Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L'assignatura proposa una panoràmica general sobre l'estat de la qüestió de la gestió de les destinacions i recursos turístics des del punt de vista de les administracions públiques, amb especial atenció al cas de l'Estat espanyol.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSE BRU SANCHEZ
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (10%), Francès (10%)

Competències

 • 2. Analitzar, sintetitzar i interpretar en turisme
 • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
 • 20. Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística
 • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics

Continguts

1. Marc constitucional del turisme.

2. Organització administrativa del turisme.

3. Les eines de la Gestió Pública Turística. 3.1 El foment de l'activitat turística. 3.2. La Política turística 3.3 La planificació turística. 3.4 Els serveis públics per al turisme. 3.5 Els serveis de estudis turístics.

4. El municipi turístic.

5. La gestió de les destinacions turístiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 33 30 63
Exposició dels estudiants 10 25 35
Prova d'avaluació 2 0 2
Total 45 55 100

Bibliografia

 • Antón Clavé, Salvador (2005 ). Planificación territorial del turismo . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Arcarons i Simón, Ramon (DL 1999 ). Manual de derecho administrativo turístico (Nueva ed. actualizada). Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Blanquer, David (1999 ). Derecho del turismo . València: Tirant Lo Blanch. Catàleg
 • Calabuig i Tomas, Jordi (1994 ). Manual de geografía turística de España . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Calabuig i Tomàs, Jordi (2009 ). Destinacions turístiques (3a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Castejón Montijano, Rafael Martínez Merino, Juan Luis González, Manuel-Jesús (cop. 2003 ). Introducción a la economía para turismo. Casos prácticos yejercicios . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Fernández Rodríguez, Carmen (DL 2003 ). Derecho administrativo del turismo (2ª ed.). Madrid [etc.]: Marcial Pons. Catàleg
 • García Macho, Ricardo Recalde Castells, Andrés Petit Lavall, Mª Victoria (2000 ). Lecciones de derecho del turismo . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Lacosta Aragües, Antonio Javier (2006 ). Turismo y cambio territorial : ¿eclosión, aceleración, desbordamiento? . Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza. Catàleg
 • Miralbell i Izard, Oriol Arcarons i Simón, Ramón (2010 ). Gestión pública del turismo (1ª ed. en lengua castellana). Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Pérez Guerra, Raúl (2010 ). Dret de les activitats turístiques (2a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Stiglitz, Joseph E (DL 2002 ). La Economía del sector público (3a ed.). Barcelona: Antoni Bosch. Catàleg
 • Vera Rebollo, José Fernando (2011 ). Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Francesc González Reverté i Oriol Miralvell Izard (2011). Gestión pública del turismo. Recuperat 22/06/2016, a http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/264/5/Gu%C3%ADa%20de%20gest

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Docència (lectures, visionat de documentals, videos i pel·lícules, treball de camp, cerca d'informació, activitats a l'aula) Realització de classe de forma teòrica per introduir conceptes i temari, complementant-t'ho amb activitats pràctiques i reals 20
Treball individual Activitat escrita i/o oral 20
Realització d'un treball a exposar oralment Realització d'un treball per parelles o en grup (cerca d'informació, treball de camp, lectura i anàlisi de documents, redacció pròpia).
Exposar oralment el treball escrit.
40
Actitivat teòrica Examen escrit 20

Qualificació

Avaluació i qualificació de l'assignatura.

AVALUACIÓ CONTINUA:

Cada dos temes es farà un exàmen-avaluació dels continguts apresos mitjançant una prova tipus test. El valor de cadascún dels exàmens-avaluacións serà proporcional al número d'avaluacions que es duguin a terme al llarg del curs, de tal manera que si es féssin 4 avaluacions, el valor de cadascuna serà del 25% de la nota.


Al llarg del curs es portaran a terme treballs pràctics i estaran relacionats amb el temari objecte d'avaluació. Aquests treballs es tindran en compte als efectes de qualificació de la nota de cadascuna de les avaluacions, i podran ser tant individuals com en equips.

Les dates dels exàmens-avaluacions es comunicaran amb antelació suficient, una vegada explicats i treballats a classe els continguts dels temes objectes de l'avaluació.

AVALUACIONS EXTRAORDINÀRIES:

En el cas de que un alumne no pugui presentar-se a alguna de les avaluacions per causa justificada, podrà fer l'exàmen en una data proposada pel professor, essent la prova en aquest cas de preguntes a desenvolupar.

AVALUACIÓ ÚNICA.

L'alumne que no assisteixi a cap avaluació, o bé les hagi suspés, tindrà l'opció d'examinar-se de tota l'assignatura en un exàmen final amb preguntes de desenvolupament.

Aquest exàmen tindrà lloc en el mes de juny/juliol, d'acord amb les dates de recuperació fixades per l'Escola.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindran la qualificació de "No presentat" els alumnes que no hagin ni seguit l'avaluació contínua, ni s'hagin presentat a l'avaluació única.

Observacions

Es recomana a l'alumne assistència continuada a classe per tal de no perdre el fil de les explicacions, i estigui en tot moment informat de les proves avaluatòries que es portaràn a terme al llarg del curs.

Assignatures recomanades

 • Dimensió econòmica del mercat turístic
 • Dimensió jurídica del turisme
 • Dimensió socio-cultural del turisme
 • Dimensió territorial del turisme
 • Turisme sostenible