treball i conclusions treballs i curs

Ponderació: 60% de la nota final

Consideracions sobre l’avaluació:

1-S’han de fer totes les activitats i només el que ho ha fet tot serà avaluat amb les ponderacions que s’especifiquen anteriorment.
2- Dins de la valoración general, és obligatòria la participación a classe amb una asistència del 80%
3-Abans del començament de la classe s’establirà un horari de tutories que es realitzaran a la mateixa aula on s’imparteixi el curs.
Avaluació única

Si l’alumnat desitja acollir-se a l’evaluació única, haurà de seguir els passos i terminis establerts per la universitat.
La evaluación única consistirà en la entrega d’aquest material:
-4 exercicis, un per cada tema a partir dels textes que es penjaran a la web. (40% de la nota)
-un treball de curs sobre qualsevol dels temes tractats que haurà de tenir el vist-i-plau de la professora abans d’acabar el mes d’octubre i que consistirà en una reflexió a partir d’una anàlisi de dades sobre el tema tractat. (60% de la nota)


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No n'hi ha cap

Observacions

És important per a aquelles persones que no hagin fet estudis en l'àmbit de les ciències socials i específicament de sociologia que revisin els conceptes bàsics i la perspectiva teòrica. Veure bibliografia bàsica de l'assignatura de Sociologia