Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Introducció al concepte de globalització així com a les nocions de multiculturalitat, interculturalitat i diversitat cultural.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ORIOL ALONSO CANO  / ANNA MARIA ALVADO TEIXIDO
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (50%), Anglès (10%)

Competències

  • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
  • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
  • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme
  • 22. Tenir pensament lògic i esperit crític
  • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. Introducció a la globalització

2. La societat xarxa

3. La nova estructura territorial: la ciutat global

4. El treball en la globalització

5. Els nous actors socials: moviments migratoris i noves classes socials

6. Conflictes territorials

7. Conceptes culturals: multicultiralitat, interculturalitat i diversitat cultural

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 6 6
Classes expositives 22 0 22
Elaboració de treballs 0 17 17
Lectura / comentari de textos 0 10 10
Prova d'avaluació 1,5 16 17,5
Visionat/audició de documents 1,5 1 2,5
Total 25 50 75

Bibliografia

  • ARACIL, R.; OLIVER, J.; SEGURA, A. (1998). El mundo actual: de la Segunda Guerra Mundial a nuestros días. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.
  • CASTELLS, Manuel (2007). La sociedad red. Madrid: Alianza.
  • FUKUYAMA, Francis (1998). El fin de la historia. The National Interest,,
  • GIDDENS, Anthony (2007). Sociología (5a). Alianza.
  • SASSEN, Saskia (2007). Una sociología de la globalización. Buenos Aires: Katz.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració de treball en grup Elaboració de treball en grup 40
Comentari de text Comentari de text 10
Visionat de pel·lícula Visionat de pel·lícula 10
Examen 1 Examen 1 40

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA
Es considera avaluació contínua de l’assignatura la suma de les classes expositives, la presentació i/o exposició de treballs individuals i en grup i les proves avaluatòries.
La no assistència a les dates determinades per a la presentació i/o exposició de treballs individuals o en grup i a les proves avaluatòries comportarà un zero en l’avaluació d’aquella prova.
L’alumne podrà optar al procediment d’avaluació única si la mitjana de totes les activitats d’avaluació contínua és inferior a 5, o si decideix no seguir l’avaluació contínua.

Criteris de puntuació relatius a les presentacions orals dels treballs i entrega de treballs escrits:
Adequació dels continguts
Es tindran en compte:
• l’ús de recursos audiovisuals
• les faltes d'ortografia
• l'expressió oral
Si l'alumne no entrega qualsevol dels treballs requerits per a l'avaluació, la qualificació per al treball o treballs que manqui/-n serà de 0 i es farà la nota mitjana igualment. Si l’alumne no arriba a superar l’avaluació, caldrà superar l’assignatura per avaluació única.

Relatius a l'entrega de comentaris de text i vídeos:
Es tindrà en compte tant el pensament lògic i l'esperit crític com les faltes d'ortografia i els errors d'expressió.

AVALUACIÓ ÚNICA
L’alumne es podrà acollir a l’avaluació única on el 100% de la nota serà un examen on entrarà tota la temàtica exposada a classe i aquella que pugui aparèixer a la bibliografia de l’assignatura (tant de la fitxa de l’estudiant com aquella facilitada al llarg de les classes).


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Obtindrà una qualificació de ‘No presentat’ aquell alumne que no faci cap de les activitats avaluatòries previstes durant el curs.