Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
OBJECTIU: "Alemany IV" és una la continuació del curs anterior a la llengua i cultura germànica, amb un enfocament comunicatiu, pràctic i directe, fins a assolir el nivell A2.2 del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües. MÈTODE: Apreneu la llengua utilitzant-la en situacions comunicatives, tretes de la vida diària i del món del turisme, i practiqueu l’alemany amb exercicis variats i propers a la llengua viva i actual.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Alemany
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Competències

  • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
  • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
  • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. Unit 21 Arbeitssuche Im Alltag: über Arbeit und Arbeitssuche sprechen; über Arbeitserfahrngen sprechen; ein Kontaktgespräch am Telefon führen; Berufsbiografien verstehen Kommunikation: Wir haben flexible Arbeitszeiten; Wie viel verdint man pro Stunde?; Ich habe als Elektriker gearbeitet Grammatik: Adjekktive vor dem Nomen und nach der, die, das; Nebensätze: Relativsatz; Relativpronomen (Nominativ / Akusativ) Aussprache: Viele Konsonanten sprechen Deutsch verstehen: Lesen: Text zum Thema Arbeit und Freizeit. Hören: Interview mit einem Feuerwehrmann

2. Unit 22 Alltag und Medien Im Alltag: über Medien sprechen; eine Statistik verstehen; über Fernsehgewonheiten sprechen; Argumenten: Texte über Medien verstehen. Kommunikation: Ich lese regelmäsig Zeitung; Ich Skype oft mit Freunden; Ich bin mir nicht sicher, aber....; Das galube ich nicht. Grammatik: Welch...? Dies...; Wortbildung: Adjektive auf –ig, -isch, -bar, -lich, Vorsilbe um- Aussprache: Rückfragen: Satzmelodie und Akzent Deutsch verstehen: Lesen: Die Geschichte des Fernnsehens in Deutschland

3. Unit 23 Politik und ich Im Alltag: über Politik sprechen; Meinungen bregründen; Wünsche äussern; über Vergangenes sprechen; einen Artikel über Ehrenamt verstehen Kommunikation: Ich denke, wir müssen uns engagieren; Du hast recht; Das sehe ich anders; Sehr wichtig finde ich...; Grammatik: Verben mit präpositionen; Präteritum (regelmässige und unregelmässige Verben) Aussprache: Emotional Sprechen Deutsch verstehen: Lesen: Text zum Ehrenamt. Hören: Aussage zum Ehreamt

4. Unit 24 Bei uns und bei euch Im Alltag: über gutes/schlechtes Benehmen sprechen; über Einladungen sprechen; über Höflichkeitsregeln sprechen; interkulturelle Vergleiche machen Kommunikation: Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für den Abend; Leider kann ich nicht ...; Entschuldigung Grammatik: Präpositionen mit Dativ (zusammenfassung); Nebensätze (Übersicht) Aussprache: Einen Text sprechen üben Deutsch verstehen: Lesen: Texte zum guten Ton und zur Höflichkeit. Hören: Meinungen zu gutem Benehmen

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 40 0 40
Elaboració de treballs 0 15 15
Prova d'avaluació 2 0 2
Visionat/audició de documents 8 10 18
Total 50 25 75

Bibliografia

  • Berliner Platz 2 Neu. Deutsch im Alltag (A2) (2010). Langenscheidt .

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes participatives Classes participatives 25
Audició de documents Audició de documents 25
Elaboració de treballs Elaboració de treballs 25
Prova d'avaluació Prova d'avaluació 25

Qualificació

AVALUACIÓ D’ACTIVITATS:

Expressió Oral:

Les mostres d’expressió oral, que es puntuen, es valoraran tenint en compte els criteris següents: El vostre diàleg o la vostra presentació ha de encabir tots els punts demanats (ha de ser completa), ha de ser coherent, adequat i d’extensió correcte. També es consideren aspectes d’interacció: estratègies comunicatives, registre (formal/informal), adequació a la situació i la riquesa del vocabulari utilitzat. Finalment es valora la correcció lingüística, sobretot la conjugació i l’ordre de les paraules en una oració, juntament amb la fonètica i l'entonació. Es pot donar un punt extra si el text destaca per la seva creativitat i / o extensió, sempre i quan sigui coherent i adequat. No es dóna un punt extra si ja s’ha arribat a la màxima valoració. Per la nota final, es calcularà la mitjana de les notes obtingudes.

Escrits a Classe:

Les mostres d’expressió escrita a classe es valoraran tenint en compte els criteris següents: El vostre escrit ha de encabir tots els punts demanats (ha de ser complet), ha de ser coherent, adequat i d’extensió correcte. També es consideren aspectes d’adequació a la tipologia de text: estratègies comunicatives, registre (formal/informal), i la riquesa del vocabulari utilitzat. Finalment es valora la correcció lingüística, sobretot la conjugació, declinació i l’ordre de les paraules en una oració així com l’ortografia. Es pot donar un punt extra si el text destaca per la seva creativitat i / o extensió, sempre i quan sigui coherent i adequat. No es dóna un punt extra si ja s’ha arribat a la màxima valoració. Per la nota final, es calcularà la mitjana de les notes obtingudes

Escrits a Casa:

Les mostres d’expressió escrita a classe es valoraran tenint en compte els criteris següents: El vostre escrit ha de encabir tots els punts demanats (ha de ser complet), ha de ser coherent, adequat i d’extensió correcte. També es consideren aspectes d’adequació a la tipologia de text: estratègies comunicatives, registre (formal/informal), i la riquesa del vocabulari utilitzat. Finalment es valora la correcció lingüística, sobretot la conjugació, declinació i l’ordre de les paraules en una oració així com l’ortografia. Es pot donar un punt extra si el text destaca per la seva creativitat i / o extensió, sempre i quan sigui coherent i adequat. No es dóna un punt extra si ja s’ha arribat a la màxima valoració. Per la nota final, es calcularà la mitjana de les notes obtingudes.

Comprensió Oral: Es calcularà la mitjana de les notes obtingudes.
Comprensió Escrita: Es calcularà la mitjana de les notes obtingudes.
Tests de Lliçó: Es calcularà la mitjana de les notes obtingudes.CRITERIS DE QUALIFICACIÓ: Examen Final

Criteri imprescindible per aprovar aquest examen és obtenir com a nota mínima un 5 tant a l’àrea d’expressió oral com al conjunt de gramàtica i expressió escrita.

Expressió oral 20%
Comprensió oral 20%
Comprensió escrita 20%
Gramàtica i vocabulari 20%
Expressió escrita 20%

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran "no presentats" els estudiants que no entrin en l'avaluació continuada ni s'hagin Presentat a l'examen global.

Observacions

Coneixements Previs: Es necessitarà haver cursat Alemany III

Tutories: Els horaris de tutoria es comunicaran a principi de curs. Per a qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb els respectius professores d'alemany.


Llibres de text:

Berliner Platz 2 Neu. Deutsch im Alltag (A2)
http://www.langenscheidt.es/katalog/titel_berliner_platz_neu_5074_5_760.html

Assignatures recomanades

  • Alemany I
  • Alemany II
  • Alemany III