Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
Aquesta assignatura persegueix introduir l'alumne a les nocions i conceptes bàsics necessaris per interpretar les principals obres i artistes de la Història de l'Art, sobretot al continent europeu, com un dels camps d'interès dins el turisme cultural, la museologia i les galeries d'art.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 13. Identificar elements rellevants procedents d'altres cultures i la diversitat de costums existents.
 • 18. Analitzar els impactes generats pel turisme
 • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística

Continguts

1. TEMA 1. TEORIA I FUNCIÓ DE L’ART

2. TEMA 2. CULTURA I ART EN ÈPOCA PRE i PROTOHISTÒRICA

3. TEMA 3. HISTÒRIA, PENSAMENT, CULTURA I ART EN ÈPOCA CLÀSSICA

4. TEMA 4. HISTÒRIA, PENSAMENT, CULTURA I ART EN ÈPOCA MEDIEVAL

5. TEMA 5. HISTÒRIA, PENSAMENT, CULTURA I ART EN ÈPOCA MODERNA

6. TEMA 6. HISTÒRIA, PENSAMENT, CULTURA I ART EN ÈPOCA CONTEMPORÀNIA

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 20 0 20
Elaboració de treballs 0 50 50
Exposició dels estudiants 5 0 5
Total 25 50 75

Bibliografia

 • Alonso Fernández, Luis (1999 ). Museología y museografía . Barcelona: Ediciones del Serbal. Catàleg
 • Gombrich, E. H.|q(Ernst Hans) (1999 ). Història de l'art (16 ed. revisada, augmentada i dissenyada de nou). Barcelona: Columna. Catàleg
 • Gombrich, E. H.|q(Ernst Hans) (1992 ). Historia del arte (15ª ed. , rev. y ampl.). Madrid: Alianza. Catàleg
 • Rebollo Matías, Alejandro (DL 1997 ). Historia del arte y patrimonio cultural en España : Edición especialment orientada al sector turístico . Madrid: Síntesis. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràcticum I Verificar que l’alumne és capaç d’aplicar els conceptes apresos tant a classe com mitjançant la bibliografia en un supòsit concret, citant correctament la fonts utilitzades. 25
Pràcticum II Verificar que l’alumne és capaç d’aplicar els conceptes apresos tant a classe com mitjançant la bibliografia en un supòsit concret, citant correctament la fonts utilitzades. 25
Exposició del Pràctium I Verificació de la capacitat de síntesi, de la capacitat d’operar amb les noves tecnologies informàtiques i la capacitat de l’alumne de la seva expressió oral. 25
Exposició del Pràcticum II Verificació de la capacitat de síntesi, de la capacitat d’operar amb les noves tecnologies informàtiques i la capacitat de l’alumne de la seva expressió oral. 25

Qualificació

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE L’ASSIGNATURA

AVALUACIÓ CONTÍNUA

Es considera avaluació contínua de l’assignatura a la suma de les classes expositives per part del professor, la presentació del treball en la data determinada amb la seva exposició, que a part del català o el castellà, podrà ser en llengua anglesa, francesa o alemanya . L’assistència a l'aula només serà obligatòria en el moment que es presentin de forma oral els Pràcticum I i II, traient un punt per sessió a l’alumne que no pugui justificar per escrit la seva absència per motius mèdics.

Pel que fa a la qualificació, el valor del Pràctium I és d’un 25%, del Pràcticum II també d’un 25% a l’igual que les seves presentacions orals que també són d’un 25% cadascuna. La obligatorietat de fer els pràcticums i la seva presentació és palesa. Si l’alumne decideix no fer-ne una o l’altra, o cap de les dues, no se li permetrà l’avaluació contínua havent de superar l’assignatura per l’avaluació única. Igualment, la nota mínima de cadascuna de les proves avalutòries haurà de ser un quatre per a que es faci la mitja entre elles.

Tant el treball escrit com el power point de la seva presentació s’hauran de penjar al moodle de la UdG (format PDF) dins termini indicat a inicis de curs. El fet de no complir amb aquest requisit significarà el No Presentat de l’ítem avaluatiu i la impossibilitat de poder aprovar per l’avaluació contínua.


AVALUACIÓ ÚNICA:

L’alumne es podrà acollir a l’avaluació única on el 100% de la nota serà un examen on entrarà tota la matèria exposada a classe i aquella que hi pugui aparèixer a la bibliografia de l’assignatura (tant la del disseny de l'assignatura com aquella facilitada pel professor a classe).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran “No Presentat” tot aquell alumne que no presenti ni el treball, ni la exposició ni es presenti a l’examen.

Observacions

L'assignatura està pensada per a alumnes especialment interessants en el patrimoni cultural i història de l'art.

Assignatures recomanades

 • Alemany IV
 • Anglès IV
 • Creació d'itineraris i viatges combinats
 • Francès IV
 • Guiatge turístic
 • Patrimoni turístic d'Espanya
 • Tipologies i estratègies de destinacions turístiques