Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Aquesta assignatura és una introducció participativa a la llengua i cultura alemanya, amb un enfocament comunicatiu, pràctic i directe, fins a assolir el nivell A2. segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprenentatge, ensenyament, avaluació (MECR). Alemany III és una continuació d'Alemany II.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LARA MARIA BARRIUSO HERRERO
Idioma de les classes:
Català (10%), Alemany (90%)

Competències

 • 4. Utilitzar la llengua anglesa i una altra llengua estrangera
 • 9. Tenir habilitat per a les relacions personals en qualsevol context i situació.
 • 17. Comunicar-se oralment i per escrit
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. CONTINGUTS PRAGMÀTICS

          1.1. Geschriebene Nachrichten: Mailbox, SMS-Nachrichten, Einladungen

          1.2. der erste Eindruck: Mode, Kleidung, Aussehen und Persönlichkeit

          1.3. Natur und Landschaften, Tiere

          1.4. das Wetter

          1.5. Wohnen, essen und trinken

          1.6. Schule und Ausbildung

          1.7. Úber Beziehungen sprechen

          1.8. Reise und Unterkunft

          1.9. Veranstaltungen und Verabredungen

          1.10. Gesundheit und Sport

2. CONTINGUTS GRAMATICALS

          2.1. Komparativ und Superlativ

          2.2. Konjunktion "denn"

          2.3. Ordinarzahlen

          2.4. Die Nebensätze (dass, weil obwohl, trotzdem...)

          2.5. Konjunktiv II

          2.6. Adjektivdeklination

          2.7. Präteritum

          2.8. Wechselprepostionen

          2.9. Demonstrativ-, Frage-, PräpositionalPronomen

          2.10. Passiv Präsens

          2.11. Verb "Lassen"

          2.12. Relativsatz im Nominativ

          2.13. lokale Adverbien

          2.14. Genitiv

          2.15. Indefinitpronomen

          2.16. Infinitivsätze

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 25 40 65
Treball en equip 5 5 10
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Habersack, C., Pude, A. i Specht, F. (2013). Menschen. Deutsch als Fremdsprache A2.1. Kursbuch. Ismaning: Hueber Verlag.
 • Habersack, C., Pude, A. i Specht, F. (2013). Menschen. Deutsch als Fremdsprache A2.1. Arbeitsbuch. Ismaning: Hueber Verlag.
 • Götz, G. et al. (2009). Langenscheidts Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache. München: Langenscheidt.
 • Castell, Andreu (cop. 1997 ). Gramática de la lengua alemana . Madrid: Idiomas. Catàleg
 • Castell, Andreu (cop. 2003 ). Ejercicios : gramática de la lengua alemana (2ª ed.). Madrid: Idiomas. Catàleg
 • Corcoll, Brigitte (1994 ). Programm : alemán para hispanohablantes . Barcelona: Herder. Catàleg
 • Themen Aktuell 2 : Deutsch als fremdsprache : NiveaustufeA2 (2003 ). Ismaning: Max Hueber Verlag. Catàleg
 • Klimaszyk, Petra (cop. 2006 ). Schritte 2 international : Deutsch als Fremdsprache : [Niveau A1-2] . Ismanig: Hueber. Catàleg
 • Hilpert, Silke (cop. 2006 ). Schritte 3 international : Deutsch als Fremdsprache : [Niveau A2-1] . Ismanig: Hueber. Catàleg
 • Deutsche Welle. Recuperat 17/06/2016, a http://www.dw.de/deutsch-lernen/s-2055
 • Pons. Das kostenlose Online-Wörterbuch. Recuperat 17/06/2016, a http://de.pons.com/
 • Deutsch Lerner Blog. Recuperat 17/06/2016, a http://leicht-deutsch-lernen.com/
 • Mein Deutschbuch. Recuperat 17/06/2016, a http://www.mein-deutschbuch.de/
 • Lingolia. Recuperat 17/06/2016, a https://deutsch.lingolia.com/
 • Krenn, Wilfried (2015). Motive A2. Kompaktkurs DaF- Kursbuch. Hueber.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Projectes. Elaboració d'un treball escrit i presentació oral del mateix Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia, la fonètica. 20
Proves escrites. Competències de compresió escrita, comprensió oral, ús de la llengua. Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia, la fonètica. 20
Entrega de pràctiques, tasques i exercicis realitzats a classe, a casa i online Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia, la fonètica. 20
Projectes. Elaboració d'un treball escrit i presentació a classe. Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia, la fonètica. 20
Projectes: elaboració d'un treball i presentació a classe Es tindrà en compte l'aplicació dels recursos lingüístics i lèxics, l'adequació del vocabulari a la situació, la competència gramatical, la cohesió i la coherència, l'ortografia, la fonètica. 20

Qualificació

AVALUACIÓ CONTÍNUA

La nota final d’avaluació contínua correspondrà a la mitja de la nota obtinguda a cada prova/projecte. En cas de no poder donar tot el temari, els percentatge no avaluat es dividirà a parts iguals per la resta de proves.
Aquestes proves es dividiran en proves/exàmens escrits, redaccions, presentacions orals, comprensions escrites, comprensions orals i projectes a classe.
L'elaboració dels projectes es realitzarà principalment a classe i per tant, l’assistència a classe i les entregues parcials seran obligatòries per poder optar a la nota. Aquests no es podran recuperar en cas de no assitir el dia de presentació o entrega.
A més, es tindrà en compte per la nota tota una sèrie de pràctiques que es faran a casa i a classe: exercicis online, entrega de redaccions, muntar dialegs… Aquests tampoc es podran recuperar en cas de no ser entrgats o presentats el dia i l’hora indicades.
A les proves escrites s'avaluarà l'expressió escrita, la comprensió oral i la comprensió escrita, així com l'ús de la llengua en àmbits pràctics. Algunes d'aquestes proves es podran ajuntar en un sol dia.
Als projectes s’avaluarà l’expressió oral i l’expressió escrita amb una aplicació pràctica de la llengua. Es valorarà la impressió general (adequació a la tasca encomanada), riquesa lingüística, correcció lingüística, fonètica i cohesió i coherència del discurs.
Quan l'alumne no es presenti a alguna d'aquestes proves el valor de la prova serà de 0 punts per calcular la nota final.


AVALUACIÓ ÚNICA
Consta d'un examen final (100% de la nota) on s'avaluaran tots els coneixements recollits al programa i bibliografia de l'assignatura (tant la del disseny de l'assignatura com aquella facilitada pel professor a classe).

Requisits i procés de recuperació: L'alumne/a que no es presenti o superi l'avaluació contínua podrà presentar-se a l'avaluació única.

Sistema de qualificació: La nota mínima per aprovar l'assignatura és cinc.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Seran "no presentats" els estudiants que no entrin en l'avaluació continuada ni s'hagin Presentat a l'examen global.

Observacions

Llibres de text:

Menschen A2.1 Kursbuch i Arbeitsbuch:
https://shop.hueber.de/de/menschen-a2-1-kb-mit-dvd-rom.html
https://shop.hueber.de/de/menschen-a2-1-ab-mit-audio-cd.html

Assignatures recomanades

 • Alemany I
 • Alemany II