Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Introducció a la praxis del turisme alternatiu, el seu desenvolupament i els problemes que ha d'afrontar.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 10. Analitzar les implicacions ètiques del turisme
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.

Continguts

1. Context historic, social i conceptual del turisme alternatiu

2. Problemes del turisme massiu

3. Praxi del turisme alternatiu: actiu i pasiu

4. Dificultats del turisme alternatiu

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca d'informació 0 10 10
Classes expositives 22 0 22
Prova d'avaluació 3 20 23
Treball en equip 0 20 20
Total 25 50 75

Bibliografia

 • Alonso Cano, Oriol (2014). Encarnaciones del capitalismo. Barcelona: Carena.
 • Alonso Cano, Oriol (2014). Sociedad débil. . Barcelona: Formatic Barcelona.
 • Llibre Alvarez, J.I. (1992). Sociedad. Estado y Patrimonio Cultural. Madrid: Espasa Calpe.
 • Bayon, F (1999). 50 Años del turismo español. Madrid: CERA.
 • Fernández, L (1999). Historia general del turismo de masas. Madrid: Alianza.
 • Molina Villar, J.J. (2010). Balnearios. Antiguas prácticas, nuevas costumbres. Barcelona: Astro Uno.
 • Molina Villar, J.J. (2003). L'origen dels balnearis. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
 • Molina Villar, J.J. (2013). Turismos alternativos. Barcelona: Tempore.
 • Molina Villar, J.J. (2003). Els orígens de la publicitat turística a Catalunya. Estudis de Turisme de Catalunya - ETC, (13),
 • López Palomeque, F.,Sánchez Aguilera, D. (2010). Atles del turisme a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Universitat de Barcelona.
 • López Palomeque, F., (1994). El turisme, en Geografía General dels Països Catalans. Barcelona: Enciclopedia Catalana.
 • Garay Tamajon, L.A., (2007). El ciclo de evolución del destino turístico. Una aproximación al desarrollo..... Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Vera Rebollo, J.F., (1987). Turismo y urbanización en el litoral Alicantino. Alicante: IEJGA-Dip Alicante.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Elaboració del treball en grup treball de recerca grupal 60
Examen 1 Es tindrà en compte tant el domini del tema com el pensament lògic i l'esperit crític, així com les faltes d'ortografia i els errors d'expressió. 20
Examen 2 Es tindrà en compte tant el domini del tema com el pensament lògic i l'esperit crític, així com les faltes d'ortografia i els errors d'expressió. 20

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA

Es considera avaluació contínua de l’assignatura la suma de les classes expositives, la presentació i/o exposició de treballs individuals i en grup i les proves avaluatòries.
La no assistència a les dates determinades per a la presentació i/o exposició de treballs individuals o en grup i a les proves avaluatòries comportarà un zero en l’avaluació d’aquella prova.
L’alumne podrà optar al procediment d’avaluació única si la mitjana de totes les activitats d’avaluació contínua és inferior a 5, o si decideix no seguir l’avaluació contínua.

Criteris de puntuació relatius a les presentacions orals dels treballs i entrega de treballs escrits:
Adequació dels continguts

Es tindran en compte:
• l’ús de recursos audiovisuals
• les faltes d'ortografia
• l'expressió oral

Si l'alumne no entrega qualsevol dels treballs requerits per a l'avaluació, la qualificació per al treball o treballs que manqui/-n serà de 0 i es farà la nota mitjana igualment. Si l’alumne no arriba a superar l’avaluació, caldrà superar l’assignatura per avaluació única.

Relatius a l'entrega de comentaris de text i vídeos:
Es tindrà en compte tant el pensament lògic i l'esperit crític com les faltes d'ortografia i els errors d'expressió.

AVALUACIÓ ÚNICA

L’alumne es podrà acollir a l’avaluació única on el 100% de la nota serà un examen on entrarà tota la temàtica exposada a classe i aquella que pugui aparèixer a la bibliografia de l’assignatura (tant de la fitxa de l’estudiant com aquella facilitada al llarg de les classes).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Obtindrà una qualificació de ‘No presentat’ aquell alumne que no faci cap de les activitats avaluatòries previstes durant el curs.

Observacions

En cas de suspendre l'assignatura en la primera convocatòria l'estudiant, per aprovar, haurà de realitzar un examen en el que entrarà tota la temàtica exposada a classe i aquella que pugui aparèixer a la bibliografia de l’assignatura (tant de la fitxa de l’estudiant com aquella facilitada al llarg de les classes).