Dades generals

Curs acadèmic:
2011
Descripció:
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Castellà
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIO EDUARDO FIRMENICH

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIO EDUARDO FIRMENICH

Competències

  • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
  • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
  • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. TEMA 1.OPERACIONS AMB INTERÈS SIMPLE. 1.Concepte d'interès. 2.Càlcul de l'interès, capital, tipus d'interès. 3.Capital i interessos. 4.Càlcul de variables.

2. TEMA 2.DESCOMPTE COMERCIAL. 1.Concepte de descompte. 2.Càlcul del descompte i altres variables. 3.Efectes en gestió de cobrament. 4.Negociació de lletres de canvi. 5.Càlcul del Forfait. 6.Càlcul de TASC.

3. TEMA 3.INTERÈS COMPOST. 1.Concepte. 2.Diferències entre interès simple i compost. 3.Càlcul dels interessos i altres variables. 4.càlcul de la TAE.

4. TEMA 4.RENDES. 1.Classificació de les rendes. 2.Càlcul del valor actual i final de les rendes post-pagables. 3.Càlcul del valor actual i final de les rendes pre-pagables. 4.Altres tipus de rendes.

5. TEMA 5.PRÈSTECS. 1.Concepte de prèstec. 2.Diferents mètodes per amortitzar prèstecs.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 25 25 50
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 1,5 10 11,5
Cerca d'informació 1,5 10 11,5
Prova d'avaluació 2 0 2
Total 30 45 75

Bibliografia

  • ALEGRE ESCOLANO, PEDRO (1989). Ejercicios resueltos de matemática de las operaciones financieras. Madrid: AC.
  • GIL PELÁEZ, LORENZO (1993). Matemática de las operaciones financieras. Madrid: AC.
  • DELGADO, CONCEPCIÓN (1990). Matemática financiera: teoría y 950 ejercicios. Logroño: Delgado.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
2.Exercicis globals de tot el tema, que l'alumne ha d'explicar. Verificació del seguiment continu de l'assignatura per part dels estudiants. 10
3.L'alumne ha de recollir informació del cost de les operacions financeres (tipus d'interès,comissions, etc.) i fer un anàlisi comparatiu. Verificació que l'alumne és capaç d'investigar autònomament aplicant els coneixements tècnics estudiats en l'assignatura. 20
4.Exposició d'articles de premsa, internet, etc. relacionats amb conceptes estudiats a classe per analitzar la realitat financera. Compliment per part de l'alumne del pla continu per l'elaboració del treball al llarg del curs i avaluació de la competència de treball en equip. 10
5.Examen final. Verificació de l'adquisició dels coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura. 60

Qualificació

El curs és qualificat d'acord amb la metodologia de l'avaluació contínua.
La nota final és el promig ponderat de les qualificacions de totes les activitats avaluables.
Per poder fer el promig de la nota de l'examen final amb la resta d'activitats avaluables i aprovar el curs és necessari obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 en aquest examen final.
En cas d'un promig ponderat igual o superior a 5 amb una nota d'examen final inferior a 4, la qualificació final serà de "suspès" amb una nota de 4.
Els alumnes que no aprovin l'assignatura durant l'avaluació contínua, podran presentar-se a un examen de recuperació. Consistirà en un únic examen final (100% de la nota) que abarcarà tot el contingut de l'assignatura, encara que només es podrà aspirar a una nota final màxima d'"aprovat" amb una qualificació de 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne/a que havent assistit al curs i realitzat els exercicis de l'avaluació contínua no es presenti a l'examen final, tindrà la qualificació de No Presentat.

Observacions

Es recomana especialment als alumnes seguir el curs amb el mètode d'avaluació contínua assistint a totes les classes.