Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Cèl·lules mare embrionàries i somàtiques com a model per a l'estudi dels processos moleculars associats als processos de multipotencialitat idiferenciació cel·lular./ Células madre embrionarias y somáticas como modelo para el estudio de los procesos moleculares asociados a los procesos de multipotencialidad y diferenciación celular.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ELISABET KADAR GARCIA  / MARC YESTE OLIVERAS
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • 1. Identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context d'investigació o professional.
 • 4. Comunicar de forma clara i concisa els seus coneixements, les seves conclusions i les implicacions ètiques i socials del seu camp de treball a públics especialitzats i no especialitzats ( divulgació científica).
 • 5. Actualitzar i prosseguir els seus estudis de forma auto-dirigida i autònoma, recollint i seleccionant la informació necessària que permeti una investigació original i que aporti nous coneixements.
 • 13. Avaluar l'ús i la necessitat de tècniques avançades en biología molecular així com la seva adaptació a necessitats particulars requerides.
 • 14. Identificar les bases cel·lulars i moleculars de les enfermetats humanes ( en àrees concretes d'especialització) demostrant un coneixement de la complexitat bioquímica d'aquestes.
 • 17. Identificar i generar solucions a problemes plantejats en els àmbits de la Biomediciona Molecular i la Patologia Molecular.

Continguts

1. Introducció: Organització pluricel·lular i complexitat de l'especialització cel·lular. Control epigenètic en la diferenciació cel·lular: Processos de metil·lació de l'ADN, modificació de les histones i miRNAs. Homeòstasi i renovació tissular./ Introducción: Organización pluricelular y complejidad de la especialización celular. Control epigenético en la diferenciación celular: Procesos de metilación del ADN, modificación de las histonas y miRNAs. Homeostasis y renovación tisular.

2. Cèl·lules mare embrionàries com a model per a l'estudi dels processos moleculars associats als processos de diferenciació i totipotencialitat cel·lular./ Células madre embrionarias como modelo para el estudio de los procesos moleculares asociados a los procesos de diferenciación y totipotencialidad celular.

3. Cèl·lules mare embrionàries versus cèl·lules mare somàtiques. Cèl·lules mare hematopoiètiques, cèl·lules mare mesenquimàtiques i cèl·lules mare neurals./ Células madre embrionarias versus células madre somáticas. Células madre hematopoyéticas, células madre mesenquimales y células madre neurales.

4. Reprogramació de cèl·lules somàtiques diferenciades: plasticitat del desenvolupament. Cel·lules pluripotents induides (iPs): Factors de transcripció relacionats. / Reprogramación de células somáticas diferenciadas: plasticidad del desarrollo. Células pluripotentes inducidas: Factores de transcripción relacionados.

5. Envelliment cel·lular: telòmers i telomerasa./Envejecimiento celular: telómeros y telomerasa.

6. Teràpies per medicina regenerativa: trasplantament de cèl·lules mare hematopoiètiques i transferència gènica. Matrius acel·lulars. Riscos de generació de tumors. /Terapias para medicina regenerativa: trasplante de células madre hematopoyéticas y transferencia génica. Matrices acelulares. Riesgos de generación de tumores.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Exposició dels estudiants 3 24 27
Lectura / comentari de textos 3 4 7
Prova d'avaluació 1 9,5 10,5
Sessió participativa 15,5 15 30,5
Total 22,5 52,5 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Taller cooperatiu/Taller cooperativo L'activitat es basarà en el comentari d'un article científic en grups a classe i es valorarà la participació de l'alumne en l'activitat./ La actividad se basará en el comentario de un artículo científico en grupos en clase y se valorará la participación del alumno en la actividad. 5
  Seminari amb exposició oral/ Seminario con exposición oral L'avaluació de l'activitat de Seminari representarà un 30% de la nota final i inclourà la valoració de l'exposició oral realitzada per l'alumne (10% de la nota final) i la valoració de la presentació en format power- point que s'ulilitzi durant l'exposició (20% de la nota final)./
  La evaluación de la actividad de Seminario representará un 30% de la nota final e incluirá la valoración de la exposición oral realizada por el alumno (10% de la nota final) y la valoración de la presentación en formato power point que se ulilize durante la exposición (20% de la nota final).
  30
  Prova escrita /Prueba escrita Es realitzarà una prova escrita de respostes breus sobre els continguts de l'assignatura que comptabilitzarà un 65% del total de la nota final. / Se realizará una prueba escrita de respuestas breves sobre los contenidos de la asignatura que contabilizará un 65% del total de la nota final. 65

  Qualificació

  L'obtenció d'una qualificació final de l'assignatura requereix l'assistència obligàtoria de l'alumne a les activitats de taller cooperatiu i seminari així com la realització de la prova escrita ja que es tracta d'activitats d'avaluació.
  L'alumne podrà recuperar, en cas de que la seva nota final sigui inferior a 5, només la nota corresponent a la prova escrita final la qual ponderarà amb les notes obtingudes en les altres activitats d'avaluació no recuperables./
  La obtención de una calificación final de la asignatura requiere la asistencia obligatoria del alumno a las actividades de taller cooperativo y seminario así como la realización de la prueba escrita ya que se trata de actividades de evaluación.
  El alumno podrá recuperar, en caso de que su nota final sea inferior a 5, sólo la nota correspondiente a la prueba escrita final que ponderará con las notas obtenidas en las otras actividades de evaluación no recuperables.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  S'assignarà una nota de NP (No presentat) a l'alumne que no assisteixi a les activitats de Taller cooperatiu i/o Debat i/o Seminari i/o Prova escrita./ Se asignará una nota de NP (No presentado) al alumno que no asista a las actividades de Taller cooperativo y / o Seminario y / o Prueba escrita.

  Observacions

  La bibliografia bàsica per cadascuna de les sessions teòriques i/o pràctiques es basarà principalment en articles en llengua anglesa publicats recentment sobre la matèria tractada. El professorat posarà a disposició dels alumnes els textos complerts que requereixin en l'apartat "Bibliografia Recomanada" en el moodle de l'assignatura./ La bibliografía básica para cada una de las sesiones teóricas y / o prácticas se basará principalmente en artículos en lengua inglesa publicados recientemente sobre la materia tratada. El profesorado pondrá a disposición de los alumnos los textos completos que requieran en el apartado "Bibliografía Recomendada" en el moodle de la asignatura.