Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Els DMO (Destination Management Organization) com a principals agents de dinamització de les destinacions. Anàlisi de les seves formes organitzatives i de gestió. // Las DMO (Destination Management Organization) como principales agentes de dinamización de los destinos. Análisis de sus formas organizativas y de gestión.
Crèdits:
3

Grups

Grup ES

Durada:
Anual
Professorat:
JORGE EDUARDO MOLL DE ALBA CABOT
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

  • E3 Dissenyar i aplicar, en les organitzacions i institucions turístiques, sistemes de Qualitat i gestió mediambiental, econòmica i social
  • E5 Detectar i gestionar la complexitat dels destins i els productes turístics
  • E6 Identificar les noves tendències en el turisme per promoure, de manera creativa, l'adaptació als nous escenaris
  • E7 Analitzar contextos per identificar les oportunitats que ofereixen, els seus potencials, i també els punts dèbils i les possibles amenaces a l'hora de projectar qualsevol iniciativa
  • T9 Promoure avenços en les reflexions i formulacions ètiques relacionades amb l'exercici de la professió o el desenvolupament de la investigació, en un context de responsabilitat social i d'aplicació dels principis de la sostenibilitat econòmica, ecològica i social

Continguts

1. Planificación estratégica territorial

          1.1. Introducción

          1.2. Proceso de planificación estratégica

          1.3. Misión, visión y objetivos

          1.4. Papel de los Stakeholders

          1.5. Gobernanza territorial

2. Gestión integrada de un destino turístico

          2.1. Herramientas fundamentales de la industria turística

          2.2. Gestión de un destino turístico: elementos conceptuales

          2.3. Grandes ejes de la gestión sostenible de una DMO y de un destino

          2.4. Factores clave de éxito de una DMO y de un destino

3. Sistema de indicadores: sistemas de medición

          3.1. Indicadores y sistema de indicadores

          3.2. CMI: Cuadro de Mando Integral

          3.3. Aplicabilidad en los destinos turísticos

          3.4. Variables críticas para los destinos

          3.5. Casos prácticos de indicadores

4. De la planificación a la gestión turística

          4.1. Barcelona 2020

          4.2. Girona 2022

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12 26 38
Debat 0 0 0
Elaboració de treballs 6 14 20
Lectura / comentari de textos 2 10 12
Tutories 5 0 5
Total 25 50 75

Bibliografia

  • Valls, Josep Francesc (cop. 2004 ). Gestión de destinos turísticos sostenibles . [Barcelona]: Gestión 2000. Catàleg
  • Kaplan, Robert S (2000 ). El Cuadro de mando integral : the balanced scorecard (2a ed.). Barcelona: Gestión 2000. Catàleg
  • Ritchie, J.R. Brent (2003 ). The Competitive destination : a sustainable tourism perspective . Oxon: CABI. Catàleg
  • Martínez Pedrós (Daniel) i Milla Gutiérrez (Artemio) (2005). La elaboración del plan estratégico y su implantación a través del CMI. Díaz de Santos. Catàleg
  • Indicators of sustainable development for tourism destinations : a guidebook (cop. 2004 ). Madrid]: World Tourism Organization. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Participación argumentada Compartir conocimientos y experiencias que favorezcan el aprendizaje colectivo 10
Actividades individuales Ver criterios de calificación 20
Trabajo de la asignatura presentación Ver criterios de calificación 30
Trabajo de la asignatura documento Ver criterios de calificación 40

Qualificació

PARTICIPACIÓN
Participación y actitud [1 punto]

ACTIVIDADES
Actividad 1 Planificación (individual) [1 punto]
Actividad 2 DMO (individual) [1 punto]

TRABAJO DE LA ASIGNATURA
Exposición del trabajo [3 puntos]
Documento del trabajo. Estructura, contenido y redactado [4 puntos]

Los alumnos que no se hayan presentado o que hayan obtenido menos de un 5,0 en el cómputo global de la asignatura, podrán presentarse a una prueba de reevaluación. Ésta consistirá en una prueba escrita sobre todos los contenidos de la asignatura que aportará el 100% de la calificación.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiante se considerará No Presentat cuando no haya entregado todos los trabajos de obligada entrega o su asistencia no llegue al 80%.

Observacions

Metodologia:
Combinación de sesiones teóricas de clase, con sesiones de trabajo, individual y en equipo.

Sesiones de clase:
Combinación de clases magistrales dinámicas con el estudio y la discusión de lecturas y casos.

Trabajo de la asignatura:
Elaboración de una propuesta de indicadores de gestión de un destino.